Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7111
Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, les funcions corresponents a una plaça vacant de la categoria Fisioterapeuta de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Son Llàtzer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marco del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a aquest efecte s'estableixin en cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tingui el títol corresponent.

2. En el BOIB nº 31/2012, de 28 de febrer, es va publicar el Pacte de 24 de febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB n.º 36/2012, de 8 de març).

3. En la plantilla orgànica de l'Hospital Són Llàtzer hi ha una plaça vacant de la categoria de Fisioterapeuta

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria per proveir una plaça de Fisioterapeuta pel procediment de promoció interna temporal.

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu, que figuren en l'annex I d'aquesta resolució.

3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la data de publicació de la resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

   

Palma, 15 de juny de 2016

   

El Director General del Ib-Salut

(Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques

de 21.09.2015; BOIB núm.148, de 8 d'octubre)

Julio Miguel Fuster Culebras

P.D. de signatura El Director Gerent de l'Hospital Son Llàtzer

(Resolució de 12 de febrer del Director General del Ib-Salut)

Francisco Marí Marí

  

ANNEX I
Bases de la convocatòria

1. Plaza convocada i funcions

1.1. Plaça vacant de la categoria FISIOTERAPEUTA.

1.2. Funcions: Podrà ser assignat a les funcions pròpies de la categoria, de conformitat amb la titulació exigida.

2. Requisits per optar al lloc de treball

2.1. Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a. Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar servei a l'Hospital Son Llàtzer. Si la convocatòria es declara deserta en cas que no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que la convocatòria s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.

b. Pertànyer a una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell inferior, és a dir, del mateix o inferior grup o subgrup de classificació.

c. Estar en la situació de servei actiu.

d. Tenir la titulació de grau o diplomat en Fisioterapeuta o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar-se que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

i. Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit ha d'acreditar-ho la persona seleccionada abans de la presa de possessió.

2.2. Aquests requisits han de complir-se l'últim dia del termini per presentar sol·licituds i han de mantenir-se durant tot el procés selectiu.

Els aspirants han d'acreditar-los al moment de presentar les sol·licituds, excepte el requisit del punt i, que s'acreditarà abans de la presa de possessió.

3.Presentació de sol·licituds

3.1. Els interessats a participar en la selecció per cobrir la promoció interna temporal convocada han de presentar una sol·licitud segons el model que s'adjunta com a annex II.

3.2. El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.3. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu han de presentar-se en el departament de RR.HH de la Gerència de l'Hospital Son Llàtzer, o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds presentades mitjançant les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.

3.4. Els aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si l'hi requereixen a qualsevol moment del procés selectiu.

4.Procediment de selecció

4.1. La selecció es durà a terme pel sistema de concurs de mèrits.

4.2. El barem dels mèrits al·legats per optar a aquest lloc de treball és el que s'estableix en l'annex III.

5.Documentació

5.1. A la sol·licitud cal adjuntar original o una còpia compulsada de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats.

5.2. A més, cal adjuntar l'original o una còpia compulsada d'aquests altres documents:

a. Document d'identitat (DNI o NIE).

b. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no ha estat expedit.

5.3. Consignar dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de l'aspirant o de la persona seleccionada en el procés selectiu.

5.4. Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà han de lliurar-se traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6.Comissió de Selecció

6.1. Els membres de la Comissió de Selecció són els següents:

a. President: Catalina Pujol Cañellas.

b. Vocal: Petra Vidal Barceló.

c. Secretària: Ana Belén Martín García

6.2. Els membres de la Comissió de Selecció han d'abstenir-se d'intervenir en el procés —i han de notificar-li-ho a l'autoritat que els hagi designat— si concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'article 28.2 de la Llei 30/1992.

6.3. Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

a. Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels candidats segons el model establert en aquestes bases.

b. Requerir —si escau— als candidats que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin en el termini i en la manera prevista algun dels mèrits al·legats.

c. Confeccionar una llista dels seleccionats per ordre de prelació.

d. Resoldre les reclamacions presentades pels candidats en el termini establert i en la manera oportuna.

e. Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de persones seleccionades i de les puntuacions que hagin obtingut.

7.Resolució de la convocatòria

7.1. Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds es dictarà una resolució per aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos —exposant la causa de la seva exclusió— juntament amb la puntuació provisional (baremació de mèrits), que es publicarà en la intranet de l'Hospital Son Llàtzer.  Llavors s'establirà un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions, aportar la documentació requerida o, si escau, esmenar la causa de l'exclusió.

7.2. Una vegada resoltes les possibles al·legacions, la Comissió de Selecció publicarà la llista definitiva de puntuacions i el nom de la persona proposada per al nomenament. Aquesta llista es publicarà igualment en la intranet de l'Hospital Son Llàtzer

7.3. La resolució d'adjudicació definitiva de la promoció interna temporal convocada es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8.Nomenament i presa de possessió

La persona seleccionada disposarà d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la resolució d'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per prendre possessió del lloc de treball.

      

ANNEX II
Model de sol·licitud

Sol·licitud per participar en el procés selectiu de promoció interna temporal d'una plaça de la categoria Fisioterapeuta  convocada per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut  de data ______ de _____________ de 2016, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Són Llàtzer.

Dades de l'aspirant

Primer cognom:............................................. Segon cognom:.........................................

Nom: ..................................................... Nº doc. identitat:...........................................

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Nom de la via: ................................................................................................................

Nº: .............. Pis: ......... Porta: ........ Localitat:..............................................................

Codi postal: ............... Municipi:...................................................................................

Telèfons: .................................. ...................................... ................................................

Correu electrònic: ..............................................................................................................

EXPOSO:

1.Que el _____ de _________de 2016 es va publicar en el BOIB la Resolució del director gerent de l'Hospital Son Llàtzer, per la qual es convoca el procés selectiu de promoció interna temporal d'una plaça de la categoria Fisioterapeuta.

2.Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICITO:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per a això adjunt en aquesta sol·licitud la documentació exigida i la autobaremació dels mèrits.

  

Palma, ........ de .......................... de 2016

[Rúbrica]  

DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT

  

ANNEX III
Autobarem mèrits

1. Experiència professional (25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al terme del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

c. Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si es té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

d. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

e. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,07 punts.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

a. La puntuació màxima que pot obtenir-se per la totalitat dels subapartats que ho integren és de 25 punts.

b. El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtingut i se li aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent.

c. Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que ho integren.

d. Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de el INGESA, els de l'extint INSALUD i els de els organismes equivalents de la Unió Europea.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15 punts, d'acord amb els barems següents:

2.1. Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

1) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tinguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunyeix el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques— o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tinguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunyeix el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l'activitat hagi estat organitzada per una entitat de dret públic conforme a l'article 2.2 la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d'acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A aquest efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:

1. Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, i docència.

2. Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals; sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica; i qualsevol altra que segons el parer del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria la que s'opta.

c) Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,1 punts per crèdit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d'hores en lloc del de crèdits, s'atorga un crèdit per cada deu hores. En el cas que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. En el cas que no s'especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.2. Docència

a. Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereix l'apartat 2.1: 0,2 punts.

b. Per la tutorización de pràctiques clíniques de la categoria a la qual s'opta: 0,015 punts per cada deu hores.

2.3. Activitats científiques i de difusió del coneixement

a) Publicacions científiques:

1) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que continguin ISBN i dipòsit legal:

- Per cada llibre complet:

primer autor: 1 punt.

resta d'autors: 0,5 punts.

- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior:

primer autor: 0,3 punts.

resta d'autors: 0,15 punts.

(Màxim tres capítols per llibre.)

En el cas que el criteri seguit per citar als autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

2) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional:

primer autor: 0,10 punts.

resta d'autors: 0,05 punts.

- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal:

primer autor: 0,05 punts.

resta d'autors: 0,025 punts.

En el cas que el criteri seguit per citar als autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor.

b) Ponències i comunicacions:

1) Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,10 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts.

2) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

- Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,05 punts.

- Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.

c) Recerca

1) Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats del qual es trobi la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:

- Per cada premi d'àmbit internacional: 1 punt.

- Per cada premi d'àmbit estatal: 0,50 punts.

- Per cada premi d'àmbit autonòmic: 0,25 punts.

2) Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics:

- Com a investigador principal: 0,50 punts.

- Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.

 

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els expedits o homologats per la Direcció general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura relacionats amb els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a. Certificat B1 o equivalent: 1 punt

b. Certificat B2 o equivalent: 2 punts

c. Certificat C1 o equivalent: 3 punts

d. Certificat C2 o equivalent: 4 punts

e. Certificat L'o equivalent: 1 punt

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la d'un altre certificat que s'aporti. En cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que ha d'atorgar-se-li, es pot sol·licitar un informe a l'entitat o l'organisme públic competent en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma