Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 6742
Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2016-2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003 regula l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris (BOIB núm. 131, de 18 de setembre de 2003).

D’acord amb aquesta norma, cada any acadèmic la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, abans de l’inici del curs escolar, mitjançant resolució, ha d’establir les instruccions oportunes i fixar les mesures per a l’organització i funcionament del servei escolar de menjador als centres d’educació infantil, primària i instituts d’educació secundària i d’altres centres de titularitat pública, en què s’especifiquin, entre d’altres, els aspectes següents:

1. Calendari del servei escolar de menjador.

2. Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús i desenvolupament d’hàbits saludables.

3. Cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar.

4. Personal no docent encarregat de l’atenció a l’alumnat.

5. Gratificacions a la persona encarregada del servei escolar de menjador i al personal docent que participi voluntàriament en l’atenció de l’alumnat.

6. Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat en el servei escolar de menjador i l’escola matinera durant el curs.

7. Normes sobre contractació amb empreses i convenis amb institucions.

8. Falta d’assistència

9. Publicació.

Així mateix, el cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar i el preu dels productes de les cafeteries dels centres educatius s’ha d’actualitzar tenint en compte l’IPC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l’any 2015, que ha estat del 0,3 %.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Calendari del servei escolar de menjador, cafeteria i escola matinera

El servei escolar de menjador, el servei de cafeteria i el servei d’escola matinera a centres educatius públics no universitaris es presta durant el període d’activitats lectives previst a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableix el calendari escolar per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’aprova cada any acadèmic.

2. Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús

1. Les empreses o entitats que gestionen els serveis de menjadors escolars dels centres docents públics han de tenir en compte en l’elaboració dels menús les recomanacions previstes al Document de consens sobre alimentació als centres educatius, aprovat el dia 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat.

2. La ronda de menús escolars ha d’estar signada, aprovada i avalada per un professional amb formació acreditada en nutrició humana i dietètica. Queden exclosos d’aquesta categoria els homeòpates i, en general, totes aquelles disciplines relacionades amb la medicina natural.

3. La ronda de menús escolar ha d’incloure informació de les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies segons el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentaria facilitada al consumidor.

4. La ronda de menú ha d’estar a disposició de les famílies amb l’antelació i la forma que aprovi el consell escolar del centre.

5. El menú escolar ha de ser únic per a tots els comensals, excepte en casos excepcionals i justificats apreciats pel centre educatiu. En tot cas, l’empresa que gestioni el menjador ha d’elaborar un menú especial, del mateix preu que el normal, per als usuaris que hagin de seguir una dieta especial per causes mèdiques (diabetis, al·lèrgia a diferents aliments, intolerància al gluten, etc.) acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial.

L’empresa que gestioni el menjador queda obligada a atendre les peticions de menús especials que el centre educatiu li demani, sempre que es posi a disposició de l’empresa la documentació següent:

a. Informe mèdic oficial de l’especialista.

b. Protocol d’actuació en cas d’ingesta per error.

c. Fitxa del comensal, la qual ha de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Nom i foto de l’alumne o alumna.
 • Intolerància/al·lèrgies/malalties metabòliques
 • Observacions
 • Contacte
 •  Firma d’autorització dels pares o tutors legals

Les empreses també han d’estar en disposició de proveir menús adaptats a comensals que no poden menjar determinats productes per creences religioses o que necessiten, esporàdicament, una dieta de règim.

Aquests menús especials han de ser tan semblants com sigui possible als de la resta de comensals, tant pel que fa al tipus d’aliment com pel que fa a la quantitat, amb l’excepció dels ingredients o components nocius per a la salut de l’usuari.

En el cas dels alumnes que siguin usuaris fixos, s’ha de servir aquest menú especial de manera obligatòria. En el cas d’usuaris eventuals, només és obligatori servir-lo quan se n’informi el centre docent i l’empresa amb una antelació mínima de 48 hores.

6. Les empreses o entitats que gestionen els serveis de cafeteria dels centres docents públics, per fer la selecció dels productes que tenen a la venda, han de tenir en compte el Document de consens sobre alimentació als centres educatius, aprovat el dia 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Així hi tot, només es poden vendre aquells productes que formin part del contracte i, també, els que hagin estat aprovats pel consell escolar del centre.

7. Les empreses o entitats que gestionin el servei de cafeteria han d’informar de forma clara i adequada a la normativa de les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intolerància segons Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentaria facilitada al consumidor.

3. Preus del servei escolar de menjador del curs 2016-2017

1. Abans de l’inici del curs 2016-2017 el consell escolar de cada centre ha de fixar el preu diari del menú del menjador escolar que han d’abonar els usuaris.

Els centres on s’ha renovat el contracte amb l’empresa que ofereix el servei de menjador han de tenir en compte:

a. El preu del menú del curs anterior, que s’haurà de revisar d’acord amb les següents regles:

 • Als contractes administratius de menjador formalitzats abans de l’any 2010 el preu del menú s’ha de revisar d’acord amb l’IPC general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any natural anterior al de l’inici del curs. Per tant, per al curs 2016-2017 els menús s’han de revisar tenint en compte un increment del 0,3 %.
 • Als contractes administratius que han iniciat la seva vigència a partir del curs 2010-2011, i fins al 2014-2015, el preu del menú s’ha de revisar d’acord amb el que estableixin, per a cada cas, les clàusules del contracte i els plecs corresponents.
 • Als contractes administratius que han iniciat la seva vigència a partir del curs escolar 2015-2016 no es revisaran els preus d’acord amb l’article 89 de TRLGSP, atesa la redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

b. Els canvis en el nombre o en l’horari dels monitors encarregats d’atendre l’alumnat que l’empresa ha d’aportar a cada centre. En aquest supòsit el consell escolar ha de modificar el preu establert d’acord amb la punt a, prèvia valoració per part de la comissió de menjadors, que ha de tenir en compte, si n’és el cas, l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment de licitació del contracte.

Al centres en què s’hagi signat un contracte nou s’ha de tenir en compte:

a. El preu diari del menú fixat en el contracte administratiu i en l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment de licitació del contracte.

b. El preu dels monitors encarregats d’atendre l’alumnat que l’empresa ha d’aportar al centre. S’ha de tenir en compte l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment de licitació del contracte.

2. El preu diari del menú (sense incloure-hi el cost eventual del personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat) per al curs 2016-2017 no pot ser superior a:

 • Fins a 25 comensals: 5,33 euros
 • De 26 a 50 comensals: 4,93 euros
 • Més de 50 comensals: 4,53 euros

3. El preu del menú pot augmentar un 10 % (IVA inclòs) per als usuaris eventuals. Són eventuals a l’efecte d’aquest apartat els alumnes que no superin el 70 % dels dies de menjador comptabilitzat per mesos.

4. El preu del menú escolar aprovat d’acord amb els apartats anteriors no es pot incrementar en cap cas ni es pot cobrar cap quota addicional per finançar altres despeses o activitats lúdiques o professionals del centre educatiu, de l’associació de mares i pares d’alumnes ni de cap altra entitat.

5. En el cas que hi hagi alumnes amb una manca significativa d’autonomia personal, l’empresa o entitat que gestiona el servei de menjador ha d’adoptar les mesures aprovades pel consell escolar, sense que aquesta decisió pugui repercutir sobre el preu del menú escolar fixat a l’adjudicació pública i revisat d’acord amb les regles anteriors.

6. El preu dels productes de les cafeteries dels centres educatius ha de ser el que figuri en el contracte signat, amb les actualitzacions pertinents. Per als productes que no figurin en el contracte però que estiguin autoritzats pel consell escolar del centre el preu ha de ser el fixat per l’acord entre el concessionari i el consell escolar.

4. Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat

1. Quan no hi hagi professors voluntaris o voluntaris educatius suficients per fer les tasques de cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contractista o entitat col·laboradora està obligat a contractar el personal necessari per dur-les a terme, sempre en el nombre proposat pel consell escolar i d’acord amb les característiques de l’alumnat. En cap cas aquest nombre pot ser inferior al que s’indica a l’article 8.3 de la Resolució de 9 de setembre de 2003.

2. L’empresa contractista o entitat col·laboradora ha de lliurar un informe econòmic, dins el termini d’un mes des de la petició del consell escolar, sobre la incidència en el preu del menú de cada un dels monitors contractats. S’ha d’acompanyar de tota la documentació escaient i, en qualsevol cas, la sol·licitada pel consell escolar, que avali l’informe emès.

3. El personal no docent que desenvolupi tasques d’atenció de l’alumnat durant l’horari del servei escolar de menjador ha d’acreditar davant la direcció del centre: tenir formació en higiene alimentària, el títol de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A2 o superior i el títol de mestre o de monitor (animador de temps lliure o equivalent, o els títols de tècnic superior d’educació infantil, tècnic superior d’animació sociocultural o tècnic superior d’animació d’activitats fisicoesportives).

4. També es permet la figura del voluntari educatiu, en el marc de la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, i de les Instruccions sobre voluntariat educatiu de 17 de novembre de 2011. L’acreditació d’aquesta figura l’expedeix la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

5. Les empreses i entitats vinculades al servei de menjador escolar tenen l’obligació d’exigir als seus treballadors que estiguin en contacte directe amb l’alumnat que aportin el certificat negatiu d’antecedents per delictes sexuals d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i adolescència.

A començament de curs les empreses han d’enviar al Servei de Comunitat Educativa una declaració responsable en què consti que tots els seus treballadors compten amb el certificat esmentat. En el moment en què es produeixi qualsevol variació de les dades, ja sigui per la incorporació de nou personal o per pèrdua de la condició d’antecedents negatius d’algun d’ells, s’ha de comunicar al servei corresponent.

5. Gratificacions per al personal docent encarregat del servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017

1. El personal docent que dugui a terme les funcions d’encarregat del servei escolar de menjador (previstes a l’article 10 i l’annex 4 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003) té dret, com a contraprestació en aquesta activitat, a una gratificació extraordinària, segons el volum de gestió i nombre de comensals, que s’ha d’abonar en una sola vegada al final de cada curs escolar. Com a referència, el curs 2016-2017 les quanties d’aquestes gratificacions són:

 • De 51 a 99 comensals: 8,50 € per dia.
 • A partir de 100 comensals: 9,56 € per dia.

2. Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei escolar de menjador s’han de considerar incloses en el conjunt d’obligacions i responsabilitats de l’equip directiu del centre, i no tasques afegides a les ordinàries. Per tant, llevat del cas que es facin funcions específiques d’atenció als alumnes durant l’horari del servei de menjador, no tenen un incentiu addicional ni específic. El director i president del consell escolar del centre ha de supervisar i és el responsable del servei.

3. Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat (Servei de Comunitat Educativa) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha duit a terme tasques d’encarregat del servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017. Aquesta relació, que ha d’estar signada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.

6. Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat en el servei escolar de menjador i l’escola matinera durant el curs 2016-2017

1. Les tasques d’atenció i cura de l’alumnat durant el servei escolar de menjador, que preveu l’article 8 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003, les pot dur a terme el professorat del centre, amb caràcter voluntari.

2. Aquest professorat té dret a una gratificació extraordinària, que s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar, segons el nombre real de dies en què s’hagi col·laborat. Per al curs 2016-2017 la quantia de la gratificació és de 6,73 € per dia.

3. Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat (Serveis de Comunitat Educativa) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha duit a terme tasques d’encarregat de l’atenció de l’alumnat al servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017. Aquesta relació, que ha d’estar signada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.

4. La figura de personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat és incompatible amb la figura d’encarregat del servei de menjador escolar.

5. També ha de percebre la gratificació esmentada el personal docent del centre que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat durant el temps dedicat a escola matinera. Aquesta funció és compatible amb la d’encarregat del servei de menjador o d’atenció de l’alumnat.

Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (Serveis Complementaris de l’Ensenyament) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha duit a terme tasques d’atenció de l’alumnat a l’escola matinera durant el curs 2016-2017. Aquesta relació, que ha d’estar signada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.

7. Contractació del servei de menjador escolar per al curs 2016-2017

1. Per cobrir la possible responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats, l’empresa o entitat que gestioni el menjador ha de concertar una assegurança de responsabilitat civil i d’intoxicació alimentària que inclogui riscs assegurats que cobreixi cada lot adjudicat, en relació amb el centre docent on es presta el servei de menjador escolar:

a. L’activitat d’elaboració i subministrament de menús als menjadors escolars.

b. La guarda i custòdia dels alumnes usuaris del menjador durant el dinar i els esbarjos anterior i posterior a aquest.

c. Els danys corporals i materials soferts pels alumnes o per tercers a conseqüència d’un accident ocorregut duran la prestació de l’activitat assegurada.

El capital mínim assegurat ha de ser el que s’estableixi a cada contracte. Si no s’especifica, ha de ser de 200.000 euros per cada centre docent. La pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant tot el termini d’execució del contracte i, per tant, l’empresa ha d’estar al corrent del pagament de les primes de l’assegurança, cosa de la qual ha d’informar documentalment davant la direcció del centre educatiu o l’òrgan de contractació quan li ho requereixin.

En cap cas, l’administració pública és responsable de la veracitat, correcció o adaptació de la documentació aportada per l’empresa quan sigui requerida en el compliment de les obligacions d’aquest apartat.

2. L’empresa o entitat que gestioni el servei de menjador ha de facilitar la inspecció i la vigilància de l’execució del contracte per part de la direcció dels centres educatius i del Departament d’Inspecció Educativa, amb la finalitat de possibilitar-ne la correcció.

L’empresa o entitat que gestioni el servei de menjador ha de cooperar amb la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, o les entitats que aquestes designin, en la supervisió de l’equilibri dietètic i nutricional dels menús escolars, així com altres aspectes que es considerin adients com la textura, presentació i qualitat dels productes.

8. Falta d’assistència

En el supòsit de falta d’assistència d’algun comensal, s’ha d’abonar a l’empresa adjudicatària l’import total de la minuta.

Als alumnes habituals que faltin un mínim de tres dies lectius consecutius per causa justificada, se’ls ha de retornar l’import dels dies posteriors.

En el cas de vagues no imputables a l’empresa que impedeixin el funcionament normal dels centres docents, o si es produeixen fenòmens atmosfèrics naturals o circumstàncies catastròfiques que impedeixin el desenvolupament ordinari del servei, s’ha d’abonar a l’empresa el cost corresponent al personal contractat per aquesta durant el període màxim d’una setmana, que es xifra en un 50 % sobre la minuta per la qual s’hagi contractat el servei.

Si la impossibilitat de prestar el servei és per una causa imputable a l’empresa, no se li ha d’abonar l’import del servei de menjador.

9. Incidències

1. Els centres educatius han de comunicar les deficiències i queixes relacionades amb el servei de menjador amb la màxima diligència i en un període no superior a 10 dies mitjançant el model de l’annex 1.

2. Les deficiències comunicades pel centre s’han d’inscriure en un registre d’incidències d’aquest servei.

10. Publicació

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el Conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicar-se, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig de 2016

El director general

Jaume Ribas Seguí

 

Model de queixa o deficiència del servei del menjador escolar

Amb la finalitat d’esmenar les deficiències en la gestió del menjador escolar del vostre centre, des del Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, us demanam que empleneu aquest formulari i l’envieu signat i segellat, per correu electrònic, a l’adreça menjadorsescolars@dgice.caib.es o al fax 971 17 69 58 en un termini no superior a 10 dies des del moment que es detecti l’acció defectuosa o omissió.

Les vostres queixes s’inscriuran al registre d’incidències, el qual es constitueix com una eina útil per vetllar per al compliment dels compromisos contractuals.

La direcció del centre educatiu _______________________, una vegada recopilada la informació pertinent dels fets, manifesta que en data ___ d __________ de 20__, s’ha produït la següent incidència durant el període del servei menjador escolar:

Monitors:

(   ) El nombre de monitors és inferior al nombre mínim necessari estipulat pel consell escolar del centre. L’empresa n’ha proporcionat ___ en lloc dels ___ sol·licitats pel consell escolar.

(   ) Els monitors d’empresa, durant les hores d’atenció de l’alumnat, fan tasques de neteja o desinfecció.

(   ) Els monitors contractats no disposen de la titulació requerida.

(   ) Hi ha deficiències en la gestió del menjador per la falta d’experiència dels monitors.

(   ) Hi ha una rotació constant de monitors que evita una gestió adequada del servei.

(   ) D’altres: ................................................................................................

Servei:

(   ) L’empresa no dur a terme les activitats complementàries indicades al contracte.

(   ) L’empresa no aporta cap tipus de material compromès en l’execució del contracte.

(   ) L’empresa aporta només part del material compromès en l’execució del contracte.

(   ) L’oli d’oliva, quan s’ha de menjar cru, no és el previst segons les clàusules contractuals.

(   ) No es duen a terme les xerrades informatives o no s’aporten les orientacions complementàries.

(   ) D’altres:..................................................................................................

Menús:

(   ) No es correspon el menú amb la ronda de menús oferta. Al menú d’avui s’ha substituït ________________________ per ____________________ sense informar-ne prèviament el centre ni les famílies.

(   ) No es correspon el menú amb la ronda de menús oferta. Al menú d’avui s’ha substituït ________________________ per ____________________. Se n’ha informat prèviament el centre i les famílies.

(   ) El nombre de menús és insuficient.

(   ) La quantia dels àpats és insuficient.

(   ) Hi ha una manca de qualitat dels productes agroalimentaris.

(   ) Hi ha deficiències en l’olor, el textura o el color dels menús.

(   ) Hi ha una mala presentació dels plats.

(   ) Centres amb servei dels àpats transportat: els menús s’ha lliurat amb retard. Hora d’arribada: __.__ enlloc de les __.__.

(   ) Centres amb servei de cuina in situ: els àpats s’han servit fora de l’hora programada. Hora del servei: __.__ enlloc de les __.__.

(   ) El menjar s’ha servit fred o a una temperatura inadequada.

(   ) S’ha retirat del consum un determinat producte o plat en trobar-se manifestament en males condicions.

(   ) D’altres:..................................................................................................

Observacions:

Documentació adjunta:

El director/La directora

Segell del centre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma