Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 18249
Aprovació inicial del Reglament de Teleassistència Domiciliaria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l’Ajuntament en Ple, a la seva sessió ordinària de dia 26 de desembre de 2015, es va aprovar inicialment el Reglament del Servei de Teleasistencia Domiciliària.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública l’esmentada aprovació inicial pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions de conformitat amb allò que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà definitivament aprovat el Reglament, si bé perquè entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament en el BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a que es refereix l’art. 103 en relació a l’art. 113 de la Llei municipal i de Regim local de les Illes Balears.

Inca, 3 de desembre de 2015

 

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma