Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 4799
Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La normativa nacional i la comunitària de contractes públics estableixen de forma expressa la possibilitat d'incorporar requeriments i valoracions de tipus social en l'adjudicació i execució dels contractes públics.

El fonament de dret segon de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix que «La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada "Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador" ("Estrategia Europa 2020"), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública […] a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.

Subscrivint el considerant esmentat, aquest Acord vol manifestar la voluntat del Govern de les Illes Balears d'utilitzar la contractació pública i l'import que s’hi destina amb finalitats transversals, i aconseguir efectes socials que vagin més enllà de la mera prestació d'un servei, l'execució d'una obra o l'adquisició d'un subministrament. D'aquesta manera, i amb la inclusió de clàusules socials en els procediments de contractació pública, s'aposta de forma decidida per un sistema de contractació que no només serà ètic, social, sostenible i integrador, sinó que —en els mateixos termes de la Unió Europea— serà intel·ligent, eficient i permetrà optimitzar la despesa pública.

La incorporació de clàusules socials esmentada es realitza en tot cas sens detriment dels principis de publicitat, lliure concurrència, transparència i igualtat de tracte. De la mateixa manera, els principis d'eficàcia i eficiència que regeixen l'execució de la despesa pública es veuen clarament afavorits mitjançant la incorporació de criteris socials, perquè aconsegueixen col·locar la contractació pública i els seus efectes al servei de la ciutadania i de les finalitats que són pròpies de les administracions públiques. I en tot cas se supedita la contractació pública socialment responsable als principis i preceptes que en matèria de contractació pública estableixen la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix al conseller de Treball, Comerç i Indústria i a la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques potestat per, en exercici de les competències que tenen atribuïdes, proposar conjuntament l'aprovació d’aquest Acord.

La legislació de contractes públics recull de forma explícita la possibilitat de declarar prohibicions per contractar, o establir criteris d'adjudicació o condicions especials d'execució relatius al compliment de la legislació laboral, sobre discapacitat o sobre igualtat de dones i homes, així com valorar compromisos que vagin més enllà del que estableix la normativa esmentada.

De la mateixa manera, aquest Acord té en compte que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, assenyala en l’article 18.2 el deure d'adoptar les mesures pertinents per garantir que, en l'execució de contractes públics, els operadors econòmics compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió, el dret nacional i els convenis col·lectius.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de 29 d'abril de 2016, ha adoptat, entre altres, l'Acord següent:

“Primer. Objecte

Aquest Acord té per objecte establir unes directrius per incloure clàusules socials en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental.

A l’efecte d’aquest Acord, s'entén per clàusules socials aquells criteris i exigències mitjançant les quals s'incorporen als procediments de contractació pública diferents qüestions de política social, com la qualitat en l'ocupació, la inclusió laboral de persones desfavorides en el mercat laboral, la igualtat entre dones i homes, criteris ètics, de justícia fiscal, de comerç just, o altres de semblants.

Segon. Àmbit subjectiu

Les directrius que conté aquest Acord vinculen els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que integren el seu sector públic instrumental, i han de ser aplicades d'acord amb els principis i les regles que regeixen la contractació pública.

Queden fora de l'àmbit d'aplicació del present Acord, els contractes adjudicats mitjançant l'adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada diferent a l'autonòmica.

Als contractes menors, s’hi aplicarà el que fa referència a la reserva de contractes, sens perjudici que en els casos en què sigui possible s'incorporin condicions especials d'execució.

Tercer. Metodologia d'incorporació de les clàusules socials

1. Aquest Acord incorpora clàusules socials en diferents fases del procediment, plenament compatibles entre si. D'aquesta manera, una tipologia de clàusules no n'exclou d'altres, i un contracte podrà ser qualificat com a reservat, incorporar criteris d'adjudicació de caràcter social, i incloure condicions especials d'execució de caràcter social.

2. Els òrgans de contractació hauran d'introduir en els plecs de clàusules administratives particulars les clàusules socials previstes en el present Acord, i també advertir de la inclusió esmentada en l'anunci de licitació.

3. Aquest Acord estableix condicions especials d'execució de caràcter social i incorporació obligatòria en tots els procediments de licitació, així com criteris d'adjudicació de caràcter social, que figuren a manera de relació i entre els quals hauran de seleccionar-se els més adequats a les característiques, a l'objecte i al contingut del contracte. Sens perjudici de la utilització d'altres.

4. La incorporació dels criteris d'adjudicació i les condicions especials d'execució de caràcter social als plecs de clàusules administratives s'estableix amb caràcter de mínims, per la qual cosa, atenent l'objecte, el contingut i les característiques del contracte, el sector d'activitat, la finalitat perseguida i l'oferta existent en el mercat, l'òrgan de contractació podrà ampliar-ne el contingut, augmentar els percentatges establerts o incrementar la ponderació en els barems.

5. Amb caràcter excepcional, els òrgans de contractació podran separar-se motivadament de les directrius contingudes en aquest Acord, deixant constància a l'expedient quan es consideri que les característiques del contracte, l'objecte o l'oferta existent no resulten apropiades per a la incorporació d'alguna o algunes de les clàusules del present Acord —siguin criteris d'adjudicació o condicions especials d'execució de caràcter social—, o que és procedent minorar-ne part del contingut o dels percentatges establerts, és a dir, que s'han d'aplicar de manera diferent. En aquests casos, l'òrgan de contractació emetrà un informe motivat que s'incorporarà a l'expedient.

Quart. Contractes reservats i declaració de reserva

1. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional cinquena del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en la redacció donada per la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social, els òrgans de contractació reservaran la participació en els procediments d'adjudicació de contractes a centres especials d'ocupació, a les empreses d'inserció o a programes d'ocupació protegida quan almenys el 30 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

2. Podran participar en les licitacions de contractes reservats els centres especials d'ocupació que reuneixin els requisits següents:

- Que estiguin regulats en el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013. de 29 de novembre, i constituïts i registrats de conformitat amb el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el reglament dels centres especials d'ocupació.

- Que almenys el 30 % de la seva plantilla estigui composta per persones treballadores amb discapacitat amb més dificultats d'ocupabilitat, i s'entenen com a tals les que preveu l'article 6.2 del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

3. Les empreses d'inserció que poden participar en licitacions de contractes reservats són les regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim d'empreses d'inserció, i han d'estar inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa d'aplicació.

4. La reserva per a la participació en l'adjudicació de contractes públics, o lots d'aquests contractes, a entitats que tenguin la qualificació de centres especials d'ocupació, empreses d'inserció o programes d'ocupació protegida, s'aplicarà sense cap límit d'objecte contractual, ni quantia ni procediment.

Les prestacions objecte dels contractes reservats estaran compreses dins les finalitats, l'objecte o l'àmbit d'activitat dels centres especials d'ocupació o de les empreses d'inserció.

A l'anunci de licitació dels contractes reservats, si fos preceptiu, s'haurà d'esmentar aquest Acord, i també la disposició addicional cinquena del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La qualificació com a reservat ha de constar en l'expedient administratiu i esmentar-se en l'objecte i el títol del contracte.

5. Els òrgans de contractació hauran de determinar aquells contractes que qualifica com a reservats.

6. Es fixa un percentatge mínim del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d'aquests contractes als centres especials d'ocupació, a les empreses d'inserció i als programes d'ocupació protegida.

El percentatge d'aquesta reserva serà d'un mínim d'un 3 % anual i es calcularà prenent com a referència el valor estimat anual destinat a noves contractacions que corresponguin a prestacions adequades a les activitats dels centres especials d'ocupació, les empreses d'inserció i els programes d'ocupació protegida, i se n'ha d'informar motivadament en el cas que no s'aconsegueixi assolir la xifra esmentada.

Aquest percentatge s'estableix amb caràcter anual per al conjunt l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental, i el Consell de Govern haurà d'assignar a cada òrgan de contractació una quantia exacta. Amb caràcter anual, s'haurà de computar i publicar el resultat i la quantia del fet d'haver-se complit.

Cinquè. Criteris de caràcter social

1. Els criteris de caràcter social seran d'inclusió obligatòria en tots els procediments de contractació. Així, l'òrgan de contractació determinarà el criteri o criteris d'adjudicació de caràcter social més idonis per a cada contracte -entre els assenyalats en aquest apartat o a la guia metodològica per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental, aprovada per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques a l'efecte.

Segons el que s'ha exposat, els plecs de clàusules administratives particulars incorporaran, als efectes de valorar les proposicions i determinar la millor oferta d'acord amb la relació qualitat-preu, criteris d'adjudicació vinculats amb la finalitat del contracte que valorin aspectes de caràcter social.

2. De forma excepcional, els òrgans de contractació podran considerar que les característiques del contracte, l'objecte del contracte o l'oferta existent no resulten apropiats per a la incorporació de criteris socials d'adjudicació en els termes establerts, o bé que és procedent minorar-ne part del contingut o ponderar-los. En aquests casos se n'ha d'emetre un informe motivat que s'ha d'incorporar a l'expedient.

3. L'òrgan de contractació haurà de seleccionar els criteris d'adjudicació de caràcter social entre els establerts en el present apartat per incorporar-los als plecs de clàusules administratives particulars, o optar per altres de semblants.

4. La puntuació i la ponderació dels criteris d'adjudicació de caràcter social s'haurà d'adaptar a l'objecte, al contingut i a les característiques del contracte, al sector d'activitat, a la finalitat perseguida i a l'oferta existent en el mercat.

5. Al conjunt dels criteris d'adjudicació de caràcter social s’hi assignarà una ponderació entre el 5 % i el 15 % del total del barem, i l'òrgan de contractació n'ha de determinar el percentatge concret, sens perjudici del seu increment d'acord amb el que s'ha assenyalat en l'apartat 3.4 del present Acord.

6. Es consideraran criteris d'adjudicació de caràcter social, entre altres, els següents:

a) Creació d'ocupació per a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral:  es valorarà fins i tot amb un 15 % sobre el total del barem els licitadors que es comprometin a fer servir, en la plantilla que executarà el contracte, persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, de conformitat amb el Real decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació, i amb l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació, o en situació o risc d'exclusió social segons els perfils descrits en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

b) Subcontractació amb centres especials d'ocupació, empreses d'inserció i programes d'ocupació protegida: es valorarà fins i tot amb un 15 % sobre el total del barem els licitadors que es comprometin a subcontractar un percentatge de l'import del contracte mitjançant empreses d'inserció, centres especials d'ocupació o programes d'ocupació protegida.

c) Comerç just: es valorarà fins i tot amb un 15 % del total del barem els licitadors que es comprometin a incloure en la prestació del servei o en el contingut del subministrament productes de comerç just.

d) Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: es valorarà fins i tot amb un 15 % sobre el total del barem la integració de la perspectiva de gènere en l'oferta presentada.

e) Qualitat social i responsabilitat social de la proposta: es podrà valorar fins i tot amb un 15 % sobre el total del barem els licitadors que incorporin per a l'execució del contracte criteris de qualitat social i de responsabilitat social en la seva proposta tècnica, sempre que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

Per materialitzar aquest apartat es poden incorporar en els plecs de clàusules administratives particulars els subcriteris següents, o els establerts a la guia metodològica que s'aprovarà a l'efecte, i l'òrgan de contractació pot optar per incloure'n un o alguns, de manera que els licitadors puguin plantejar el conjunt de la seva proposta amb criteris de qualitat social i de responsabilitat social aplicada a l'execució del contracte:

-  L'establiment d'un salari/hora per a l'execució del contracte, per sobre del conveni col·lectiu sectorial i territorial.

-  La formació contínua a les persones que executaran el contracte.

- El percentatge de contractació indefinida entre la plantilla que executarà el contracte, sempre que sigui superior al 50 %.

-  L'adaptació de l'execució contractual a grups especialment desfavorits o amb més necessitat de protecció social.

7. La forma de valoració de cada un dels criteris es concretarà a la guia metodològica per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental, aprovada a l'efecte.

Sisè. Condicions especials d'execució de caràcter social

1. En els procediments de contractació s'incorporaran les condicions especials d'execució de caràcter social establertes en el present Acord.

2. Conforme a la legislació vigent, aquestes condicions es configuren com a obligacions per al contractista en la fase d'execució del contracte.

3. En l'anunci de licitació, i també en el plec i en el contracte, s'haurà de fer constar la incorporació de condicions especials d'execució de caràcter social.

4. De forma excepcional, els òrgans de contractació podran considerar que les característiques del contracte o l'oferta existent no resulten apropiades per incorporar alguna o algunes de les condicions especials d'execució de caràcter social, o bé que és procedent minorar-ne part del contingut, és a dir, que s'han d'aplicar de manera diferent. En aquests casos s'ha d'emetre un informe motivat que s'ha d'incorporar a l'expedient.

5. En cas de subcontractació de part de l'objecte del contracte, el contractista estarà obligat a exigir el compliment de les condicions especials d'execució a totes les empreses amb què subcontracti, i a acreditar aquest compliment davant de l'òrgan de contractació.

6. Els plecs de clàusules administratives particulars incorporaran les condicions especials d'execució de caràcter social següents:

a) Drets laborals i qualitat en l'ocupació:

- El contractista haurà de complir al llarg de tota l'execució contractual totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a l'execució del contracte.

- El contractista aplicarà a la plantilla que executarà el contracte les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial i territorial vigent en què s'enquadra i desenvolupa la prestació contractual, sens perjudici de millores sobre el que s'hi disposa.

- En cas que no hi hagi conveni col·lectiu o norma que el reguli, el contractista haurà d'abonar el salari degut en els primers cinc dies de mes a tot el personal que participi en l'execució del contracte.

- El contractista mantindrà la plantilla adscrita a la prestació al llarg de tota l'execució del contracte. A aquest efecte, i a l'inici del contracte, el contractista haurà de manifestar, mitjançant declaració responsable, el nombre de persones treballadores que ocuparà per a l'execució del contracte i la seva jornada laboral expressada en hores de treball a l'any. Si la plantilla no fos homogènia al llarg del contracte, s'haurà de presentar un calendari amb indicació concreta del nombre de persones i individualitzant la seva jornada anual de treball en hores de treball per persona, i també les dates d'inici i final del contracte. 

b) Discapacitat:

Les empreses que disposin de 50 o més persones treballadores en el total de la seva plantilla hauran d'acreditar que està composta almenys per un 2 % de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Complementàriament o subsidiàriament podrà acreditar-se mitjançant el compliment de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

c) Igualtat entre dones i homes:

- Les empreses amb més de 250 treballadors/as hauran d'acreditar el disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- El contractista haurà d'establir mesures que garanteixin la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la promoció, la formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en el treball, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 - En tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de l'execució del contracte, l'empresa o entitat adjudicatària haurà de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

d) Inserció laboral de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral:

- El contractista haurà d'adscriure i contractar per a l'execució del contracte almenys un 10 % de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, i establir el percentatge esmentat com a còmput mitjà de la plantilla al llarg de tota l'execució del contracte, sens perjudici del que preveu el punt 5 de l'apartat tercer d'aquest Acord.

- Complementàriament o subsidiària el contractista podrà acreditar-ne el compliment mitjançant el compromís de subcontractació amb una empresa d'inserció, un centre especial d'ocupació o un programa la finalitat del qual sigui la promoció de l'ocupació protegida, per idèntic percentatge.

- Si hi hagués el deure de subrogar el personal o altres circumstàncies que en el moment d'iniciar-se l'execució del contracte impedissin complir el percentatge assenyalat, l'empresa s'haurà de comprometre a contractar aquest perfil de persones en totes les noves contractacions, baixes i substitucions que necessiti o es produeixin fins a assolir el percentatge esmentat.

e) Compliment de criteris ètics:

El contractista aportarà o fabricarà tots els seus productes o subministraments, i executarà les seves obres o serveis, respectant els drets laborals bàsics al llarg de tota la cadena de producció i amb estricte compliment de les convencions fonamentals de l'Organització Internacional de Treball, de conformitat amb la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

f) Transparència i justícia fiscal

El contractista executarà el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents del present contracte públic seran íntegrament declarats i liquidats de conformitat amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas puguin utilitzar-se domicilis fiscals inclosos en algun territori o país que, d'acord amb la normativa tributària legal o reglamentària de l'Estat espanyol, tenguin el caràcter de paradisos fiscals, bé sigui de forma directa o mitjançant empreses filials o integrants d'un mateix grup societari.

Setè. Compliment i seguiment de les clàusules socials

1. Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d'assenyalar, per a cada criteri d'adjudicació i condició d'execució de caràcter social, la documentació que s'haurà de presentar per acreditar-ne el compliment, i també quan hauran de presentar la documentació esmentada.

2. L'òrgan de contractació designarà la persona responsable de verificar la documentació presentada (que podrà ser el responsable del contracte, en el cas que n'hi hagi), a efectes d'acreditar el compliment i avaluar-ne l'adequació i conformitat respecte als criteris d'adjudicació i les condicions especials d'execució de caràcter social assumides pel licitador o, si s'escau, el contractista.

3. El responsable de verificar la documentació presentada informarà l'òrgan de contractació sobre els possibles incompliments dels compromisos del contractista i de les obligacions resultants de la incorporació de criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució de caràcter social al contracte i, si escau, proposarà l'inici del procediment d'imposició de penalitats o de resolució del contracte.

4. Els òrgans de contractació hauran de computar els resultats de les clàusules socials, i emetran un informe anual indicatiu de l'impacte que tenen.

Vuitè. Efectes de l'incompliment de les clàusules socials

Els plecs de clàusules administratives particulars assenyalaran expressament que els criteris d'adjudicació de caràcter social i les condicions especials d'execució de caràcter social es consideren obligacions contractuals de caràcter essencial, i l'òrgan de contractació, en cas d'incompliment i en funció de la gravetat, pot optar per:

  • Resoldre el contracte per incompliment.
  • Continuar l'execució del contracte amb la imposició d'una penalitat que l'òrgan de contractació haurà d'estimar, en funció de la gravetat, fins a un màxim del 10 % del preu del contracte.

Novè. Comissió de seguiment de clàusules socials 

El conseller de Treball adoptarà les actuacions necessàries per a la constitució d'un òrgan de participació i debat amb els agents socials i altres entitats amb l'objectiu de recollir suggeriments, compartir informació, donar transparència als resultats o debatre els avenços en aquesta matèria.

Desè. Efectivitat

Els òrgans i les entitats afectades per aquest Acord adoptaran les mesures necessàries perquè les directrius que conté siguin efectives a partir del dia 1 de novembre de 2016, excepte en allò que fa referència als contractes reservats, respecte als quals l'efectivitat s'ha de produir a partir del dia 1 de maig de 2016.

El present Acord deixa sense efecte l'Acord de Consell de Govern aprovat el 18 de desembre de 2015 en relació amb la fixació d'un percentatge mínim del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d'aquests contractes als centres especials d'ocupació, a les empreses d'inserció i als programes d'ocupació protegida.

Onzè. Publicació

El present Acord serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Palma, 29 d'abril de 2016

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma