Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6907
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juny de 2016 de correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 Antecedents

1. En el BOIB núm. 49/2016,de 19 d’abril, es va publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears que està vacant. 

2. S’han observat diversos errors en els annexos 1 i 3 (“Bases de la convocatòria” i “Autobaremació”). 

Fonaments de dret

1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, estableix que “les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que “la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició”. 

Per tot això, dict la següent 

Resolució

1. Rectificar els errors observats en els punts 5 (“Documentació”) i 8 (“Baremació dels mèrits”) de l’annex 1 (“Bases de la convocatòria”) de la Resolució del director general del Servei de Salut de 5 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada del Servei de Salut de les Illes Balears que està vacant. 

2. Publicar l’annex 3 (“Autobaremació”) de la mateixa convocatòria corregit. 

Allà on diu: 

Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant d’haver pagat els drets d’expedició del títol, acompanyat d’un certificat de la universitat corresponent que especifiqui que el títol encara no s’ha expedit.

hi ha de dir: 

Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant d’haver pagat els drets d’expedició del títol, acompanyat d’un certificat de la institució educativa corresponent que especifiqui que el títol encara no s’ha expedit.

Allà on diu: 

b. Els mèrits que es valoren en aquesta convocatòria figuren en l’annex 2.

hi ha de dir: 

b. Els mèrits que es valoren en aquesta convocatòria figuren en l’annex 3.

3. Ampliar el termini per presentar sol·licituds i/o rectificar les autobaremacions presentades deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució. Les sol·licituds ja presentades continuaran essent vàlides, llevat que els candidats decideixin retirar-les de la convocatòria. 

 

Palma, 10 de juny de 2016 

 

La directora de Recursos Humans i Relacions Laborals 

Guadalupe Pulido Román

Per delegació de competències (BOIB 10/2016)

       

REGISTRE                        

Annex 3

Autobaremació

Grup administratiu de la funció administrativa

(BOIB ___/2016, de ____ d _____________)

Nom

................................................................................

Primer llinatge

................................................................................

Segon llinatge

................................................................................

Núm. doc. identitat

.......................................

 

Experiència professional (màxim, 30 punts)

A. Experiència professional general (20 punts)

Es computa el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins a la data de publicació de la convocatòria, llevat dels serveis que es valoren en l’apartat B, d’acord amb el barem següent:

Autobaremació

Comissió

1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut funcional: 0,14 punts.

2. Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contengut funcional: 0,105 punts.

3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la categoria de grup auxiliar administratiu de la funció administrativa o en places amb el mateix contengut funcional: 0,105 punts.

4. Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.

5. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent de les de grup adminis­tratiu o grup auxiliar administratiu de la funció administrativa: 0,07 punts.

TOTAL DE L’APARTAT

B. Experiència professional en les funcions que consten en el punt 1 de les bases de la convocatòria (10 punts)

Es computa el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins a la data de la publicació de la convocatòria, d’acord amb el barem següent:

(En el cas dels centres estatutaris, el certificat acreditatiu de les funcions l’ha d’expedir el director gerent o bé el director de gestió i serveis generals del centre o l’òrgan equivalent.)

1. Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques com personal estatutari, funcionari o laboral: 0,14 punts.

2. Per cada mes de serveis prestats a centres públics no sanitaris com a funcionari o laboral: 0,105 punts.

 

C. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

· La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l’integren és de 30 punts.

· Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.

· El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats a cada un dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtengut i s’hi aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent.

· Tenen la consideració d’institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l’INGESA, els de l’extint INSALUD i els organismes equivalents de la Unió Europea.

Formació (màxim, 20 punts)

1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb les funcions de la plaça convocada (20 punts) i d’acord amb els criteris següents:

· Han de versar sobre les temàtiques següents: informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari; coneixements de SAP (mòdul de contractació GEXAP); contractació administrativa, i qualsevol altra que segons el parer de la Comissió estigui relacionada amb les funcions de la categoria.

· Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent. Si l’activitat ha estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article 2.2 de la Llei 30/1992, l’aspirant ha d’acreditar aquesta condició.

· Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.

· Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

 

2. Els diplomes o els certificats es valoren així:

· Quan acreditin l’assistència o l’aprofitament: 0,1 punts per cada crèdit.

· Quan acreditin la impartició: 0,2 punts per cada crèdit.

· Si en el diploma o certificat figura el nombre d’hores en lloc del de crèdits, s’atorgarà un crèdit per cada deu hores. Si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es farà sempre pels crèdits certificats. Si no s’hi especifiquin hores ni crèdits, no es valorarà l’activitat.

· La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 20 punts.

Autobaremació

Comissió

TOTAL DE L’APARTAT

Coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

Autobaremació

Comissió

1. Nivell intermedi (certificat B2): 2 punts

2. Nivell de suficiència (certificat C1): 3 punts

3. Nivell superior (certificat C2): 4 punts

4. Llenguatge administratiu (certificat LA): 1 punt

TOTAL DE L’APARTAT

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, el valor del qual se suma al d’un altre certificat acreditat. Si hi ha dubtes sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar un informe a la Direcció General de Política Lingüística.

La documentació aportada ha de ser original o una fotocòpia compulsada, i s’ha d’adjuntar amb aquest model seguint el mateix ordre que l’establit en l’autobaremació.

Marcau la casella de la documentació aportada:

(   ) Experiència professional

(   ) Formació continuada

(   ) Coneixements orals i escrits de català

L’interessat manifesta que totes les dades aportades són certes i sol·licita participar en la fase de concurs del procés selectiu.

................................... , ......... d  ................................. de 2016

[rúbrica]


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma