Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7040
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de juny de 2016 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per accedir al model de carrera professional (o progressar-hi) del personal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà del procediment extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. Per mitjà de la Resolució de 16 de maig de 2016 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears es va convocar un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut.

2. A causa de la complexitat que en determinats casos ha suposat la tramitació telemàtica i del gran nombre de persones interessades a participar en el procés, es considera oportú ampliar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ampliar fins al 23 de juny de 2016 (inclòs) el termini de presentació de sol·licituds per accedir al model de carrera professional (o progressar-hi) del personal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà del procediment extraordinari.

2. Les sol·licituds s’han de presentar segons allò que disposen les bases 7.1 i 8.1 de la Resolució de 16 de maig de 2016 esmentada; és a dir, s’han d’emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web <www.ibsalut.es> seguint les instruccions que es varen publicar en l’annex 3 de la Resolució de convocatòria.

3. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós admini­stratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

     

Palma, 16 de juny de 2016

     

La directora de Recursos Humans i Relacions Laborals

Guadalupe Pulido Román

Per absència del director general

delegació de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques (BOIB 148/2015)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma