Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6926
Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

  LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Als pressupostos de l'Estat de 1991 es va estipular que a tots els funcionaris de carrera que haguessin exercit un alt càrrec de l'Administració des del 5 de juliol de 1977 se'ls premiava, una vegada finalitzat el seu mandat, amb la consolidació del nivell màxim. A aquests funcionaris del Govern central s'hi varen sumar els de les disset comunitats autònomes, cinquanta-dues províncies i les seves corresponents entitats locals, òrgans judicials, Unió Europea i d'altres organismes públics. A dia d'avui i d'acord amb el que preveuen l'article 87.3 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el personal funcionari de carrera de qualsevol nivell de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de les entitats públiques que en depenen, i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica tenen dret a percebre un complement salarial vitalici recollit com “complement de destinació” (i comunament conegut com nivell 33) en la quantia que la Llei de pressupostos generals de l'Estat fixa anualment per als directors generals de l'Administració de l'Estat. Aquest complement el comencen a percebre els funcionaris quan es reincorporen al servei actiu després d'haver exercit durant dos anys continuats, o tres amb interrupció, determinats càrrecs polítics.

Aquest complement té caràcter vitalici i és un privilegi mancat de base raonable pels motius que s'enumeren a continuació:

a) Premia els funcionaris que han exercit funcions polítiques amb el màxim nivell retributiu sense haver passat pels processos de promoció interna que costosament afronten tots els seus companys que no han exercit un càrrec polític.

b) El funcionari de carrera cobra aquest complement vitalici sense exercir les seves tasques conformement amb el nivell consolidat de director general.

c) Els ciutadans que accedeixen a la política des de l'empresa privada no perceben aquest plus, la qual cosa és un greuge comparatiu injustificat i una discriminació prohibida per la Constitució Espanyola.

d) Aquest complement suposa una important càrrega econòmica per als pressupostos generals d'un territori, càrrega que recau sobre el ciutadà del carrer, que veu com s'han retallat les partides corresponents a educació, sanitat i serveis socials i com, entre les iniciatives que adopten els governs per tractar de reduir les despeses de l'administració, no figura l'eliminació d'aquest complement salarial.

Avui dia ja són tres les comunitats autònomes que han eliminat aquest privilegi: Castella-La Manxa, Principat d'Astúries i Extremadura.

El Parlament de les Illes Balears i sobretot el Govern balear tenen la responsabilitat de gestionar la despesa pública invertint en el que és necessari i reverteix en el benestar del ciutadà. Una bona redistribució dels recursos evitarà l'indesitjable augment d'impostos al contribuent. I també l'evitarà l'eliminació de les despeses supèrflues, com per exemple aquest nivell 33, un privilegi que la classe política s'ha concedit a si mateixa mitjançant una legislació feta a mida.

Per últim, s’ha de deixar constància que aquesta llei dóna una nova redacció a l’article 9 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, relatiu a la suspensió de la prolongació de la permanència en el servei actiu.

  

Article únic

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el següent tenor literal:

“Disposició addicional novena

1. Se suprimeix el dret a la percepció del complement retributiu regulat a la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, prèvia a l’entrada en vigor de la present llei, i, abans, a l’article 30 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública; a l’article 18 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública; a l’article 12.5 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1993; i a l’article 8.4 de la Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1992.

D’acord amb això, els empleats públics de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el personal de les entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el dels consells insulars, el de les entitats locals, el de la Universitat de les Illes Balears i el dels òrgans estatutaris que, de conformitat amb la legislació esmentada en el paràgraf anterior, tenguin reconegut el dret a percebre el complement retributiu previst en aquesta legislació, no l’han de percebre.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 87.3 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el que disposa l’apartat anterior d’aquesta disposició també és aplicable als empleats públics de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al personal de les entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el dels consells insulars, el de les entitats locals, el de la Universitat de les Illes Balears subjecte a la legislació de la funció pública autonòmica, i el dels òrgans estatutaris, que tenguin reconegut aquest complement retributiu amb fonament en l’article 87.3 esmentat o en la legislació estatal prèvia en la matèria.”

 

Disposició addicional única

Es modifica l’article 9 “Suspensió de la prolongació de la permanència en el servei actiu”, del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, que queda redactat de la manera següent:

“Article 9

Suspensió de la prolongació de la permanència en el servei actiu

1. D’acord amb l’article 67.3 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, només es pot autoritzar la prolongació en la permanència en el servei actiu en els supòsits següents:

a) En tot cas, quan la persona interessada no hagi complert el període mínim de cotització per causar dret a la pensió de jubilació, i pel temps indispensable per completar aquest període.

b) En el cas de personal docent, quan sigui necessari per acabar el curs escolar, i pel temps indispensable per a això.

c) En els casos que regula el Pla d’ordenació de recursos humans a què fa referència l’article 26.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari.

d) Quan, com a conseqüència de la jubilació forçosa de la persona interessada, la prestació de determinats serveis essencials pugui resultar afectada per la manca o la insuficiència de professionals.

2. En els casos a què es refereixen les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior, la concessió de l’autorització s’ha de fer pel termini indispensable corresponent, a sol·licitud de la persona interessada, presentada amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de jubilació.

Així mateix, en el cas a què es refereix la lletra d) de l’apartat anterior, la sol·licitud de prolongació del servei haurà d’anar acompanyada d’un informe de la Secretaria General o òrgan equivalent en matèria de personal on la persona sol·licitant presti els seus serveis, en el qual s’acrediti de manera fefaent la circumstància justificativa de la necessitat de la prolongació del servei; i d’un informe favorable de la Comissió de Personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. En els supòsits de les lletres c) i d) de l’apartat 1 anterior, les autoritzacions de prolongació de la permanència en el sector actiu estaran condicionades a la certificació, per part dels serveis de prevenció on la persona interessada presti serveis, de la capacitat funcional necessària per al compliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball que s’ocupa.

4. Es mantenen les autoritzacions de prolongació en el servei actiu vigents a l’entrada en vigor d’aquest decret llei, que s’han d’entendre concedides per anualitats a comptar des de la data de jubilació o, en cas de personal docent, fins a la finalització del curs escolar. A partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, i una vegada acabada l’anualitat o el curs escolar corresponent, aquestes autoritzacions només es poden prorrogar en els casos i de la manera que s’indiquen en els apartats 1.a) i 2 d’aquest article.”

 

Disposició final

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

   

Palma, 13 de juny de 2016

 

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma