Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 3953
Conveni de delegació de competències municipals de l’ajuntament de Mancor de la Vall a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Palma, 8 d’abril de 2016.

REUNITS

D’una banda, el Sr. Bartomeu Tugores Truyol, director de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que actua en nom i representació d’aquest organisme autònom del Consell de Mallorca, amb domicili al carrer General Riera, 113, de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S0700079G, en exercici de la competència atribuïda per l’article 19, lletra h) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm. 160, de 13/11/2008), i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de març de 2016.

I d'altra part, el Sr. Guillem Villalonga Ramonell, Batle de Mancor de la Vall, que actua en nom i representació del municipi de Mancor de la Vall, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 07312, amb el número d’identificació fiscal P0703400B, amb fonament en l’acord de ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall adoptat en sessió de 13 de gener de 2016.

EXPOSEN

I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008, publicat en el BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any.

D’acord amb el seu article primer, L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li assignen els seus Estatuts.

L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.

II.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin concurrents o complementaris dels d’aquestes.

Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o privat.

III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la vegada, amb fonament en els articles 6.2 i 8.1, lletra k), darrer incís, de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i tal com concreta l’article 49.2 del  Reglament orgànic del Consell de Mallorca, el Ple d’aquest podrà acordar l’establiment d’entitats descentralitzades, amb personalitat jurídica pròpia, quan així ho aconselli la necessitat d’una millor eficàcia en la gestió, la seva complexitat, l’agilització dels procediments, l’expectativa d’augmentar o de millorar el finançament o la conveniència d’obtenir un major grau de participació ciutadana en l’activitat de prestació de serveis.

Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  es determinin en els corresponents convenis de delegació.

En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent conveni.

IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, mitjançant acord de data 13 de gener de 2016, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data 29 de gener de 2016, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 10 de març de 2016, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat.

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, convenen les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Delegació de competències

1.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal.

2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic protegit les mesures cautelars prèvies a l'inici de l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la LOUS

3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.

4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra els actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació.

5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Segona.- Condicions financeres

1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost de l’exercici de les competències delegades.

2.-L’Ajuntament rebrà el finançament de l’Agència per dur a terme les inversions oportunes per a la conservació i millora de la qualitat socioambiental i paisatgística. Aquest finançament provindrà del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels seus ingressos respecte de les seves necessitats de manteniment, d’acord amb allò establert a l’article 25.3 dels estatuts.

3.-El finançament de les inversions a què es refereix l’apartat anterior serà acordat pel Consell de Direcció de l’Agència, prèvia sol·licitud dels municipis. Els criteris de distribució dels recursos del fons incorporaran la proporcionalitat de despeses i ingressos generats en relació a cada municipi per les actuacions de l’Agència.

 

Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament

1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:

a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a l’eficaç compliment de les seves competències.

b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material que hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves funcions.

c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació.

2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a:

a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat urbanística infringida.

b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació.

c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a l’Ajuntament, efectuar amb els seus propis mitjans una acta d’inspecció i trametre-la a l’Agència juntament amb aquella.

d) Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en relació amb les infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a què donassin lloc, i les incidències en la seva tramitació.

Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència

El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions:

a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, i executar els actes administratius a què donassin lloc.

b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients tramitats a causa de la delegació de competències.

c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències.

d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de delegació.

e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència.

Cinquena.- Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit.

Sisena.- Resolució del conveni

1.- Seran causes de resolució del present conveni:

a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de l’estipulació primera.

b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de l’administració municipal afectada.

c) Per mutu acord de les parts.

2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació.

En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació.

Setena.- Interpretació i aplicació del conveni

Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels seus Estatuts.

 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament.

                                   El Director de l’Agència de protecció

de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca                              El Batle de l’Ajuntament  Mancor de la Vall

Bartomeu Tugores Truyol                                                                  Guillem Villalonga Ramonell


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma