Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, de dia 20 d’abril de 2016, per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2016, seguit pels tràmits del Procediment Ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears

    Número de registre 4549 - Pàgines 12353-12354


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, de dia 20 d’abril de 2016, per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 99/2016, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears

    Número de registre 4558 - Pàgines 12355-12356


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de 25 d’abril de 2016 d’afectació al domini públic i d’adscripció de la nau industrial ubicada al carrer Setze de Juliol, 78 bxs. (porta 3) del Polígon de Son Castelló de Palma, al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (DGTPFP/SP 108/2016)

    Número de registre 4565 - Pàgina 12357


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de l’interventor general de 20 d’abril de 2016 per la qual s’ordena publicar la informació que consta en la base de dades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions i d’ajudes públiques del primer trimestre de 2016

    Número de registre 4570 - Pàgines 12358-12362


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2016 per la qual se suspèn la convocatòria de les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 per als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària i els procediments que s’han d’aplicar als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments

    Número de registre 4603 - Pàgines 12363-12364


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016

    Número de registre 4605 - Pàgines 12365-12368


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016

    Número de registre 4606 - Pàgines 12369-12376


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016

    Número de registre 4607 - Pàgines 12377-12379


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016

    Número de registre 4608 - Pàgines 12380-12382


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE SALUT

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l’execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de convocatòria de concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

    Número de registre 4541 - Pàgina 12383


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’estableix i regula el logotip de venda directa

    Número de registre 4638 - Pàgines 12384-12386


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es modifica la composició del tribunal de les proves de 2.016 per obtenir titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques

    Número de registre 4545 - Pàgines 12387-12388


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació de la convocatòria de subvencions per a la recuperació d’espais agrícoles i/o forestals i el seu entorn, així com la recuperació i la restauració d’elements patrimonials protegits, que siguin de titularitat municipal i que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana per a l’any 2016

    Número de registre 4636 - Pàgines 12389-12414


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Reducció derivada de la contractació de les obres de les ajudes concedidas en el marc del Pla Especial d’Ajudes 2015-2016 a les Corporacions Locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris

    Número de registre 4593 - Pàgines 12415-12427


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Modificació de l’acord del Ple de 8 d’octubre de 2015 en el qual es varen assignar les ajudes concedides en el Ple de dia 12 de febrer de 2015 a les obres que els ajuntaments varen sol·licitar al Pla Especial d’ajudes 2015-2016

    Número de registre 4594 - Pàgina 12428


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal

    Número de registre 4595 - Pàgines 12429-12445


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d’un Pla Especial 2016 per a despeses corrents per als ajuntaments de menys de 10.000 habitants

    Número de registre 4596 - Pàgines 12446-12452


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Aprovació de les bases que regulen els ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l'any 2016

    Número de registre 4585 - Pàgines 12453-12462


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de promoció turística, artesania i transports - Convocatòria de les proves sobre competència professional per a l’exercici de les activitat de interior i internacional de viatgers i mercaderies per a l’any 2016

    Número de registre 4633 - Pàgines 12463-12464


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de Promoció Turística, Artesania i Transports - Convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

    Número de registre 4635 - Pàgines 12465-12466


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de promoció turística, artesania i transports - Convocatòria de les proves de renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

    Número de registre 4673 - Pàgines 12467-12468


  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Delegació de l' Alcaldia

    Número de registre 4574 - Pàgina 12470


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Delegació de l'Alcaldia

    Número de registre 4648 - Pàgina 12471


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Elevació automàtica modificació reglament de règim intern del Centre de Dia de Valldemossa

    Número de registre 4663 - Pàgines 12472-12477Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma