Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 272
Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 1 del PGOU d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Vist que s’ha detectat un error material en la publicació en el Butlletí Oficial de Ies Illes Balears de data 12 de desembre de 2015 respecte a l’acord del ple de l’Ajuntament d’Inca referent a la modificació puntual núm. 1 del PGOU  d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors,  es procedeix de nou a la seva publicació integrament incorporant peu de recurs corresponent.

Per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària de dia 26 de novembre de 2015 es va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

“1.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel grup municipal PSIB-PSOE durant el termini d’informació pública a la proposta de Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors i que te com a objecte que 178,50 m2 de la parcel·la cadastral nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m2, passin a tenir la   qualificació de sistema viari, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada.

2.- APROVAR DEFINITIVAMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors i que te com a objecte que 178,50 m2 de la parcel·la cadastral nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m2, passin a tenir la   qualificació de sistema viari, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

3.- PUBLICAR el present acord al butlletí oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l’Ajuntament.

4.- NOTIFICAR, el present acord a les persones i/o interessats.

5.- TRAMETRE, un exemplar complet diligenciat de la present Modificació a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears.”

Contra la present resolució que esgota la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del  Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la present resolució de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Inca, 13 de gener de 2016

El Batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma