Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 2757
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple, a la seva sessió ordinària de dia 25 de febrer de 2015, es va aprovar inicialment la proposta de modificació del Reglament de protocol, honors, distincions i premis.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objectes i observacions de conformitat amb allò que disposa l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentin al•l3gacions s'entendrà definitivament aprovada la modificació del Reglament, si bé perquè entri en vigor la modificació haurà de publicar-se íntegrament en el BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a què es refereix l’art. 65 de la Llei de bases de règim local

 

Inca, 9 de març de 2016

 

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma