Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 3704
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix al seu article 36 que correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

El Decret 37/2008 de 4 d’abril pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics, regula el procés i els criteris d’admissió d’alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i per la Llei Orgànica 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

En la disposició final primera del Decret s’autoritza al conseller competent en matèria d’educació perquè dicti les disposicions que el desenvolupin.

El Decret esmentat aplica allò previst a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa , amb referència als criteris preferents per a l’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics en el supòsit de no existir places suficients per cobrir la totalitat de la demanda i, alhora, fixa el barem de puntuació que s’hi ha d’aplicar.

Els processos telemàtics tenen per objecte esdevenir una eina alternativa al sistema d’admissió i adscripció presencials; per la qual cosa tenen una naturalesa opcional per als interessats.

El Decret 39/2011 de 29 d’abril, regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics i els aspectes relatius a l’escolarització de l’alumnat amb NESE.

Quant a les modalitats de Batxillerats especials que es podran impartir a la nostra comunitat autònoma se seguirà el que preveu el Reial Decret 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en centres docents espanyols, la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 24 de febrer de 2011 per la qual s'autoritza la implantació dels ensenyaments del batxillerat internacional a l'IES Son Pacs de Palma a partir del curs 2012-2013, la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de maig de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’autorització de centres i les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de Baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014

Per tot això, consultat el Consell Escolar de les Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu i amb el que disposa l’article 10 del Decret 37/2008 i dict la següent

ORDRE

Capítol I
Disposicions generals

Article 1

Criteris generals d’admissió

1. Aquesta Ordre serà d’aplicació per a l’admissió, adscripció i matrícula d’alumnes que volen cursar estudis a centres docents de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics per cursar els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial.

2. No requeriran procés d’admissió els canvis de nivell acollits al mateix règim econòmic dins d’un mateix centre o entre centres adscrits, sempre que hi existeixin vacants. En el supòsit que no hi hagi vacants suficients, per una disminució del nombre de grups al nivell immediatament superior, s’haurà de realitzar un procés d’admissió en el qual es garantirà la prioritat de l’alumne a romandre en el seu centre, o al que li correspon per adscripció, davant els altres sol·licitants.

3. Tots els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics gestionaran el procés d’admissió, adscripció i matriculació amb l’aplicació informàtica proporcionada per la conselleria d’Educació i Universitat (GestIB).

Article 2

Oferta de places escolars

1. Abans de l’inici del període de sol·licitud d’admissió, la conselleria d’Educació i Universitat a través de la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres  comunicarà als centres compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició l’oferta que han de realitzar, en funció de la composició de grups que, per a cada tipus d’ensenyament, se’ls hagi aprovat provisionalment per al proper curs escolar, en el cas dels centres públics, i del corresponent concert, en el cas dels centres sostinguts amb fons públics privats concertats. Per a la resta, s’entendrà que la seva oferta és la del curs anterior.

2. De les unitats o dels grups resultaran les places escolars assignades, en funció de la proporció alumnes/unitat que estableix la normativa vigent en matèria d’establiment de requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general.

3. Als centres compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició, el nombre de vacants per a cada unitat o grup és el que resulta de restar, del nombre de places escolars assignades, la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs anterior i d’alumnes repetidors del mateix curs.

4. La reserva per a alumnes procedents del curs anterior es refereix únicament a alumnes del mateix centre que progressen de curs en els estudis d’educació infantil, en els ensenyaments obligatoris i el batxillerat acollits al mateix règim econòmic.

5. A aquest efecte es tindrà en compte que, durant aquests estudis, cap alumne no serà donat de baixa i se li garantirà la continuïtat en el centre de procedència tant si promociona com si repeteix curs. En aquest sentit, aquests alumnes seran matriculats a principi de curs, encara que no venguin expressament a formalitzar la matricula, fins que es confirmi la baixa. Només se’l pot donar de baixa quan es confirmi la petició de trasllat de l’expedient acadèmic a d’un altre centre i la matriculació efectiva en el centre de destinació. Excepcionalment, s’ha de donar de baixa l’alumne si se n’ha perdut el contacte amb la família, i sempre després d’haver realitzat totes les actuacions previstes en el protocol d’absentisme i amb el vistiplau de l’inspector del centre. També s’ha de donar de baixa l’alumne si els pares o tutors legals han manifestat per escrit que s’ha incorporat a un sistema educatiu estranger.

6. Els directors dels col·legis públics i els titulars dels centres sostinguts amb fons públics privats concertats donaran publicitat, al tauler d’anuncis del centre, del nombre de places inicialment vacants per a cada curs i nivell, amb la concreció de les places inicials existents, la previsió del nombre d’alumnes que romandran en el mateix curs i dels que provindran del curs anterior.

7. L’oferta de places escolars podrà ser incrementada i/o reduïda únicament pel Director General de Planificació, Ordenació i Centres a proposta de les comissions d’escolarització en acabar el període de sol·licitud d’admissió o de matrícula, per atendre necessitats extraordinàries d’escolarització i per garantir una escolarització equilibrada dels alumnes en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

8. Per tal d’atendre les necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres podrà autoritzar un increment del nombre d’alumnes per aula, de conformitat amb l’article 87.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, de forma equilibrada entre els centres d’una mateixa àrea d’escolarització i vetllant perquè les desviacions en les ràtios de cada centre respecte de la mitjana de l’àrea d’escolarització siguin mínimes.

Les comissions d’escolarització podran proposar aquests increments o aquesta distribució entre els grups existents.

Article 3

Reserva de places per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1. Al primer curs de segon cicle d’educació infantil, el centre ha de reservar un mínim de 4 places i un màxim de 5 del nombre total de cada grup, per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, de les quals, una pot ser ocupada per alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta reserva serà com a mínim de 5 places i com a màxim de 7 a la resta de nivells educatius, dues d’elles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, sempre que n’existeixin vacants. Les comissions d’escolarització podran proposar, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres una reserva d’alumnat NESE  superior entre els grups ja existents, però en qualsevol dels casos aquesta reserva haurà de ser la mateixa per a tots els centres de la zona escolar.

2. Excepcionalment, i només quan el nombre total d’aquests alumnes en un centre superi els recursos humans de què està dotat per atendre’ls, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, a proposta del Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, podrà modificar l’oferta de places reservades a aquests alumnes al centre amb els límits previstos a la disposició addicional tercera del Decret 37/2008 , fet que s’ha de comunicar abans de la publicació de l’oferta de places.

3. Si les places reservades a l'apartat 1 d’aquest article no han estat cobertes pels alumnes als quals van destinades, podran ser ocupades per alumnes ordinaris una vegada acabat el període de preinscripció i matricula, fins a l’ inici de les classes, sempre i quan es mantingui el repartiment equilibrat dins la zona escolar.

Excepcionalment, el director general de Planificació, Ordenació i Centres podrà autoritzar l’ocupació d’aquestes places abans de la finalització del termini de matricula, i fins a l’ inici de les classes, a determinades zones escolars quan les necessitats d’escolarització així ho aconsellin.

4. La conselleria d’Educació i Universitat vetllarà perquè el nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu a cada centre no excedeixi en 10 punts percentuals la mitjana d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu de la seva zona d’escolarització, i procurarà que no sigui superior al 30% dels alumnes. En els casos en què no es puguin complir aquests límits, la conselleria d’Educació i Universitat garantirà als centres les dotacions de personal i dels recursos materials necessaris per fer efectiva aquesta proporcionalitat.

Article 4

Escolarització equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

1. Les comissions d’escolarització, tant d'adscripció com d’admissió, tenint en compte les dades introduïdes al GestIB per part dels centres a l’inici del procés, i a través de les oficines d’escolarització durant la resta del curs escolar, vetllaran per garantir que l’escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu sigui adequada i equilibrada.

2. Els alumnes que s’incorporen per primera vegada al sistema educatiu i presenten necessitats específiques de suport educatiu associades a condicions personals o d’història escolar i singularment les derivades de necessitats lingüístiques, culturals i socials, les han d’avalar mitjançant informes tècnics dels serveis d’orientació educativa, dels equips d’atenció primerenca, dels serveis de protecció de menors, dels serveis sanitaris, dels serveis socials o d'altres organismes oficials pertinents, per a una equilibrada escolarització, integració i atenció.

3. El Director General de Planificació, Ordenació i Centres, d’acord amb el que estableix l’article 7.4 del Decret 37/2008, podrà modificar, amb caràcter excepcional i procurant no superar el 30%, la reserva per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (nese) a determinades zones d’escolarització, per garantir l’escolarització equilibrada d’aquests alumnes.

Article 5

Informació sobre els centres i el procés d’admissió i adscripció

1. Els centres docents oferiran als pares, mares, o tutors legals, o a l’alumne en cas que sigui major d’edat, informació objectiva sobre el seu projecte educatiu, que inclogui el reglament d’organització i funcionament del centre, el projecte lingüístic, mesures d’atenció a la diversitat, altres projectes, programes i activitats que se’n derivin, el caràcter propi, si escau, si existeix o no adscripció a altres centres escolars, el cost dels llibres de text de l’any en curs o del programa de reutilització i el de les activitats escolars. Els centres concertats sostinguts amb fons públics proporcionaran també informació sobre el seu Reglament de Règim Intern. A aquest efecte, els centres han d’adoptar els procediments que considerin més adients, entre els quals, en tot cas, es farà una exposició pública en el tauler d’anuncis amb anterioritat a l’inici del període de presentació de sol·licituds, que es mantindrà fins a l’acabament d’aquest i que s’ha d’incorporar a l’expedient d’admissió.

2. En relació amb les característiques específiques del centre, s’han de fer constar els nivells educatius que imparteix, amb especificació de les modalitats o especialitats, si escau, i l’oferta d’activitats extraescolars i de serveis escolars complementaris i dels seus preus o tarifes. Aquestes activitats i serveis tenen caràcter voluntari.

3. Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats donaran publicitat, almenys, al tauler d’anuncis del centre, de tot el que fa referència als processos: el nombre de places escolars per nivells d’estudis, la normativa reguladora, els criteris del barem, els criteris que acrediten les circumstàncies rellevants, les zones d’influència i el calendari general. Es recomana publicar també aquesta informació a la pàgina web del centre escolar.

4. Aquesta informació romandrà exposada des de l’inici del període de sol·licitud d’adscripció fins a l’acabament del període de matrícula. Sense perjudici de l’anterior, la Conselleria d’Educació i Universitat, en col·laboració amb els ajuntaments, proporcionarà una informació objectiva sobre els centres educatius i publicarà la relació de centres existents dins de cada zona escolar, a fi de facilitar el dret a l’elecció de centre. Així mateix, facilitarà la divulgació de tot el procés, per completar la tasca informativa dels centres.

5. La informació relativa als centres a què es refereixen els apartats anteriors no pot contenir, en cap cas, aspectes valoratius del nivell socioeconòmic ni cultural de les famílies amb fills ja escolaritzats al centre o d’altres aspectes que puguin afectar la intimitat de les persones.

Article 6

Delimitació de zones escolars

Abans de l’inici dels processos d’adscripció i d’admissió d’alumnes, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb la consulta prèvia als consells escolars insulars i, si escau, als consells escolars municipals, fixarà les zones escolars que seran vigents durant els processos que regulen aquesta Ordre, i en donarà publicitat pels mitjans adients. Dins un municipi es consideren zones limítrofes les que són contigües a l’àrea d’influència del centre educatiu

Article 7

Documentació a aportar

1. La documentació per acreditar les circumstancies al·legades a efectes de valorar les sol·licituds que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud es determinarà a la convocatòria anual.

2. En la mesura que s'estableixin marcs de col·laboració amb les administracions pertinents i es pugui disposar directament de la informació d'acreditació de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d'admissió, no s'exigirà l'acreditació documental als interessats i serà suficient que aquests signin una autorització expressa per tal que l'Administració afectada faciliti la informació a l'Administració educativa.

3. Les dades de caràcter personal que s'aportin només es poden utilitzar per a les finalitats del procediment d'admissió, les persones responsables del tractament d'aquestes dades han d'aplicar les normes tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat i la confidencialitat.

4. Els requisits acadèmics necessaris per a l'accés que no hagin estat acreditats en el moment de la presentació de la sol·licitud s'acreditaran preceptivament en formalitzar la matrícula.

 

Capítol II
Procés d’adscripció

Article 8

Adscripció de centres

1. Les adscripcions contemplades per aquesta ordre es poden incloure en algun del següents supòsits:

a) dels col·legis públics d’educació primària a instituts d’educació secundària

b) de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil o incompletes a col·legis públics d’educació primària

c) dels centres concertats, de segon cicle d’educació infantil a primària, d’educació primària a secundària i d’educació secundària a les modalitats de batxillerat de ciències i d’humanitats i ciències socials a instituts o centres concertats.

d) dels instituts d’educació secundària obligatòria a instituts d’educació secundària per a les modalitats de batxillerat de ciències i d’humanitats i ciències socials.

2. Abans de l’inici dels processos d’adscripció, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres  fixarà les adscripcions tenint en compte la disponibilitat de places escolars i la delimitació de les zones d’escolarització.

Article 9

Calendari

El calendari del procés es fixarà a la convocatòria anual mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest calendari s’ha de comunicar als centres docents i se n’ha de fer àmplia difusió.

Article 10

Formalització de les sol·licituds

1. Quan es tracti d’una adscripció a un únic centre, els directors dels centres d’origen enviaran al centre al qual estiguin adscrits la relació alfabètica dels alumnes que finalitzaran els estudis al centre en el corresponent curs escolar, amb la informació escolar que es determini. Si no hi ha vacants suficients, les sol·licituds hauran de ser valorades i ordenades seguint el procés establert per a les adscripcions múltiples.

2. En el cas d’adscripció múltiple entre centres, els sol·licitants hauran d’especificar, per ordre de preferència, els centres als quals volen optar, mitjançant la presentació de la sol·licitud de reserva de plaça a la qual han d’adjuntar la documentació acreditativa als efectes de la valoració d’acord amb el barem. Els impresos per a aquesta sol·licitud es trobaran a disposició dels alumnes a la secretaria del centre d’origen. També es podrà realitzar el procés telemàticament segons el que estableix el capítol IX de la present ordre.

3. Quan l’alumne no opti al procés d’adscripció en el termini establert, li serà adjudicada una plaça d’ofici en un dels centres als quals es troba adscrit.

Article 11

Tramitació entre centres

1. L’equip directiu dels centres d’origen ha d’introduir al GestIB les dades de les sol·licituds per al procés informatitzat i remetran al centre sol·licitat en primer lloc, la relació nominal dels sol·licitants; també hi adjuntaran la totalitat de la documentació presentada, amb indicació expressa dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Les dades dels alumnes han d’estar actualitzades al GestIB i han de coincidir amb la documentació impresa de l’expedient de cada alumne. Igualment, introduiran en el sistema informàtic la relació d’alumnes que no hagin sol·licitat cap adscripció.

2. En el cas que el centre de destí detecti que falta documentació de qualque sol·licitant o que en requereix alguna de complementària, se li sol·licitarà a través del director del centre d’origen corresponent o directament a l’interessat.

3. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, analitzades les dades de les sol·licituds de reserva de plaça, podrà convocar les comissions d’adscripció regulades al capítol VI d’aquesta Ordre.

4. L’elaboració dels llistats provisionals i definitius es regiran pel procés establert al capítol IV d’aquesta Ordre.

Article 12

Compatibilitat del procés d’adscripció amb el procés d’admissió

1. Finalitzat el procés d’adscripció, els alumnes que ho desitgin poden participar en el procés general de sol·licitud per a l’admissió en un centre diferent del que han obtingut pel procés d’adscripció.

2. L’adjudicació d’una plaça en el procés d’admissió suposa la pèrdua automàtica de la plaça reservada en el procés d’adscripció.

3. Els alumnes del procés d’adscripció múltiple que no obtinguin plaça al centre demanat en primera opció queden en reserva fins a la data que determini la resolució anual i, en conseqüència, en el cas que es produeixin noves vacants de plaça escolar, les ocuparan abans que els sol·licitants del procés d’admissió ordinari.

Article 13

Coordinació entre centres adscrits

Els centres d’origen han d’enviar als centres de destinació corresponents la informació que aquests els sol·licitin dels alumnes admesos, a més del prescriptiu informe d’aprenentatge, abans que s’iniciï el termini de matrícula.

 

Capítol III
Procés d’admissió

Article 14

Període de sol·licitud d’admissió

1. El període de sol·licitud per a l’admissió d’alumnes en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat s’iniciarà en posterioritat a la publicació del llistat provisional del procés d’adscripció i haurà de concloure en posterioritat a la publicació de les llistes definitives d’adscripció.

2. El calendari del procés es fixarà a la convocatòria anual mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest calendari s’ha de comunicar als centres docents i se n’ha de fer àmplia difusió. Qualsevol sol·licitud presentada fora dels terminis establerts no serà considerada, i regirà per a aquesta el previst al capítol VIII d’aquesta Ordre.

Article 15

Formalització de la sol·licitud d’admissió

1. Les sol·licituds es podran presentar mitjançant dues vies:

a) Mitjançant un model oficial de sol·licitud imprès que facilitaran gratuïtament els centres, o amb un document que es pot descarregar de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i aniran acompanyades de la documentació pertinent.

b) Mitjançant el procés telemàtic contemplat al capítol IX d’aquesta Ordre.

2. La sol·licitud d’admissió ha de ser única i s’ha de presentar al centre sol·licitat en primer lloc. A la sol·licitud es poden fer peticions d’admissió a diversos centres de qualsevol municipi, detallats per ordre de preferència. L’ordre de preferència indicat a la sol·licitud s’ha de tenir en compte en el procés d’adjudicació de plaça. Per a la primera matrícula al segon cicle d’educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle d’educació primària, sempre que no s’hagi matriculat abans a l’educació infantil, en un centre educatiu de la xarxa de centres docents sostinguts amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears les famílies faran constar que coneixen i respectaran el Projecte Educatiu i el Projecte Lingüístic dels centres on volen matricular els seus infants per primera vegada.

3. Les persones que, havent sol·licitat plaça a educació secundària i batxillerat, no hagin obtingut el juny les condicions acadèmiques requerides per tenir-hi accés, romandran en llista d’espera per tal que en el termini extraordinari de setembre es puguin matricular si queden vacants.

4. L’alumnat que sol·liciti plaça escolar per cursar el batxillerat internacional o el batxillerat i baccalauréat (Batxibac) poden presentar simultàniament sol·licitud per cursar batxillerat en qualsevol de les seves modalitats. L’admissió de l’alumne a qualsevol d’aquestes dues modalitats suposarà automàticament l’anul·lació de la seva sol·licitud per cursar batxillerat.

5. La falsedat de les dades aportades o la presentació de sol·licituds d’admissió a més d’un centre, així com l’existència d’alguna irregularitat en el procés de tramitació de la sol·licitud per part del pare, la mare o el tutor legal, o per part del propi alumne, en cas que aquest sigui major d’edat, comportarà la nul·litat de les instàncies, i les oficines d’escolarització assignaran una plaça d’ofici, o les sol·licituds quedaran excloses del procés, si es tracta d’un ensenyament postobligatori.

6. Els alumnes que participin en el procés d’admissió, en el cas de no aconseguir plaça, podran optar a tenir una cita a la seva oficina d’escolarització corresponent.

Article 16

Recepció d’instàncies de sol·licitud d’admissió

1. Els centres docents han de tramitar la recepció de sol·licituds de la manera següent:

- Es comprovarà amb el sol·licitant que la instància està ben omplerta i signada conjuntament pel pare i la mare o tutors legals (si ambdós tenen la pàtria potestat de l’alumne), especialment pel que fa a les dades dels camps obligatoris i de la documentació que s’hi adjunta. En cas que a la instància consti una sola signatura (la del pare o la de la mare o tutor legal), la persona signant haurà d’emplenar un document de declaració de responsabilitat de tot el procés d’escolarització de l’alumne, on exposarà per escrit els motius pels quals tramita unilateralment la petició. En aquest cas, hi adjuntarà la documentació acreditativa de les raons al·legades. A tal efecte, el centre on presenti la sol·licitud li lliurarà l’imprès de declaració al qual s’al·ludeix en aquest paràgraf.

- Es compulsaran les còpies de tota la documentació presentada.

- Es lliurarà al sol·licitant còpia datada i segellada acreditativa de la petició.

- Els interessats podran presentar les sol·licituds encara que no disposin de tota la documentació susceptible de ser puntuada al barem.

- Els centres educatius tenen l’obligació de recollir tota la documentació presentada pels sol·licitants.

2. No es pot percebre cap quantitat pel concepte de sol·licitud d’admissió, reserva de plaça o equivalent. El centre no pot sol·licitar informació addicional sobre l’alumne ni sobre circumstàncies familiars no previstes a l’imprès de sol·licitud, ni hi pot incloure fulls d’inscripció a activitats, serveis, fundacions o altres tipus d’ofertes que pugui tenir en funcionament.

3. En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, i abans de la baremació, els centres educatius publicaran la relació de sol·licitants, ordenats alfabèticament. Si el centre ha de requerir documentació complementària, en deixarà constància escrita amb justificant de recepció. Si es presenta nova documentació fora de termini no serà computable en l’aplicació del barem.

4. En el cas que es detecti més d’una instància per sol·licitant, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les retirarà del procés abans de la publicació dels llistats provisionals i s’atendran a l’establert a l’article 15.5. Si no es comunica res al centre, s’entendrà que no se n’han detectat duplicats.

 

 

Capítol IV
Procediment general

Article 17

Valoració de les sol·licituds

1. Acabat el termini d’admissió de sol·licituds, si al centre hi ha places suficients per atendre totes les sol·licituds rebudes, s’han de considerar admesos tots els sol·licitants sense necessitat de barem i així han de figurar a les llistes provisionals i definitives de persones admeses, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta Ordre.

2. Quan el nombre de sol·licituds rebudes sigui major que el de places disponibles, s’han de valorar i ordenar d’acord amb l’aplicació del barem establert a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i l’ordenació establerta a l’article 18.

3. Tindran prioritat a la zona d’escolarització que correspongui els següents supòsits:

a) Mobilitat forçosa de qualsevol dels pares, mares o tutors legals.

b) Un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere.  

 

Article 18

Criteris de desempat

1. En el supòsit que es doni una situació d’empat, s’ha de dirimir amb la consideració específica de la major puntuació obtinguda en els criteris següents, per aquest ordre:

a) Major puntuació obtinguda a l’apartat de germans matriculats al centre o pare, mare o tutor que hi treballi.

b) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.

c) Major puntuació obtinguda a l’apartat de proximitat del lloc de treball d’algun dels seus progenitors o tutors, o de l’alumne, si aquest té l’edat de treballar.

d)  Major puntuació obtinguda a l’apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.

e) Major puntuació obtinguda a l’apartat de concurrència d’alguna discapacitat en l’alumne, en el pare, la mare, els tutors, o en algun germà.

 f) Si la situació es dóna per accedir al estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades de tots els cursos d’ESO. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3 punts; suficient, 5; bé, 6; notable, 7 i excel·lent, 9.

2. Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds. Aquest sorteig determinarà la combinació de dues lletres, a partir de les quals es farà l’ordenació alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat del sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres .

Article 19

Publicació de les llistes provisionals

1. El director del centre públic o el titular del centre concertat ha de fer pública, al tauler d’anuncis del centre i en el termini que s’estableixi, la relació total de sol·licitants valorada i ordenada alfabèticament (llistes provisionals d’admesos). Hi farà constar, de cada sol·licitant, la puntuació total i la relació dels centres sol·licitats. Tots els llistats s’han de fer amb la llista extreta del programa GestIB i han de portar el segell del centre i la signatura del director o del titular, en el cas de centres concertats.

2. La publicació de la resolució de les llistes provisionals obre un termini de tres dies hàbils de presentació de reclamacions davant del mateix centre, que han de ser resoltes pel consell escolar, en el cas dels centres públics, i pel titular, en el dels centres concertats, oït el consell escolar. La resolució de les reclamacions s’ha d’efectuar el primer dia hàbil següent. Els centres han de notificar-les a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el GestIB.

Article 20

Publicació de les llistes definitives

1. Transcorregut el termini per resoldre les reclamacions i una vegada realitzades les rectificacions, el director del centre públic o el titular del centre concertat ha de fer pública la relació definitiva de persones que han sol·licitat accedir als ensenyaments, amb indicació expressa dels alumnes admesos i dels no admesos, en un termini no superior a 15 dies hàbils, comptadors a partir de la data de publicació de les llistes provisionals. Tots els llistats s’han de fer amb la llista extreta del programa GestIB i han de portar el segell del centre i la signatura del director o del titular, en el cas de centres concertats.

2. En els casos en què no hagi estat admès a cap opció de les sol·licitades constarà en aquest llistat el dia i hora en que té cita a la seva oficina d’escolarització perquè els en sigui assignada una plaça escolar sempre i quan no s’hagi renunciat a la cita.

3. Contra la llista definitiva d’alumnes admesos es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

Article 21

Llista d’espera

1. Finalitzat el procés d’admissió i d’adscripció, només manté vigència la llista d’espera del centre escollit en primera opció. Els llistats d’alumnes no admesos (llistes d’espera) romandran als centres en exposició pública fins la data d’acabament de la vigència de les llistes d’espera. Durant aquest període, aquests llistats han de servir perquè, a mesura que al centre es generin vacants, es puguin adjudicar als alumnes no admesos, per rigorós ordre de puntuació en la llista d’espera; en el cas de produir-se aquesta circumstància, s’ha d’actualitzar la llista d’espera i ha de ser novament exposada, sempre respectant la reserva de places de l’alumnat NESE.

2. Els alumnes, en el moment de fer la sol·licitud de plaça, han de facilitar dos números de telèfon als quals se’ls pugui localitzar durant el procés d’admissió i durant el període de vigència de les llistes d’espera. És responsabilitat de l’alumne i/o dels seus pares, mares o tutors, comunicar qualsevol canvi relacionat amb aquests números de telèfon.

3. En el moment en què es generi una baixa, el centre ho ha de comunicar per telèfon, personalment o a través d’un missatge a la bústia de veu (als dos telèfons facilitats), al primer alumne no admès de la llista d’espera. Si aquest accepta la plaça vacant, el centre ho ha de comunicar a l’oficina d’escolarització per tal de fer l’adjudicació mitjançant l’aplicació del GestIB.

4. L’alumne tindrà fins al següent dia lectiu per formalitzar la matrícula a partir del moment en què expressi, verbalment o per escrit, l’acceptació de la plaça. Si en un termini de 24 hores comptadores a partir del moment de la primera telefonada del centre, l’alumne no ha estat localitzat o no ha acceptat la vacant, s’ha de procedir a oferir la plaça al segon de la llista i, així, successivament. La no acceptació d’una plaça vacant comporta la renúncia automàtica a la llista de reserva.

5. Les oficines d’escolarització, en el supòsit de no compliment d’aquesta tramitació, gestionaran les llistes d’espera dels centres educatius.

 

Capítol V
Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Article 22

Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1. L’escolarització dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, d’acord amb la normativa vigent, seguirà el mateix procediment que, amb caràcter ordinari, s’estableix per als altres alumnes, amb les particularitats que s’exposen en els següents articles.

2. Les places reservades als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu tindran un tractament singular i les sol·licituds d’aquests han de ser valorades a part de les de la resta.

Article 23

Acreditació de necessitat específica de suport educatiu

1. Els pares, mares i/o tutors legals han d’acreditar documentalment les necessitats específiques de suport educatiu al·legades a la sol·licitud d’admissió, només si no consta al GESTIB.

2. Tots els alumnes amb necessitats educatives especials que sol·liciten plaça escolar han de tenir el dictamen d'escolarització actualitzat i/o l’acreditació corresponent pels serveis d’orientació educativa.

3. Tots els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a condicions personals que sol·liciten plaça per primera vegada al segon cicle d’educació infantil, primària i/o secundària que s’incorporin al sistema educatiu de les Illes Balears, han d’acreditar aquesta condició segons estableix l’article 4.2 d’aquesta Ordre.

4. Les comissions d’escolarització han d’assegurar l’assignació de plaça escolar als sol·licitants que han al·legat necessitats específiques de suport educatiu.

Article 24

Escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials.

1. L’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials es durà a terme en unitats i centres docents ordinaris i, excepcionalment, en unitats educatives específiques en centres ordinaris (aules UEECO), centres d’educació especial o en la modalitat d'escolarització combinada quan, segons les seves necessitats educatives, es consideri que no poden ser atesos adequadament en una unitat ordinària. Aquesta escolarització s’ha de basar en els dictàmens dels serveis d’orientació educativa corresponents, així com en les necessitats dels alumnes, i les condicions i possibilitats d’atenció dels centres o les unitats. En el dictamen d’escolarització hi ha de constar l’opinió dels pares o dels tutors legals.

2. La ràtio de les aules UEECO, així com els destinataris d’aquesta modalitat d’escolarització es regiran pel capítol VII sobre les unitats educatives específiques en centres ordinaris, del decret 39/2011, de 29 d’abril, que regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

3. L’alumnat susceptible de la modalitat d’escolarització en centres específics i/o en aules UEECO participaran en el procés d’admissió i adscripció ordinari. Per aquest alumnat s’establirà un barem específic addicional a aplicar als sol·licitants de plaça escolar a centres específics per al procés d’escolarització corresponent, que serà publicat mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per al curs 2016/2017 i posteriors.

4. Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives donaran prioritat en l’admissió d’alumnes a aquells amb necessitats educatives especials associades a aquesta tipologia.

5. Les ràtios als centres específics que imparteixen educació especial es regiran per la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d’educació especial.

 

Capítol VI
Comissions d’escolarització

Article 25

Comissions d’escolarització supramunicipals

1. La Conselleria d’Educació i Universitat podrà constituir una comissió d’escolarització supramunicipal, integrada per representants de la Conselleria i d’organitzacions representatives del món educatiu.

2. Les funcions d’aquesta comissió són:

a) Garantir una actuació coordinada de les comissions d’escolarització específiques de cada zona.

b) Proposar solucions a les problemàtiques generals d’escolarització.

c) Proposar solucions a les qüestions que, amb caràcter general, presentin les comissions d’escolarització específiques.

d) Fer un seguiment del procés d’admissió i de les adjudicacions de plaça escolar que es duguin a terme una vegada acabat aquest procés.

3. Aquestes comissions es dissoldran just abans de començar un nou procés d’admissió d’alumnes, el qual determina la constitució de les noves comissions.

Article 26

Comissions d’adscripció

1. La Conselleria d’Educació i Universitat constituirà, abans de la publicació del llistat provisional, les comissions d’adscripció a les zones on siguin necessàries, per garantir el desenvolupament correcte del procés d’adscripció als centres.

2. Les comissions d’adscripció estaran constituïdes per un inspector d’educació, que les presideix, un representant de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, un representant de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, els directors dels centres d’educació primària adscrits i els directors dels centres d’educació secundària corresponents.

3. Les funcions d’aquestes comissions d’adscripció seran:

a) Vetllar pel desenvolupament correcte de tot el procés d’adscripció i per l’escolarització adequada dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, com indiquen els articles 3.1 i 7.3 del Decret 37/2008, que regula el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit podran proposar un nombre d’alumnat NESE i NEE per a cada grup de la zona escolar diferent al establert a l’article 3.1 d’aquesta Ordre.

b) Proposar el nombre de places que correspongui a cada institut d’educació secundària per a l’adscripció d’alumnes dels col·legis d’educació primària, segons el nombre de grups assignats i la previsió d’alumnes repetidors.

c) Comprovar l’assignació de les vacants disponibles als sol·licitants que no van obtenir plaça en la primera opció, tenint en compte l’ordre de prioritat i la puntuació obtinguda a l’aplicació del barem, i als que no hagin optat per cap dels centres d’adscripció.

d) Proposar l’adjudicació de plaça als alumnes que no hagin optat per cap dels centres d’adscripció.

e) Totes les propostes preses per les comissions seran de caràcter facultatiu i no vinculant, però podran esdevenir d’obligat compliment mitjançant resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres.

4. Aquestes comissions es dissoldran una vegada publicat el llistat definitiu del procés d’adscripció.

Article 27

Comissions d’admissió

1. La Conselleria d’Educació i Universitat constituirà les comissions d’admissió  a les zones on siguin necessàries, per garantir el desenvolupament correcte del procés d’admissió als centres.

2. Cada comissió d’escolarització d’aquests estudis estarà constituïda pels membres següents:

a) Un inspector d’Educació, proposat pel conseller d’Educació i Universitat, que serà el president i a qui correspondrà la direcció tècnica de tot el procés.

b) Un representant de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, designat pel director general i que hi actuarà com a secretari.

c) Un representant de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, proposat pel director general.

d) Un representant de l’ajuntament del municipi de l’àmbit d’actuació de la comissió.

e) Un representant de la direcció dels centres públics de la zona elegit per sorteig.

f) Un representant de la direcció dels centres concertats de la zona elegit per sorteig.

g) Un representant dels pares i les mares d’alumnes membres dels consells escolars dels centres públics i un dels centres concertats dels respectius centres elegits en els apartats e i f anteriors.

h) Un representant del professorat membre del consell escolar dels centres públics i un dels centres concertats dels respectius centres elegits en els apartats e i f anteriors.

El president de la comissió podrà requerir l’assistència de tècnics o professionals d’àmbits o programes específics que puguin ajudar a la presa adequada de decisions, o dels directors dels centres de la zona d’escolarització.

La creació de les comissions i el nomenament dels membres, pel director general de Planificació, Ordenació i Centres s’efectuarà una vegada finalitzat el període de sol·licitud d’admissió i es comunicarà als centres implicats.

A les comissions específiques podran participar, de forma excepcional, un representant de la direcció de cada un dels centres sostinguts amb fons públics de la zona o àmbit d’actuació.

3. Rebuda la documentació del procés d’admissió als centres, les comissions d’escolarització realitzaran les tasques següents:

a) Coordinar el procés d’admissió: analitzar i sistematitzar la informació relativa als centres de la seva zona, amb el suport del personal de l’oficina d’escolarització corresponent, si escau.

b) Verificar el nombre de vacants i de sol·licituds que no hagin pogut atendre els centres de la zona.

c) Estudiar les sol·licituds no ateses als centres sol·licitats en primera instància i vetllar perquè, als sol·licitants, els sigui assignada una plaça d’acord amb l’ordre de preferència expressat a la sol·licitud i amb la puntuació obtinguda segons el barem.

d) Assegurar l’assignació de plaça escolar als sol·licitants que han al·legat necessitat específica de suport educatiu a les places reservades i proposar l’assignació als que no han obtingut plaça al centre demanat en primer lloc.

e) Estudiar les sol·licituds que no han pogut ser ateses en cap dels centres explícitament sol·licitats i proposar les mesures necessàries perquè els alumnes que no disposin de cap plaça escolar en puguin elegir una d’entre les vacants.

f) Verificar la relació de places que han quedat vacants als centres de la seva zona.

g) Proposar els criteris d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana, en funció de les necessitats i realitats dels municipis i atenent a una escolarització adequada i equilibrada d’aquests alumnes entre els centres educatius. 

h) Informar i proposar al director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre la conveniència de modificar la reserva per als alumnes amb NESE per garantir-ne l’escolarització equilibrada entre els centres de la seva zona.

4. Aquestes comissions es dissoldran just abans de començar un nou procés d’admissió d’alumnes, el qual determina la constitució de les noves comissions.

5. Totes les propostes preses per les comissions seran de caràcter facultatiu i no vinculant, i podran esdevenir d’obligat compliment mitjançant resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres.

6. Sempre que es constitueixi una comissió d’escolarització, de les enumerades en els anteriors articles, es vetllarà per aconseguir una participació paritària de dones i homes.

 

Capítol VII
Matrícula

Article 28

Període de matrícula

1. El període d’adscripció, admissió i matriculació es regularà mitjançant resolució anual del Director General de Planificació, Ordenació i Centres.

2. S’estableix un període extraordinari de matrícula el mes de setembre per als ensenyaments que ho requereixin, en el qual poden matricular-se els sol·licitants que acreditin haver obtingut el setembre els requisits acadèmics i que van sol·licitar plaça en el termini establert. Es podran matricular, únicament, si hi queden places vacants.

Article 29

Formalització de la matrícula

1. Els alumnes han de presentar al centre on han obtingut la plaça, per a la formalització de la matrícula, la documentació relativa al compliment dels requisits acadèmics, i qualsevol altra que se’ls pugui exigir. Per a la matrícula, s’ha d’utilitzar la documentació presentada en el procés d’admissió.

2. El centre al qual es matricula l’alumne ho ha de comunicar, de forma immediata, al centre de procedència de manera que aquest el doni de baixa i, si és el cas, hi pugui crear una vacant.

3. Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada, excepte els alumnes que passen adscrits a un centre educatiu que, en cas de confirmar-se que no disposen de plaça escolar en cap altre centre, han de mantenir la seva reserva de plaça fins a la data fixada a la resolució del procés d’admissió anual, data en la qual les places deixaran d’estar reservades. En aquests casos, no se’ls eximeix de la presentació dels documents necessaris per formalitzar la matrícula.

Article 30

Comunicació de matrícules

1. Acabat el procés ordinari de matriculació dels diferents ensenyaments, el director del centre públic o el titular del centre privat concertat ha de mantenir actualitzades al GestIB les dades de l’estat de la matrícula.

2. Els centres han de sol·licitar, un cop acabat el procés de matrícula, els expedients acadèmics dels alumnes matriculats per primera vegada al centre, seguint les instruccions que l’Administració educativa hagi dictat a aquest efecte, en concordança amb l’article 29.1.

Article 31

Matriculació d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers

1. Els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers hauran de fer la sol·licitud d’admissió de la mateixa forma i en els mateixos terminis que la resta d’alumnes, només que els que sol·licitin un ensenyament postobligatori hauran d’afegir la convalidació o l’homologació dels estudis a la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’admissió.

2. La convalidació dels estudis cursats a l’estranger, en el cas de sol·licitar un ensenyament postobligatori, s’ha de sol·licitar a l’Àrea Funcional de l’Alta Inspecció, que lliurarà al sol·licitant un imprès que li permetrà fer la sol·licitud de plaça escolar, i la matriculació si és admès, en els mateixos termes que si la convalidació hagués estat concedida, encara que amb caràcter condicional i per un termini de temps determinat, que en cap cas no pot ser superior a la durada del curs escolar en el qual inicia l’ensenyament.

 

Capítol VIII
Sol·licituds d’admissió presentades fora de termini

Article 32

Matriculació d’alumnes que sol·liciten plaça fora dels terminis establerts

1. Als municipis on només hi ha un centre que imparteix el curs sol·licitat per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, la direcció del centre comunicarà les sol·licituds fora de termini a l’oficina d’escolarització, que resoldrà l’admissió.

2. Als altres municipis, l’oficina d’escolarització és l’encarregada de coordinar tot el procés, en estreta col·laboració amb el Departament d’Inspecció Educativa i, per tant, els centres no poden admetre cap alumne que no porti la corresponent assignació. Així mateix, les assignacions de les oficines d’escolarització són de compliment obligat. No obstant això, perden la validesa si els sol·licitants no formalitzen la matrícula en el termini que especifica el document d’assignació, que no pot ser, en cap cas, superior a dos dies hàbils. A fi d’assegurar una informació correcta des de les oficines d’escolarització, els centres han de confirmar la matrícula dels alumnes assignats el mateix dia de la seva recepció, així com comunicar les baixes que es produeixin tan aviat com en tinguin constància, mitjançant el programa GestIB.

3. Els alumnes s’incorporaran al centre escolar el dia lectiu següent al de la data de formalització de la matrícula.

4. En el cas de l’alumnat d’educació secundària que ja ha causat baixa al sistema educatiu de les Illes Balears per desplaçament a l’estranger, en el cas del retorn seguirà el mateix procediment dels punt 1 i 2 d’aquest article i s’ha d’escolaritzar segons les instruccions dictades a tal efecte i prèvia notificació al Servei d’Ordenació Educativa.

5. En els supòsits d’alumnat amb necessitats educatives especials amb dictamen de centre d’educació especial, el Servei d’Atenció a la Diversitat serà l’encarregat d’analitzar les sol·licituds.

Article 33

Canvi extraordinari de centre

1. Les sol·licituds de canvi de centre dins una mateixa zona escolar presentades fora dels terminis del procés d’admissió i matrícula han de ser ateses per les oficines d’escolarització. Únicament es tramitaran quan responguin a situacions d’assetjament escolar, actes de violència de gènere, per la concurrència de circumstàncies familiars, per la convivència del propi centre que, per la seva transcendència així ho facin aconsellable, en benefici de l’alumne, de l’entorn familiar i del propi centre. Totes aquestes situacions excepcionals hauran d’estar degudament acreditades amb la presentació de documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a l’imprès que se’ls lliurarà a l’efecte a l’oficina d’escolarització. L’oficina d’escolarització demanarà un informe al Departament d’Inspecció Educativa abans de fer efectiu el canvi.

2. La petició de canvi de centre anirà signada conjuntament pel pare i la mare o el tutor legal. En cas que a la instància consti una sola signatura, la persona signant haurà d’emplenar un document de declaració de responsabilitat de tot el procés d’escolarització de l’alumne, on exposarà per escrit els motius pels quals tramita unilateralment la petició. En aquest cas, hi adjuntarà la documentació acreditativa de les raons al·legades.

3. La conselleria d’Educació i Universitat assegurarà l’escolarització immediata dels alumnes que, voluntàriament i fora de termini o durant el curs escolar, sol·licitin un canvi de centre afectats per actes de violència de gènere.

4. Les sol·licituds poden presentar-se a qualsevol registre oficial de l’administració.

 

Capítol IX
Tràmit telemàtic d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes

Article 34

Objecte i àmbit d’aplicació

1. La utilització de qualsevol procés per part dels interessats comporta necessàriament que aquests accepten i se sotmeten a la normativa vigent en matèria de protecció i tractament de dades electròniques.

2. Aquest sistema telemàtic s’habilita per als processos d’adscripció i d’admissió regulats en aquesta ordre.

3. Es podran afegir nous ensenyaments mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Article 35

Tramitació de les sol·licituds telemàtiques

1. L’interessat en tramitar un procés telemàtic d’adscripció o admissió haurà de complimentar la sol·licitud electrònica creada a aquests efectes.

2. El tràmit es pot realitzar amb certificat digital. Els certificats digitals vàlids per realitzar el tràmit telemàtic són els autoritzats per l’òrgan competent.

3. La sol·licitud generada en el procés telemàtic s’ha d’imprimir i presentar en el centre demanat en primera opció.

Disposició addicional primera

El delegat territorial d’Educació de Menorca, i el delegat territorial d’Eivissa i Formentera poden formular propostes per tal d’adaptar les normes d’aplicació d’aquesta Ordre a la realitat del seu àmbit d’actuació, amb l’autorització del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

La Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera actuarà en coordinació amb la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera, d’acord amb el Decret 24/2012, de 23 de març, com així es recull a l’article 3 punt 3 del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional segona

Els instituts d’educació secundària que imparteixin una especialització curricular en virtut del conveni amb The British Council i que dediquin una línia de l’educació secundària al desenvolupament de l’especialització esmentada han de cobrir les vacants amb els alumnes dels centres de primària que hagin superat amb èxit l’esmentat programa. En el supòsit que no existeixin places suficients per a tots els sol·licitants, s’ha d’aplicar el barem previst en aquesta norma entre els nous alumnes aspirants al programa.

Disposició addicional tercera

Els alumnes que vulguin realitzar els seus estudis d’educació secundària obligatòria i de batxillerat a l’institut d’educació secundària Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears han de presentar la sol·licitud al centre, de conformitat amb el previst a l’Ordre de 27 de febrer de 2007 (BOIB núm. 38, de 13 de març de 2007).

Disposició addicional quarta

Pels alumnes que vulguin cursar ensenyaments de música i educació primària en els centres amb currículum integrat de música degudament autoritzats que participin al procés d’admissió es considerarà l’illa com a zona única. Aquests ensenyaments es recullen a la Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres de dia 22 de juny de 2006, per la qual s’autoritza el CEIP Son Serra per impartir el grau elemental de música com a programa experimental (BOIB 06/07/2006 núm. 95).

Disposició addicional cinquena

D’acord amb el que estableix l’article 85.3 de la LOE, els alumnes dels ensenyaments professionals de música i dansa del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, per realitzar els seus estudis d’ESO i de batxillerat, tindran prioritat a l’institut d’educació secundària Joan Maria Thomàs per gaudir del Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI).

Aquest programa es podrà fer extensió a altres centres per resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Disposició addicional sisena

Els alumnes que cursin simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l’Educació Secundària podran participar al programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) en els centres autoritzats a tal efecte (Conservatoris Professionals i Instituts d’Educació Secundària). Els alumnes que vulguin participar al PEI hauran de sol·licitar-lo expressament.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres reservarà per a cada IES que desenvolupi el PEI, abans de l’inici del procés d’admissió anual, les unitats que determini en funció de l’alumnat matriculat als ensenyaments professionals de música i dansa.

Els alumnes d’ensenyaments professionals de dansa tenen prioritat en l’admissió al PEI, ja que els alumnes de nova admissió només poden cursar ensenyaments professionals de dansa si participen en aquest programa.

El Director General de Planificació, Ordenació i Centres dictarà les normes específiques d’admissió al PEI tenint en compte les característiques d’ambdós tipus d’ensenyaments i les normes reguladores dels Ensenyaments Professionals de Música i Dansa.

Disposició addicional setena

Els alumnes que vulguin realitzar els seus estudis de batxillerat internacional a l’institut d’educació secundària Son Pacs han de presentar la sol·licitud al centre, de conformitat amb el previst a la resolució del conseller d’Educació i Cultura de 24 de febrer de 2011 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments del batxillerat internacional a l’IES Son Pacs de Palma a partir del curs 2012-13 (BOIB núm. 29 de 26 de febrer de 2011).

Disposició addicional vuitena

Els alumnes que vulguin realitzar els seus estudis de batxiller, curriculum mixt amb la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a l’IES BENDINAT han de presentar la sol·licitud al centre, de conformitat amb el previst a la resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de juny de 2013 per la qual s’autoritza la implantació de la doble titulació de batxiller i baccalauréat a l’IES BENDINAT de Calvià a partir del curs 2013-2014 (BOIB núm. 93 de 4 de juliol de 2013)

Disposició addicional novena

Les circumstàncies excepcionals del centre concertat Escolania de Lluc, els alumnes del qual poden provenir de diferents centres educatius de les Illes Balears, fan necessària l’adscripció als centres públics, i als concertats que hagin subscrit el conveni corresponent, ubicats a la zona escolar del domicili de l’alumne o a la del lloc de feina del pare, de la mare o dels tutors legals.

Disposició addicional desena

La llista de malalties cròniques en pediatria podrà ser actualitzada a la convocatòria anual mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013, a excepció dels preceptes que fan referència al primer cicle d’educació infantil així com altres disposicions iguals o d’inferior rang que s’oposin al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final única

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 d’abril de 2016

El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March

 

ANNEX 1
Barem de puntuació

CRITERIS PRIORITARIS

I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi treballin:

a) Primer germà o germana al centre: 4 punts

b) Per cada un dels germans següents: 3 punts

c) Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre: 4 punts

d) Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre: 7 punts.

En aquests casos es donarà el mateix tractament per als infants que estiguin en situació d’acolliment familiar simple o permanent, de preadopció o adopció. Així també tendrà el mateix tractament l’infant que es trobi en règim d’acolliment residencial.

II. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:

a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts.

b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.

c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 5,5 punts.

Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

III. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat:

a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, la mare o qualque tutor legal, o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.

b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts.

c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 2,75.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

La puntuació corresponent a l’apartat II i a l’apartat III no es poden sumar.

Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.

IV. Per la resta dels domicilis: 0 punts.

V. Renda per càpita de la unitat familiar: 

a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.

b) Renda familiar superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punts.

c) Renda familiar superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualque tutor legal o en algun germà:

a) en l’alumne: 1 punt.

b) en el pare, la mare, tutor,  tutora o algun dels germans: 1 punt.

Màxim: 2 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

I. Pertinença a família nombrosa:

a) família nombrosa especial: 2 punts,

b) família nombrosa general: 1 punt.

La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

II. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica de les que figuren a l’annex 2: 1 punt. L’acreditació d’una malaltia crònica es farà mitjançant certificat mèdic oficial, en el qual constaran la identificació del facultatiu, la seva firma, núm. de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne/a i la data d’expedició del certificat (per a ser vàlid haurà de poder-se llegir i ser comprensible)

III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en el present apartat, que han de ser fets públics pels centres anteriorment a l’inici del procés d’admissió i publicats a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt.

Aquestes circumstàncies poden ser:

- Fills de famílies monoparentals (enteses, als efectes de l’aplicació d’aquesta Ordre, com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).

- Alumnes provinents de centres d’acolliment.

- Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.

- Alumnes del municipi de Palma que tinguin el seu domicili a les zones estadístiques d’Establiments, son Espanyol, son Sardina, sa Indioteria (rural), son Riera, son Ferriol, Aeroport, s’Aranjassa i es Pil·larí, per als centres situats a la seva zona.

- Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives han de donar prioritat en l’admissió d’alumnes a aquells amb necessitats educatives especials associades a aquesta tipologia.

- Fills d’antics alumnes dels centres (s’ha d’entendre alumnes d’ensenyament regulat).

- Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació i Universitat, o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI).

Aquestes circumstàncies han de ser elegides pel consell escolar en els centres públics i per la titularitat en els centres privats concertats, oït el consell escolar. Els centres han d’haver celebrat aquesta reunió del consell escolar abans de la data d’inici de la sol·licitud de reserva de plaça. Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció del punt a dues circumstàncies o més o un punt sencer a una sola circumstància.

Tots els centres han de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el resultat de l’elecció d’aquestes circumstàncies i el criteri de repartiment del punt.

El total màxim que es pot atorgar al sol·licitant de plaça per aquest criteri és un punt.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, abans de l’inici del procés d’admissió farà públic a la seva web els criteris específics de tots els centres educatius sostinguts en fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació als aspectes anteriors

 

ANNEX 2
Barem específic a aplicar als sol·licitants de plaça escolar a centres específics per al procés d’escolarització.

S’estableix un barem específic a computar juntament amb el barem de puntuació vigent per a alumnes que sol·licitin plaça escolar a centres específics.

Criteris de baremació específics:

 • Perfil de centre específic: 5 punts.
 • Discapacitat psíquica lleu: 2 punts.
 • Discapacitat psíquica moderada: 3 punts.
 • Modalitat d’escolarització combinada: 2 punts.
 • Modalitat d’escolarització completa: 4 punts.
 • Repetició en etapes anteriors: 1 punt.

En cas d’empat, es dirimirà d’acord amb la següent prelació:

1. Major puntuació total obtinguda pels criteris específics aplicats als centres d’educació especial.

2. Major puntuació total obtinguda pels criteris generals de barem.

A efectes d’admissió a centres específics, la zona escolar és única.

Cadascun dels criteris específics s’ha d’acreditar, a efectes de barem, amb el dictamen d’escolarització, emès per l’òrgan competent, exceptuant el criteri de repetició en etapes anteriors, que s’acreditarà mitjançant l’historial acadèmic de l’alumne sol·licitant.

 

ANNEX 3

Llista de malalties cròniques en pediatria

- Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria

- Artritis reumàtica juvenil

- Digestives:

- malaltia celíaca

- malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa…)

- Respiratòries: fibrosi quística

- Cardiovasculars: cardiopaties congènites

- Oncològiques

- Nefrològiques:

- insuficiència renal crònica

- trasplantat renal

- Endocrines:

- hipotiroïdisme congènit

- hiperplàsia adrenogenital congènita

- diabetis mellitus

- Neurològiques:

- epilèpsia

- Hemofilia

 

ANNEX 4
Criteris d’admissió a batxillerats específics.

Batxillerat Internacional (BI)

 1. El procés, el barem i el criteri d’admissió seran els establerts en aquesta ordre per els ensenyaments de batxillerat, exceptuant les peculiaritats de caràcter singular d’aquests estudis, establertes pel consell escolar del centre que imparteixi aquests estudis i que s’especifiquen a l’apartat següent.
 2. L’alumne que aspiri a cursar aquestes modalitats de Batxillerat Internacional (BI) hauran de realitzar una entrevista personal, juntament amb els pares o tutors legals, on es comprovarà l’adequació de l’alumne al perfil requerit per a aquests estudis: grau de coneixement del programa, maneig del temps de feina i dels temps d’oci, expedient acadèmic i actitud en vers l’estudi. Podran presentar-se a l’entrevista els alumnes que compleixin els mínims de l’expedient acadèmic. Aquest criteri es valorarà de 0 a 75, essent 75 la màxima puntuació possible i 50 el mínim exigible.
 3. Per quantificar l’apartat relatiu a l’expedient acadèmic, s’assignarà una puntuació a cada assignatura de l’avaluació final de tercer i quart d’ESO, tret de la nota de religió de 4t d’ESO, que no computarà per a aquest barem. En cas d’empat, prevaldrà la puntuació de l’apartat d’entrevista personal, seguida de la puntuació de l’apartat de l’expedient acadèmic.
 4. En previsió que l’alumne no obtengui plaça per cursar aquest batxillerat, haurà de sol·licitar plaça per al batxillerat LOMQE al centre que correspongui dins els terminis que es fixaran mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.
 5. A efectes d’admissió i matriculació d’alumnes que volen cursar el Batxillerat Internacional en l’IES Son Pacs es considera zona única tota la Comunitat de les Illes Balears.

Batxillerat/Baccalauréat (BATXIBAC)

1. A efectes d’admissió i matriculació d’alumnes que volen cursar el programa Batxibac (currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxillerat i de baccalauréat) en l’IES Bendinat es considera zona única tota la Comunitat de les Illes Balears.

2. Els alumnes que vulguin realitzar estudis relatius a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat (programa Batxibac) han de complir els requisits que figuren a l’article 4.3 del Reial decret 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’Acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat en centres docents espanyols (BOE núm. 62, de 12 de març de 2010).

3. Els alumnes que s’incorporin al segon curs del programa Batxibac han de ser informats, en el moment de la matriculació, que han de recuperar les matèries pròpies del primer curs del programa, excepte aquells alumnes que acreditin haver cursat el primer curs del programa Batxibac en centres docents espanyols o l’equivalent a altres sistemes educatius.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma