Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 623
Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, va suspendre amb caràcter immediat, d’acord amb les disposicions addicional i final, l’efectivitat, entre altres preceptes, de la disposició final segona de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. Aquesta Llei va modificar, al seu dia, el que havien disposat inicialment els articles 21, 22 i 24.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

La suspensió d’efectivitat d’allò establert en la dita disposició final de la Llei 12/2014, fins que no s’aprovi la nova regulació que la substitueixi o, si escau, fins a l’exhauriment del termini que acaba el 31 de desembre de 2017, deixa sense regulació vigent els aspectes materials a què es referien els esmentats articles 21, 22 i 24.2 de la Llei del sòl rústic.

Aquesta circumstància posa de manifest la necessitat inajornable de completar aquesta regulació d’urgència amb l’establiment d’un règim jurídic transitori que reguli i ordeni les situacions de fet que eren objecte dels dits preceptes de la Llei 6/1997. A aquest efecte, es considera imprescindible recuperar, en bona mesura i sense dilació, la redacció inicial dels articles 21, 22 i 22.4 esmentats.

D’altra banda, en el text del Decret llei 1/2016 s’han observat algunes errades materials i imprecisions tècniques que és aconsellable afrontar en la present operació de compleció normativa.

Per tot això, a l’empara de l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, a proposta del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 22 de gener de 2016, s’aprova el següent

DECRET LLEI

Article 1

Objecte

Aquest Decret llei té per objecte:

  1. Modificar la redacció de determinats preceptes del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, en els termes que resulten de l’article 2.
  2. Donar una nova redacció als articles 21, 22 i 24.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en els termes de l’article 3.

Article 2

Modificacions de l’articulat del Decret llei 1/2016

1. La intitulació de l’article 1 passa a ser la següent:

Modificacions de dos articles de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.

2. La primera frase del punt «(1)» de les «Normes específiques» contingudes en l’apartat 1 de l’article 2 queda redactada en els termes següents:

Els usos ubicats en les àrees de prevenció de riscs només es poden autoritzar amb l’informe previ favorable de l’administració competent en matèria de medi ambient. Queden exceptuats de l’esmentat informe preceptiu les APR d’erosió i les de contaminació o vulnerabilitat d’aqüífers.

3. L’apartat 2 de l’article 2 queda redactat en els termes següents:

S’afegeix un apartat G en la «DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS REGULADES A LA MATRIU D’ORDENACIÓ DEL SÒL RÚSTIC», continguda en l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, amb la redacció següent:

G. ALBERGS, REFUGIS I SIMILARS

Els albergs, les cases de colònies, els refugis i les instal·lacions destinades a allotjaments de grups no sotmesos a la Llei agrària, o similars, participen de la consideració d’altres equipaments i d’activitats d’educació ambiental, per la qual cosa tindran la consideració d’ús condicionat en tota mena de sòl rústic, sempre que siguin de titularitat pública, sens perjudici dels que siguin expressament prevists com a admesos en el planejament territorial o ambiental.

4. En l’apartat 8 de l’article 3 se substitueix l’expressió «[...] increment superior a un 10 % del legalment construït a l’establiment o de la màxima permesa [...]» per la següent:

[...] increment superior a un 10 % de l’edificabilitat legalment construïda a l’establiment o de la màxima permesa [...]

Article 3

Modificacions dels articles 21, 22 i 24.2 de la Llei del sòl rústic

Es modifiquen els articles 21, 22 i 24.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que passen a vigir amb la redacció següent:

Article 21

Activitats relacionades amb la destinació o amb la naturalesa de les finques

1. Tindran la consideració d’activitats relacionades amb la destinació o amb la naturalesa de les finques les vinculades als usos següents: a) els afectes a l’explotació agrícola, forestal, pecuària i cinegètica, així com a la conservació i a la defensa del medi natural; b) els recreatius, educatius, culturals i científics efectuats en el marc del que disposa la legislació ambiental; c) els usos complementaris regulats en la legislació sectorial.

2. Les actuacions relacionades amb aquestes activitats, sigui quin sigui l’ús al qual es vinculen, hauran de ser les adequades per al desenvolupament efectiu i no podran suposar la transformació de la destinació i les característiques essencials dels terrenys. Els edificis i les instal·lacions vinculats a aquestes actuacions s’hauran de limitar als estrictament necessaris.

3. Els edificis i les instal·lacions de nova planta hauran de complir amb el que disposa el títol IV d’aquesta Llei llevat que, per les característiques especials de l’activitat de què es tracti, l’informe preceptiu de l’administració competent els n’exoneri, totalment o parcialment, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Article 22

Activitats vinculades a l’explotació i a la conservació del medi natural

1. Les activitats vinculades als usos als quals es refereixen els punts 1.a) i 1.b) de l’article 21 d’aquesta Llei, que no comportin actuacions d’edificació, tindran el caràcter d’activitats emparades en les facultats que preveu el supòsit 1.a) de l’article 11 de la Llei present, i s’efectuaran per tant fora de l’àmbit de la competència d’aquesta Llei.

2. Tindran el caràcter d’edificis i instal·lacions vinculats a les activitats assenyalades en el punt 1.a) de l’article 21 d’aquesta Llei els regulats per la seva normativa sectorial, sens perjudici de la tramitació que prevegi la matriu d’ordenació del sòl rústic de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears. Quan comportin l’ús d’habitatge unifamiliar s’hauran de sotmetre als mateixos tràmits i complir idèntiques condicions que les determinades per aquesta Llei per a les activitats vinculades a l’ús d’habitatge unifamiliar.

3. Quan les activitats a què es refereix el punt 1.b) de l’article 21 d’aquesta Llei no s’efectuïn en execució d’un pla especial o d’un pla dels prevists en la legislació ambiental, prèviament al desenvolupament o a l’execució, s’hauran de declarar d’interès general d’acord amb el procediment assenyalat en l’article 26 de la Llei present.

Article 24

Activitats relacionades amb les infraestructures públiques

2. Perquè els usos vinculats a aquestes infraestructures tenguin la condició d’admesos s’hauran de preveure en els instruments de planejament general o en els instruments d’ordenació territorial. Si no n’hi hagués, l’execució de l’activitat exigirà la declaració prèvia d’interès general, llevat que l’aprovació del projecte comporti, en virtut de la legislació específica, tal declaració.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret llei, el contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de gener de 2016

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Juan Boned Roig


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma