Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 4228
Exposició plecs i Anunci licitació del Contracte de serveis mitjançant procediment obert de la direcció del Museu del calcat i de la pell d'Inca.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de serveis mitjançant procediment obert de la direcció del Museu d'Inca del calçat i de la pell.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 12 d'abril de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis mitjançant procediment obert de la direcció del Museu del calçat i de la pell d’Inca.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis mitjançant procediment obert de la direcció del Museu del calçat i de la pell d’Inca.

b) Lloc d’execució: Museu del calçat i de la pell d’Inca.

c) Termini d’execució: El termini de vigència serà d’un any més un màxim de dues anualitats, per la qual cosa el termini màxim de vigència amb les seves pròrrogues serà de tres anys.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 15.000- euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional de 300- euros.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

1.- El preu del contracte, amb una puntuació de 50 punts.

2.- Aspectes tècnics de l’oferta. I entre ells es consideren:

a.- Proposta de treball: fins a 30 punts.

b.- Formació de la persona que executi directament el contracte: fins a 20 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.385 euros.

Inca, 12 d'abril de 2016

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma