Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Ratificació nomenament director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 6419 - Pàgina 17333


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2016 per la qual s’estimen parcialment els recursos de reposició interposats contra la Resolució per la qual s’acorda la mobilitat per raó del servei del personal de compres de les gerències que s’integra en la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 6291 - Pàgines 17334-17342


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de juny de 2016, per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 25 de febrer de 2016 i es convoca els aspirants a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova

    Número de registre 6387 - Pàgines 17343-17344


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Llista definitiva de persones admeses i excloses en el concurs per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir interinament vacants de Policia Local de l’Ajuntament de Consell

    Número de registre 6433 - Pàgines 17345-17346


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de data  24 de maig de 2016, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'assistents socials per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 6399 - Pàgines 17347-17357


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de data 24 de maig de 2016, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial  per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 6524 - Pàgines 17358-17368


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball de cap de Servei de Selecció, Provisió i Gestió

    Número de registre 6450 - Pàgines 17369-17372


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Acord de la Comissió de Govern, de dia 3 de juny, de modificació de la convocatòria per a la selecció d'una plaça de tècnic de grau superior conservador

    Número de registre 6511 - Pàgina 17373Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma