Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 4801
Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 pel qual es deixen sense efecte les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 9.2 de la Constitució espanyola estableix com a deure dels poders públics facilitar la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

L’article 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, disposa que els ciutadans tenen dret a participar de forma individual i col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma. També estableix el deure dels poders públics de promoure la participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics.

En compliment d’aquests drets i deures, i concretament de l’article 78 de l’Estatut d’autonomia —que preveu el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (en endavant, CES) com a òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social—, es va regular aquest ens estatutari mitjançant la Llei 10/2000, de 30 de novembre, i es va fer d’una manera que facilitàs l’existència d’un marc estable i permanent de comunicació i de diàleg, tant dels agents econòmics i socials entre si com d’aquests amb l’Administració autonòmica, sense oblidar la seva configuració com a òrgan de consens i reforç de la participació d’aquests agents en la presa de decisions.

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, va suspendre amb caràcter indefinit la vigència de la Llei 10/2000 i les normes que la despleguen, de manera que quedaren suspeses totes les funcions del CES de caràcter consultiu, de participació, d’estudi, de deliberació i de proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

El Dictamen 11/2012 del CES sobre l’Avantprojecte de llei per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, va assenyalar que «el CES es va configurar com a punt estable i permanent de trobada, de debat i de diàleg dels agents econòmics i socials i ha contribuït a la presa de decisions de política pública mitjançant l’elaboració de prop de 200 dictàmens, més de 30 informes, de les 11 memòries anuals sobre l’economia, la societat i el mercat de treball de les Illes Balears, així com l’organització de seminaris i jornades en matèria econòmica, social i laboral».

A l’hora d’analitzar la composició del CES i els grups que l’integren, el Dictamen destacà que «s’assoleix la fita de la pluralitat i la d’establir una plataforma de diàleg permanent entre els agents econòmics i socials entre ells i amb l’Administració pública».

Respecte de les tasques encomanades, exposà que «no es tracta d’un centre de documentació ni d’un institut d’estudis, sinó d’un lloc de trobada de la societat civil organitzada, on aquesta pot donar a conèixer els seus punts de vista, que és el que dóna un plus al valor de les feines que ha elaborat».

Per tot això, per reobrir aquest marc estable i permanent de comunicació es considera essencial per a la societat balear reactivar el CES com a òrgan consultiu i d’assessorament en matèria econòmica i social mitjançant el qual fer efectiva la participació de la societat civil organitzada, i també recuperar una font d’informació eficaç sobre l’evolució de l’economia i de la societat de les Illes Balears, que resulta imprescindible per a una bona governança.

La disposició final segona de la Llei 16/2012, modificada per l’apartat 2 de la disposició final setena de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, estableix expressament que «les suspensions d’aquesta Llei poden quedar sense efecte mitjançant un acord del Consell de Govern a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques».

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 29 d’abril de 2016, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Deixar sense efecte les suspensions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, llevat de les corresponents a les normes reglamentàries que regulen les indemnitzacions per raó de les assistències a les sessions dels òrgans col·legiats del CES i les assignacions per a les despeses de les organitzacions dels grups primer i segon del CES.

Segon. Ordenar que en el termini de trenta dies comptadors des que s’hagi publicat aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears s’han de designar els membres del CES.

Una vegada fetes les designacions, el Consell de Govern, en els trenta dies següents, ha de nomenar els membres i ha de convocar la sessió constitutiva. En aquesta sessió, i mentre no siguin nomenats el president o la presidenta i el secretari o la secretària general, han d’ocupar aquests càrrecs els membres de major i menor edat, respectivament.

Tercer. Ordenar que els llocs de treball dotats que consten en l’annex de la Llei 16/2012 o els altres llocs de treball que, d’acord amb les necessitats del servei i les disponibilitats pressupostàries de l’exercici en curs, s’estableixin amb la finalitat de configurar la nova plantilla del CES, s’han d’adscriure a aquest òrgan, d’acord amb l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 16/2012, modificada per la Llei 12/2015.

Les modificacions en les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que resultin del que preveu el paràgraf anterior, i els canvis d’adscripció que es produeixin, constitueixen reestructuracions orgàniques a l’efecte del que estableixen els articles 31.3 i 91 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quart. Disposar que les funcions consultives a què es refereix la lletra a de l’article 2.1 de la Llei 10/2000 s’han d’exercir en tots els procediments que s’hagin iniciat amb posterioritat a la data de la sessió constitutiva del CES.

Cinquè. Autoritzar la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè adopti les mesures necessàries d’assignació i redistribució de mitjans humans i materials per fer efectives les disposicions adoptades en aquest Acord.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d’abril de 2016

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma