Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5556 - Pàgines 14822-14832


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, per a l’illa de Mallorca, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5577 - Pàgines 14833-14846


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 per la qual s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de treball de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria de Presidència, convocat per la Resolució de 5 de març de 2016

    Número de registre 5578 - Pàgines 14847-14848


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 d’abril de 2016, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina i especialitat farmàcia, per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5579 - Pàgines 14849-14861


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 d’abril de 2016, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, per a l’illa de Menorca, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 5580 - Pàgines 14862-14874


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de maig de 2016 per la qual, en execució d’una sentència, es modifica la Resolució de 18 de gener de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 5571 - Pàgines 14875-14876


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret d'aprovació de les bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el procediment de concurs, els llocs de treball de la Policia Local de Calvià (Annex I)

    Número de registre 5636 - Pàgines 14877-14881


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases concurs borsí policia local 2016

    Número de registre 5658 - Pàgines 14882-14890


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació de les bases del procediment de selecció per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 5559 - Pàgina 14891


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior conservador/ra del departament de col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

    Número de registre 5616 - Pàgines 14892-14904


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Convocatòria i bases per a la selecció de personal laboral temporal de la fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en la categoria d’auxiliar de programes educatius

    Número de registre 5617 - Pàgines 14905-14914


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior del departament d’administració de la fundació

    Número de registre 5618 - Pàgines 14915-14927


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Convocatòria pública per a les provisions del càrrec de Jutge/ssa de Pau Substitut/a

    Número de registre 5602 - Pàgina 14928


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Convocatòria d'una borsa de treball de director/a de temps lliure de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 5573 - Pàgines 14929-14934Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma