Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7698
Aprovació inicial per la cessió d'us de material municipal a entitats i particulars

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Inca, en sessió ordinària celebrada en data 30 de juny de 2016, va aprovar inicialment l'ordenança per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública l'ordenança per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars pel termini de 30 dies per la presentació de reclamacions, objeccions i observacions de conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 102.1.b) de la Llei 20/2006 municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

En el cas de que no es presentin reclamacions s'entendrà definitivament aprovada l'ordenança, si bé per que entri en vigor haurà de publicar-se íntegramente en el BOIB i haurà d'haver transcorregut el termini a que es refereix l'article 103 en relació a l'article 113 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Inca, 1 de julio de 2016

                               

El Alcalde

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma