Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7845
Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART 11.1, Façana d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de dia 30 de juny de 2016 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"1.- ESMENAR l'informe-proposta relatiu a la proposta de Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas. 

2.- ACORDAR L'ARXIU de l'expedient relatiu a la proposta de Pla Especial de l'ART 11.1, Façana d'Inca, iniciada a l'any 2006 mitjançant acord d'aprovació inicial adoptat en sessió plenària de dia 26/01/2007.

3.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas. 

4.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i al·legacions que es considerin oportunes.

5.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

6.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició d’òrgan ambiental, que inici del tràmit de consultes a altres Administracions públiques afectades envers a la present proposta Modificació puntual de planejament, d’acord amb el previst a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú.

7.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament i, en particular, conforme el previst a l'article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca.   

8.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de l'aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes."

La qual cosa es comunica, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.

 

Inca, 1 de juliol de 2016

 

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma