Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 4756
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat.

2. El Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix a l’article 5.2 que els centres de professorat han de promoure el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la seva formació permanent contextualitzada en la pràctica professional.

3. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016) estableix a l’article 1 que els centres de professorat han de donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu i, especialment, dels equips pedagògics dels centres educatius en relació amb la formació permanent del professorat, promovent-la especialment en els centres educatius.

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8, de 17 de gener de 2002) estableix a l’article 11 que les activitats de formació duites a terme en centres docents poden ser assimilades a alguna de les modalitats bàsiques a què fa referència l’article 5 de l’Ordre esmentada. Aquest article 5 estableix, al punt 2, que el pla de formació permanent del professorat pot establir altres modalitats formatives i modificar i concretar les característiques essencials de les modalitats bàsiques.

5. El Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020, aprovat per mitjà de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 (BOIB núm. 41, de 31 de març de 2016), estableix la modalitat de formació en els centres com una modalitat d’entre 8 i 60 hores de formació que constitueix una eina de suport al projecte educatiu del centre en el marc de processos d’innovació, així com que aquests programes els ha de convocar la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i han de coordinar-los els centres de professorat.

6. El mateix Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 estableix la modalitat de formació per als centres o intercentres com una modalitat dirigida a persones de diferents centres educatius que comparteixen projectes d’innovació similars o els volen implantar, per la qual cosa pretenen mantenir un funcionament en xarxa i, així mateix, que aquests programes de formació han de tenir entre 20 i 60 hores, els ha de convocar la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i els han de coordinar els centres de professorat com a formació d’àmbit illa.

7. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix a l’article 4 que la competència en matèria de formació permanent del professorat correspon a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. El Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016).

4. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8, de 17 de gener de 2002).

5. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 (BOIB núm. 41, de 31 de març de 2016).

6. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, amb la intenció de convocar els programes de formació permanent del professorat que s’han de dur a terme en els centres docents per al curs 2016-2017, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres durant el curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears que figuren a l’annex d’aquesta resolució.

2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i als llocs web del Servei de Formació del Professorat i dels centres de professorat de les Illes Balears.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 22 d’abril de 2016

 

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat

Maria F. Alorda Vilarrubias

            

ANNEX

Instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per al desenvolupament de programes de formació en els centres (FeC) i per als centres o intercentres (FiC) a l’àmbit de les Illes Balears per al curs 2016-2017.

Article 2

Centres participants

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La participació del centre en aquest programa formatiu l’ha d’aprovar el claustre de professorat. Cada centre pot presentar una única sol·licitud a aquesta convocatòria.

Article 3

Modalitats de formació

La participació en aquesta convocatòria es pot fer en una de les modalitats de formació següents:

a. Formació en el centre (FeC): requereix la participació d’almenys el 30 % dels membres del claustre de professorat, amb un mínim de 12 persones.

b. Formació per als centres o intercentres (FiC): requereix la participació d’un mínim de 12 persones dels claustres de més de dos centres educatius.

Article 4

Objectiu del programa de formació i relació amb el Pla quadriennal de formació del professorat

L’objectiu del programa és la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. El programa de formació ha d’estar vinculat a les necessitats que la pràctica educativa planteja i al projecte educatiu del centre, i s’ha de referir a una o vàries de les línies estratègiques del Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 que són:

a. La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge.

b. La formació per a la convivència amb recursos i tècniques de desenvolupament personal, gestió emocional, habilitats comunicatives i de relació per millorar les competències personals del docent, generar expectatives positives a l’alumnat i millorar el clima de l’aula i les habilitats emocionals i socials de l’alumnat.

c. La formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la competència per exercir la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació.

d. La formació per al coneixement de les dimensions i les implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a la heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.

e. La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre.

f. La formació per a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al desenvolupament de la competència digital del professorat en l’activitat professional.

g. La formació per a l’actualització científica i didàctica de col·lectius específics per millorar el seguiment i l’avaluació dels centres educatius, la intervenció socioeducativa, la construcció de l’aprenentatge a partir de la pràctica, els nous coneixements cientificotècnics i la connexió entre l’entorn educatiu i la realitat productiva i d’ocupació.

h. La formació adreçada al suport per transformar els centres educatius en entorns col·laboratius d’aprenentatge en què participin tots els membres de la comunitat educativa.

Article 5

Destinataris de la formació

1. A més del professorat participant, en el nombre determinat a l’article 3, i d’acord amb les línies estratègiques proposades, en totes o en una part de les activitats formatives podran participar-hi altres membres de la comunitat educativa (com el personal d’administració i serveis, el personal de suport o auxiliars tècnics educatius o les famílies) quan el fet d’incorporar-los al desenvolupament de les activitats es consideri convenient.

2. També es poden admetre docents que no formin part del claustre del professorat del centre, fins a un 10 % del total de participants en l’activitat formativa, si el centre ho considera adient.

Article 6

Coordinació del programa de formació

Per a cada programa de formació s’ha de designar una persona que el coordini, la qual ha de formar part del claustre de professorat del centre o centres i participar en la formació. Aquesta persona ha d’assumir les funcions següents:

a. Coordinar l’elaboració del programa de formació.

b. Vetllar pel compliment dels acords adoptats amb el centre de professorat per a la implementació del programa de formació.

c. Convocar les sessions de formació.

d. Organitzar i coordinar la feina, en col·laboració amb la persona assessora de formació del centre de professorat que es designi a l’efecte.

e. Assistir a les reunions relacionades amb la formació que convoqui el centre de professorat.

f. Encarregar-se de les signatures d’assistència a les activitats formatives.

g. Elaborar i lliurar la memòria final del programa formatiu.

Article 7

Temporalització

Els programes de formació en el centre (FeC) tenen una durada mínima de 8 hores i màxima de 60 hores. Els programes de formació intercentres (FiC) tenen una durada mínima de 20 hores i màxima de 60 hores.

Article 8

Tipus d’activitats formatives

1. Els programes de formació poden contenir activitats dels tipus següents:

a. Ponència externa, que no pot superar el 30 % de la durada total del programa de formació.

b. Grups de treball per a la reflexió pedagògica i l’elaboració de materials i recursos.

c. Assessorament entre iguals i intercanvi d’experiències.

d. Mentoria o assessorament col·laboratiu.

e. Visites a altres centres o entitats relacionades amb el programa formatiu.

f. Tallers pràctics d’experimentació formativa.

2. Una part d’aquestes activitats, que no pot superar el 10% del total d’hores de formació assignades al programa, es pot dur a terme en un entorn virtual si així ho preveu el programa presentat.

3. A més, els programes de formació han d’incloure necessàriament una transferència a la pràctica educativa, reflexió sobre l’experimentació pràctica a l’aula o transferència a l’organització del centre que, almenys, ha de ser del 30 % de la durada total del programa.

4. Així mateix, els programes de formació han d’incloure activitats per avaluar la formació i l’impacte de la transferència, les quals s’han de recollir a la memòria final. Aquestes activitats han de representar, almenys, un 10 % de la durada total del programa.

Article 9

Sol·licitud, presentació i contingut del programa de formació

1. El programa de formació ha de contenir —a més de les dades generals, el títol de l’activitat, el centre o centres implicats i el nombre de persones participants— els aspectes següents:

a. Justificació de la sol·licitud (origen de la necessitat, fets rellevants, capacitat de produir millores, etc.)

b. Objectius, continguts i durada de la formació.

c. Previsió de l’organització de la feina (feina que es farà, disponibilitat quant a espais i temps, organització de les tasques, intervenció assessora i proposta de persones formadores, si escau)

d. Llista dels centres (en el cas de programes intercentres) i dels professors participants.

e. Mesures per a l’aplicació i la transferència de la formació a l’aula i al centre.

f. Criteris d’avaluació.

2. Els centres de professorat posaran a disposició dels centres, mitjançant la seva web, un model flexible de programa per facilitar-ne l’elaboració, així com el formulari de sol·licitud.

3.  La sol·licitud i el programa de formació s’han de presentar al centre de professorat de referència, presencialment, per fax o per correu electrònic. En el cas dels programes intercentres, si hi participen centres adscrits a distints centres de professorat, s’han de presentar al centre de professorat de referència del centre al qual pertany la persona coordinadora del programa.

4. El programa formatiu ha de comptar amb l’aprovació del claustre.

Article 10

Terminis

1. El termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu comença el 30 de maig i finalitza el 15 de setembre de 2016.

2. Durant el curs 2016-2017, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i de recursos, els centres de professorat poden obrir noves convocatòries en les condicions que estableixen aquestes instruccions. En aquestes noves convocatòries, si n’és el cas, els centres que ja tenguin un programa formatiu aprovat poden presentar un nou programa, encara que tindran prioritat els centres que no en tenguin cap.

Article 11

Aprovació del programa de formació

1. L’aprovació del programa l’han de dur a terme els equips pedagògics dels centres de professorat a partir d’un diàleg que s’ha d’obrir entre els centres sol·licitants i els centres de professorat en relació amb la qualitat del programa presentat, l’adequació a les línies estratègiques del Pla quadriennal i la disponibilitat de recursos econòmics i humans del centre de professorat. Aquesta fase del procés s’ha de realitzar durant la segona quinzena del mes de setembre.

2. Per aprovar els programes s’han de tenir en compte els criteris següents:

a. La viabilitat del programa formatiu per produir millores als centres.

b. La implicació d’una part representativa del professorat del centre, segons el que indica l’article 3.

c. La participació i implicació de l’equip directiu.

d. La continuïtat d’un itinerari formatiu, si n’és el cas.

e. La relació amb les necessitats de la pràctica educativa i amb el projecte educatiu del centre.

3. Els centres educatius participants s’han de comprometre a desenvolupar l’activitat d’acord amb els compromisos adquirits amb el centre de professorat per al desenvolupament del programa i s’han de responsabilitzar que les sessions de treball tenguin una durada d’almenys dues hores. Així mateix, han d’aportar les dades que el centre de professorat determini per gestionar les activitats del programa i facilitar la posada en pràctica a les aules i al centre dels treballs generats per la formació.

4. Els centres de professorat han de publicar a la seva web una resolució en què figurin els programes aprovats i denegats abans del dia 20 d’octubre de 2016.

Article 12

Assessorament del centre de professorat

El centre de professorat ha d’assignar, per a cada programa aprovat, una persona assessora de formació que assumeixi les funcions establertes en la normativa vigent i, especialment:

a. Assessorar en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats.

b. Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa formatiu.

c. Programar i gestionar les ponències externes, si escau.

d. Organitzar i coordinar la feina, en col·laboració amb la persona que coordini el programa.

e. Avaluar, conjuntament amb la persona coordinadora, les activitats duites a terme i les persones que hi participin.

f. Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació.

Article 13

Finalització del programa de formació

1. Una vegada finalitzat el desenvolupament del programa formatiu, la persona coordinadora ha de presentar al centre de professorat la documentació següent:

· Una memòria final, que ha de contenir:

a. Les modificacions introduïdes respecte al programa inicial.

b. Les activitats que s’hagin duit a terme.

c. Els canvis produïts en l’organització del centre o en la feina a les aules.

d. Els materials elaborats.

e. La valoració del grau de consecució dels objectius plantejats.

f. L’avaluació del programa formatiu, amb especial referència a la transferència dels coneixements a la pràctica educativa i a l’impacte en l’alumnat.

g. L’avaluació de les persones participants, amb l’especificació de si la persona és apta o no apta en funció de l’assistència (màxim del 15 % de faltes d’assistència), la participació i la implicació en els treballs del programa. Aquesta avaluació l’han de fer la persona coordinadora i la persona assessora de formació.

h. Les propostes de millora i d’activitats formatives per al futur.

i. Un annex amb el registre de signatures.

· La proposta de certificació dels participants, amb el llistat de persones que tenen dret a la certificació de la seva participació a l’activitat formativa, signada per la persona que coordina el programa, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu (o dels centres educatius en el cas de la modalitat intercentres) i de la persona assessora del centre de professorat.

2. La documentació s’ha de presentar en el termini d’un mes comptador des de la data de la darrera sessió de feina.

Article 14

Certificació i inscripció en el registre de formació

1. La certificació i la inscripció en el registre de formació la fa d’ofici el centre de professorat corresponent.

2. Només tenen dret a la certificació aquelles persones avaluades com a aptes.

3. A la persona coordinadora del programa de formació se li certificarà un 25 % més d’hores que el total d’hores del programa de formació.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma