Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 17864
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 26 de novembre de 2015, acordà aprovar definitivament la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca amb les modificacions incorporades en base a les al·legacions estimades parcialment presentades per la Comissió d’anàlisis i reactivació del Mercat d’Inca, i les recomanacions de redacció i/o terminològiques de l’Institut Balear de la Dona. Es disposa la publicació del text íntegre modificat d’aquest reglament, que es transcriu a continuació, per a la seva entrada en vigor, una vegada hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Inca, 3 de desembre de 2015

El Batle-Presdient
Virgilio Moreno Sarrió

Modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca

Títol I
Objecte i àmbit. classificació dels mercats minoristes

Article 1

El present Reglament té per objecte l’ordenació, el règim jurídic i el funcionament dels mercats minoristes i els serveis municipals de consum, dins el marc de les competències que té l’Ajuntament.

Article 2

Són mercats minoristes el conjunt d’activitats de compra-venda a locals i instal·lacions habilitades amb aquest fi o a zones de les vies o espais lliures públics, i solars prefixats per l’Ajuntament per a la contractació mercantil al detall d’articles de consum i altres comerços o serveis que hi tenguin cabuda adequada d’acord amb la normativa vigent. És un objectiu específic d’aquest Reglament que s’hi comercialitzin els productes que s’especifiquen a l’article 9.

Article 3

Són serveis municipals de consum els encaminats a assegurar la defensa dels drets de consumidors i usuaris, la disciplina de mercat i la repressió del frau, tal com s’enumeren en el títol VI i VII del present Reglament. A l'efecte d'aquest, es consideren persones compradores i usuàries aquelles que van al mercat en cerca d’articles, productes o serveis; persones venedores, els titulars de concessions, autoritzacions o cessions de drets d’explotació que els faculten per comercialitzar productes o prestar serveis a parades o àrees dels mercats.

Article 4

4.1. A l'efecte del present Reglament, els mercats minoristes es classifiquen en mercats municipals, que al seu torn se subdivideixen en:

1. PERMANENTS: els que s’ubiquen a edificis o locals dotats d’instal·lacions i serveis fixos, de propietat municipal o de reversió futura a favor de l’Ajuntament, que constitueixen un tot tancat, unitari i definit, en els quals la contractació es realitza de forma continuada, conformement als usos i costums en matèria de comerç i jornada mercantil.

2. PERIÒDICS o TEMPORALS: els que no compleixin les condicions de locals i instal·lacions unitàries, en els quals la contractació es realitza, de forma periòdica o circumstancial, a vies o espais lliures públics i/o solars prefixats per l’Ajuntament que estan mancats d’instal·lacions i serveis fixos, mitjançant elements desmuntables o transportables. Els mercats minoristes municipals tenen la consideració jurídica de serveis públics de l’Ajuntament d’Inca i les superfícies delimitades d’ocupació als mercats periòdics o temporals tenen la qualificació d’eventuals.

3. LES FIRES TRADICIONALS: es regularan per decret de Batlia. Aquest reglament serà aplicable amb caràcter supletori.

4.2. L’Ajuntament podrà, tothora, ampliar o reduir tant el nombre com l’extensió dels mercats municipals, així com modificar-ne la ubicació, sense perjudici dels drets que puguin dimanar de les relacions administratives concessionals dels mercats municipals permanents.

4.3. L’ordenació, el funcionament i el règim jurídic dels mercats minoristes municipals són d’exclusiva competència de l’Ajuntament.

 

Títol II
Mercats municipals permanents

Capítol I
Funcionament

Article 5

Els mercats municipals permanents han de comptar, com a mínim, amb els següents serveis:

- Preses de les xarxes elèctriques, de subministrament d’aigua i clavegueram, així com evacuació d’aigües pluvials.

- Banys diferenciats per a dones, homes i minusvàlids, o polivalents.

- Supressió de barreres arquitectòniques.

- Dependències per als serveis municipals, sempre que l’Ajuntament ho consideri necessari.

- Farmaciola bàsica per a les primeres cures.

- Magatzem per a material de neteja i manteniment.

- Tauler d’anuncis i bústia de suggeriments.

- Vestidor de personal de neteja i manteniment.

- Zona delimitada de càrrega i descàrrega exterior.

- Instal·lació o aparell frigorífic per al dipòsit d’intervencions, comisos i recollida de mostres de productes de petit volum.

- Serveis de neteja, vigilància i seguretat, conservació i manteniment, sanitat i salubritat, condicionament mediambiental, prevenció d’incendis, pla de prevenció de rics laborals, recollida i dipòsit de residus sòlids industrials i qualsevol altre que s’estableixi.

- Servei públic telefònic.

- Retolació i senyalització adequada, ajustada a la normativa en matèria de normalització lingüística.

Article 6

Els mercats municipals permanents, siguin de concessió global o individualitzada, es regiran pel que disposi el respectiu plec de condicions, que constituirà norma d’índole administrativa, junt amb el seu reglament respectiu que s’aprovarà a aquests efectes si es considera necessari, i que tendrà caràcter supletori respecte del que no estigui regulat en el plec. S’entén per concessió global quan la gestió i explotació d’un mercat compost de distintes parades es concedeix, amb els tràmits previs legals adients, a una sola persona física o jurídica.

  

Títol III
Dels mercats municipals periòdics

Capítol I
Normes generals aplicables als mercats municipals temporals

Article 7

7.1. Per al millor desenvolupament de la seva funció, els mercats municipals minoristes poden comptar amb superfícies delimitades d’ocupació que, independentment de la seva estructura i dimensions, s’anomenen parades. L’activitat que s’ha de realitzar a cada parada ha de ser la resultant de l’autorització atorgada.

7.2. Els mercats temporals comptaran amb superfícies delimitades d’ocupació, com a mínim de dos metres d’amplària i en cap cas superiors a vuit metres, que s’anomenen ‘parades’. La profunditat de cada parada serà de 2 metres. Els tendals dels diferents llocs de venda, en tot cas, descansaran sobre un eix central i en cap cas sobre la via pública. La longitud màxima d’aquests tendals des del seu eix central serà d'1,50 metres lineals i s’hissaran sobre la rasant de la calçada com a mínim 2,30 metres. En cap cas podran penjar-se d’aquells articles fora de la perpendicular de la superfície del trast o lloc de venda.

El disseny, els materials, els tendals dels llocs de venda i l'estètica dels diferents carrers guardaran una oportuna uniformitat de conformitat amb els models i materials que en cada cas es fixin per la Batllia; per tal d'escollir l'opció més adequada, es podran sol·licitar els estudis oportuns per millorar la imatge del mercat.

Les persones venedores d’aliments disposaran d’instal·lacions d’exposició, venda, emmagatzemament situades a una distància del sòl no inferior a 60 cm.

Article 8

8.1. Correspon al Ple Municipal crear, situar, suprimir i efectuar la seva primera organització quant a delimitació o àmbit, dies, horari dels mercats municipals temporals, els periòdics en el sentit estricte i els artesanals. Les posteriors modificacions del seu àmbit i organització correspondran a la Batlia.

8.2. Correspon a la Batlia:

a) L’autorització per a les fires i festes tradicionals o ocasionals amb motiu d’esdeveniments populars, i establir-ne la ubicació i delimitació, així com la natura de les activitats que s’hi han de desenvolupar.

b) L’establiment i delimitació del ‘sectors’, si s’escau, i la determinació de les ‘parades de venda’ dels mercats periòdics, així com la resolució de qualsevol assumpte relacionat amb aquesta competència.

c) Les posteriors modificacions dels àmbits, delimitació i horaris comercials als mercats municipals periòdics, i en general les posteriors reestructuracions i organitzacions, sempre que no es tracti de modificacions substancials, respecte de les quals serà competent el Ple. S’entenen com modificacions substancials, per exemple, un canvi total d'ubicació, la dispersió del mercat a carrers no connexos o la seva divisió, el canvi de dia de celebració o la reducció o ampliació dels horaris en més de dues hores.

d) L’aprovació de qualsevol altre aspecte o assumpte relacionat amb els mercats municipals periòdics no atribuït expressament a la competència del Ple Municipal.

8.3. Descripció dels mercats temporals actualment existents:

a) Mercat setmanal del DIJOUS, que se celebra cada dijous, excepte si el referit coincideix amb la festa de Nadal (25 de desembre) i cap d’any (1 de gener). En aquest cas el mercat es durà a terme el dimecres.

b) Mercat de So na Monda, que se celebra cada diumenge.

c) Mercat de Crist Rei, que se celebra cada divendres, excepte festius.

d) Mercat dels encants, que se celebra cada diumenge.

e) Mercat del divendres, que se celebra els divendres.

f) Qualsevol altre que es pugui aprovar en el futur. La Batlia podrà aprovar normes de règim interior pròpies d'un determinat mercat o fira amb estricta subjecció al present Reglament, escoltades les persones usuàries i els agents implicats, i amb els informes dels serveis municipals corresponents, tot en relació amb l'art. 8.1 d'aquest reglament.

8.4. Règim jurídic aplicable:

a) L’autorització que es concedeix en relació amb el mercat setmanal del Dijous no faculta a l’ocupació de les parades durant la fira del Dimecres i Dijous Bo, i el Dijous Gros; el règim aplicable a les autoritzacions del mercat del dijous en relació amb les referides diades serà objecte de regulació específica per decret de Batlia.

b) Sense perjudici de les facultats de la Batlia per a la seva modificació, es determina la següent ubicació i horari dels mercats temporals:

8.5. Ubicació:

a) El mercat del dijous s’ubicarà a: carrer de la Sirena, pl. de Santa Maria la Major, carrer Major, carrer del Comerç, plaça d’Espanya, carrer del Bisbe Llompart, plaça de l'Orgue, plaça d'Orient, carrer de Bernat Sales, carrer de la Pau, carrer de l'Estrella, carrer d'en Corró, carrer de Miquel Duran, plaça d'Antoni Fluxà, plaça de la Quartera, pl. de la Llibertat, avinguda del General Luque (tram carrer de Jaume Armengol – plaça de la Llibertat), Gran Via de Colom.

b) El mercat de Crist Rei s’ubicarà a la plaça del Lledoner.

c) El mercat de So na Monda s’ubicarà a la plaça del Bestiar.

d) El mercat dels encants s’ubicarà a la plaça de la Font Vella i al carrer de la Puresa,

e) El mercat dels divendres s'ubicarà als diferents eixos comercials del centre per a promoció de la zona.

8.6. De l’horari:

a) Mercat del dijous:

- L’horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 14.00 hores.

- El muntatge de les parades i la descàrrega s’han d’haver completat entre les 6.30 i les 8.00 hores.

- Les operacions de desmuntatge i neteja s’han d’iniciar a partir de les 13.30 hores i hauran de finalitzar en tot cas a les 15.30 hores.

b) Mercat de Crist Rei:

- L’horari del mercat queda establert entre les 16.00 i les 20.00 hores en horari d'estiu i de les 15.00 a les 19.00 hores en horari d'hivern.

- El muntatge de les parades i la descàrrega s’han d’haver completat abans de l'inici del mercat. Les operacions de desmuntatge i neteja hauran de finalitzar en tot cas una hora després de la finalització del mercat.

c) Mercat de So na Monda:

- L’horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 13.00 hores.

- El muntatge de les parades i la descàrrega s’han d’haver completat abans de les 8.00 hores.

- Les operacions de desmuntatge i neteja s’han d’iniciar a partir de les 13.00 hores i hauran de finalitzar en tot cas a les 15.00 hores.

d) Mercat dels encants:

- L’horari del mercat queda establert de les 8.30 a les 13.00 hores.

- L'horari de muntatge de les parades serà de les 7.00 a les 8.30 hores.

- Les operacions de desmuntatge i neteja hauran de finalitzar abans de les 15.00 hores.

8.7. Els vehicles de transport que acompanyen les parades no podran accedir a les places o ocupar les voreres i els passos per a vianants, i entorpir la circulació dels altres vehicles una vegada vençut el termini fixat de càrrega i muntatge; en cas contrari, serà motiu d’infracció molt greu.

Article 9

A. Sols queda autoritzada la venda dels següents productes:

9.1. Al mercat del dijous, amb caràcter general:

- Teixits, confeccions i gèneres de punt, complements de vestit, calçat.

- Productes artesanals.

- Venda artesanal de productes confeccionats, construïts o realitzats pels mateixos venedors.

- Parament, utillatge de la llar i eines de petit volum.

- Flors i plantes.

- Fruits secs, caramels i llepolies, i d'altres que per la seva naturalesa i originalitat es puguin atorgar per Batlia.

- Productes ecològics.

- Electrònics.

- Petits electrodomèstics.

- Bijuteria.

- Articles de regal.

9.2. Al mercat agrícola:

- Productes hortofructícoles en el seu estat natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.

- Plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.

- Animals vius de producció avícola i cunícola, i de camp.

- Petita maquinària i eines agrícoles.

- Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).

- Adobats, embotits, formatges, conserves (mel, confitura..) i similars.

9.3. Al mercat de Crist Rei, els mateixos que al mercat del dijous i d'altres que siguin d'interès.

9.4. Al mercat de So na Monda, productes del camp.

9.5. Al mercat dels encants sols queda autoritzada la venda de productes i objectes de segona mà (en cap cas es permetrà la venda de productes nous, roba nova, llibres nous, etc.).

9.6. Mercat del divendres: venda d'artesania i antiguitats restaurades, producte ecològic i productes del camp mallorquí selectes.

B. Queda totalment prohibida la venda de productes relatius al sector de la restauració (entrepans, begudes, menjars preparats...), a excepció de productes d’elaboració pròpia amb els corresponents registres sanitaris. Per decret de Batlia es podrà, excepcionalment, autoritzar amb motiu de fires o diades concretes la venda dels referits productes; en tot cas, s’exigirà el compliment de les mesures sanitàries aplicables segons la normativa vigent.

 

Capítol II
De les adjudicacions en els mercats temporals, durada i règim de les renovacions

Article 10

10.1. L’ocupació de les superfícies delimitades als mercats temporals tendran, en tot cas, la qualificació d’eventuals. Les autoritzacions correspondran a la Batlia i s’atorgaran per anys naturals. La Batlia podrà dividir les zones de les vies o espais públics prefixats en sectors. Els mercats municipals temporals forçosament estan subdividits en parades de venda, que tendran les dimensions descrites a l’article 7.2 del present Reglament.

10.2. Les persones físiques, jurídiques i cooperatives de treball associat podran ser adjudicataris, amb la limitació en el nombre d’autoritzacions de fins a 10 parades per a persones físiques i jurídiques, i cooperatives de treball associat, que podran ser titulars cada una d’elles.

10.3. Els esmentats llocs de venda s’adjudicaran d’acord amb allò previst a l’article 13 d’aquest reglament, hauran de respectar el dret a la lliure concurrència i complir criteris de proporcionalitat, professionalitat, antiguitat en l'exercici de l'activitat, tipologia de productes a comercialitzar, circumstàncies econòmiques i familiars de les persones interessades, disponibilitat de llocs i qualssevol altres que consideri convenients. Tals autoritzacions tendran caràcter discrecional i un període de vigència no superior a l'any natural.

10.4. Les autoritzacions atorgades per la Batlia, conformement al que disposa el present Reglament, han de ser personals i intransferibles, i han d’indicar de forma clara i precisa les dades de la persona autoritzada, el mercat o fira, si s’escau, el número de parada, metres assignats, ubicació de la parada, horari de venda, domicili a on les persones consumidores poden presentar reclamacions en relació amb els productes adquirits, la línia de venda i el període de vigència de l’autorització, que finalitza sempre amb l’any natural, sigui quina sigui la data d’atorgament de la llicència, sense perjudici de la potestat del Sr. Batle d’atorgar autoritzacions amb un període de vigència inferior a l’any natural. L’adjudicació de les parades s’estableix per un termini màxim d’un any. La vigència de la llicència finalitzarà, en tots els casos, el 31 de desembre de cada any. A aquest efecte, s’ha d’expedir una credencial als autoritzats, els quals l’han de tenir exposada en forma visible per al públic. Atès el caràcter discrecional de tals autoritzacions i la qualificació d’eventualitat de les seves superfícies d’ocupació, no confereixen més drets que concórrer al mercat o fira en les condicions en què s’ha atorgat la llicència, i poden ser revocades en qualsevol moment, mitjançant resolució motivada i audiència a la persona interessada, per raons d’interès públic o per infraccions comeses pel titular de l’autorització, amb la tramitació prèvia de l’expedient sancionador a l’efecte. En el supòsit que les autoritzacions siguin revocades en qualsevol moment, mitjançant resolució motivada i audiència a la persona interessada, per raons d’interès municipal, les persones venedores a les quals s’hagi revocat la llicència o autorització tendran dret preferent sobre altres peticionaris a ocupar les vacants que hi existeixin o a altres mercats municipals periòdics. En els supòsits en què la causa de la revocació sigui imputable a la persona interessada, com a conseqüència de la instrucció d’un expedient sancionador, no hi haurà en cap cas dret a compensació o indemnització de qualsevol tipus. La referida revocació, a més, serà compatible amb la sanció pecuniària, si s’escau.

Article 11

11.1. La documentació mínima a aportar per a les noves autoritzacions serà la següent:

- NIF o NIE si és persona física, o documentació que justifiqui la seva condició i la seva representació legal en el cas de persones jurídiques o cooperatives.

- Una fotografia de tipus carnet.

- Original o còpia compulsada de la documentació que acrediti el pagament i figurar al corrent de les cotitzacions a la seguretat social.

- Certificació d’alta censal per a l’activitat desenvolupada.

- Relació del personal que atendrà a la comercialització o administració del lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent i de la seva justificació.

- Declaració jurada de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar amb expressió de l’origen de les mercaderies, en el cas dels productes manufacturats, amb el compromís de manteniment de la línia de venda per un període de 5 anys, i supeditat a una revisió de concessió en cas de canvi de la línia de venda original.

- En el cas de persones estrangeres no membres de la Comunitat Europea, hauran d’acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball corresponents, segons la legislació vigent.

- En el cas de venda de productes alimentaris o agrícoles, justificació de tenir els coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i, en cas d'elaboració de productes alimentaris, fotocòpia del registre sanitari d'autorització conformement a la normativa vigent i en els supòsits en què aquest requisit sigui obligatori.

- Documentació acreditativa de la subscripció d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l’exercici de la seva activitat comercial, i la instal·lació com a venedor o venedora ambulant, amb una cobertura mínima de 2.000 € per metre quadrat i amb un mínim de 12.000 € per autorització. A aquests efectes, l’Ajuntament té la condició de tercer.

- Qualsevol altre requisit, addicional o substitutiu, exigible per la normativa autonòmica en vigor en el moment d’atorgar o renovar l’autorització.

- Acreditar que es troba al dia de les seves obligacions tributàries davant l’AEAT, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca.

11.2. Documentació a presentar a les renovacions:

- Original o còpia compulsada de la documentació que acrediti el pagament i figurar al corrent de les cotitzacions a la seguretat social (els 12 últims TC2 o rebuts d’autònoms); en cas d’ocupacions de durada inferior a un any, els TC2 o rebuts d’autònoms des que s’està ocupant la parada).

- En el cas de persones estrangeres no membres de la Comunitat Europea, hauran d’acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball corresponents, segons la legislació vigent.

- En el cas de venda de productes alimentaris o agrícoles, justificació de tenir els coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i, en cas d'elaboració de productes alimentaris, fotocòpia del registre sanitari d'autorització conformement a la normativa vigent i en els supòsits en què aquest requisit sigui obligatori.

- Documentació acreditativa de la subscripció d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l’exercici de la seva activitat comercial, i la instal·lació com a venedor ambulant, amb una cobertura mínima de 2.000 € per metre quadrat i amb un mínim de 12.000 € per autorització. A aquests efectes, l’Ajuntament té la condició de tercer.

11.3. L'organització, l'adjudicació, la distribució i la gestió dels llocs de venda a mercats periòdics, temporals i fires podrà realitzar-se sota l'assessorament d'associacions professionals de comerciants i ambulants en cas que existís, o de persones físiques, juridicomercantils, associacions, o qualsevol altre tipus de persona jurídica. Es valorarà l'experiència en l'organització de mercats temporals o fires temàtiques i, si fos possible, la seva col·laboració, sense que això predetermini tracte discriminatori respecte a firaires ambulants individuals associats.

En execució del que disposa el present article, l'Ajuntament podrà subscriure convenis de col·laboració específics amb tercers que es mostrin interessats en l'organització i gestió de fires, i que acreditin degudament la seva experiència.

Article 12

12.1. De les renovacions:

Les autoritzacions que tenen caràcter discrecional i un període de vigència no superior a l’any natural s’entendran renovades successivament amb la presentació prèvia de la corresponent sol·licitud de renovació dins el mes de gener de cada any, llevat de resolució expressa de la Batlia, per les persones que es diran a continuació, sempre que compleixin els requisits d’atorgament entre el dia dos de gener i el trenta d’abril de cada exercici. El pagament dins el termini referit de la liquidació emesa pel concepte de taxa per ocupació de la via pública referida al nou període, implicarà la renovació automàtica de l’autorització, sense necessitat de cap altre acte administratiu. Si el pagament s’efectua entre el setze i el trenta d’abril, les tarifes vigents en cada moment es corregiran amb un increment percentual del 20 %. En cas de falta de pagament, o sol·licitud d'ajornament abans de dia 1 de maig, es tendrà per no renovada la llicència per qui era persona titular d’aquesta el 31 de desembre anterior, que estarà obligat a desallotjar immediatament la parada de venda i a tornar la credencial a la Secció de Control de Mercats.

Les persones que poden ésser objecte de la renovació són:

a) Les persones titulars d’autoritzacions d’ocupació corresponents a l’any immediatament anterior respecte d’una parada en concret.

b) Les persones hereves en el supòsit de defunció del titular de l’autorització d’ocupació, en les condicions de l’apartat anterior.

c) Els supòsits de jubilació forçosa, invalidesa provisional o permanent, el familiar que el titular de l’ocupació designi lliurement sempre que el vincle familiar sigui de primer o segon grau, degudament justificat, amb la persona titular de l’autorització d’ocupació eventual de parada.

La Batlia atorgarà les autoritzacions d’ocupació d’acord amb el que resulti del que disposen els barems que es detallen a l’article 13 d’aquest reglament.

d) Per qüestions d'àmbit personal, degudament justificades, a familiars de primer i segon grau, en aquest supòsit la modificació s'haurà de valorar pels tècnics municipals i, en cas d'autorització, s'emetrà el corresponent decret de Batlia, amb el compromís de la nova persona titular del manteniment de la parada amb la mateixa titularitat, per un període mínim de dos anys.

e) No es concediran renovacions en el cas d'existir quantitats pendents de pagament d'anys anteriors per qualsevol concepte.

f) En cas d’absència temporal per un període inferior a l'any, no implicarà canvi de titular, i podrà sol·licitar la persona titular autorització temporal en benefici d'un familiar amb les condicions contemplades a l'apartat d).

Atès el caràcter temporal d’aquests mercats, les autoritzacions no confeccionaran mai drets, fins i tot en els supòsits de canvis d’ubicació i/o supressió de parades, i finalitzaran sempre i en tot cas amb l’expiració de l’any natural, sigui quina sigui la data de l’autorització. Això no obstant, es podran renovar en idèntiques condicions o en les circumstàncies inicialment atorgades.

12.2. Quan s’iniciï l'activitat una vegada encetat el període anual, caldrà ajustar-se a allò previst al Reglament regulador de les taxes d'ocupació de via pública per venda ambulant.

12.3. Així mateix, es podran atorgar bonificacions de la quota sobre la base de l'informe dels Serveis Socials.

Article 13

13.1. De la llista d’espera per a noves adjudicacions i canvi d’ubicació.

A partir del 30 d’abril de cada exercici una vegada finalitzat el procés de renovació de les autoritzacions dels titulars de l’exercici anterior, les parades que puguin estar vacants s’atorgaran per la Batlia a les persones sol·licitants que figurin registrades a la llista d’espera de sol·licituds pendents d’autorització, per ordre de major puntuació segons la següent escala:

a) Veïns d’Inca, per cada any d’antiguitat en el padró municipal o fracció superior a sis mesos: 0,30 punts: fins a un màxim de 3 punts.

b) Per sol·licitant membre d’una família nombrosa de categoria especial: 1 punt.

c) Per sol·licitant membre d’una família nombrosa de categoria general: 0,50 punts.

d) Per cada persona amb minusvalidesa psíquica, física o sensorial (reconeguda per l’Administració competent) que convisqui amb el peticionari i s’acrediti la seva dependència: 2 punts.

e) Per cada any d’antiguitat en el registre de peticions pendents d’autorització: 0,30 punts.

f) Els titulars d’autoritzacions vigents que hagin sol·licitat un canvi en la seva ubicació, i en tal sentit consti en el present registre, per cada any d’antiguitat en el mercat: 0,3 punts.

g) Pel foment de la producció artesanal:

- Producció artesanal de fabricació pròpia: 2 punts.

- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia: 4 punts.

- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia i amb carta d’artesà: 6 punts.

h) Per estar donat d’alta a la SS com a activitat principal a l’epígraf de pagesos o ramaders i que aquesta activitat suposi més d’un 55 % dels seus ingressos totals: 1,75 punts.

i) Per tipologia de productes innovadors o línies de venda inexistents al mercat que siguin recomanables: fins a 10 punts; en aquest cas no podrà existir la possibilitat de canvi de línia de venda.

j) Per circumstàncies econòmiques o socials: fins a 5 punts.

13.2. A l'efecte de reposició de les parades es confeccionarà una llista d'espera de les persones interessades a obtenir un lloc al mercat, la llista d'espera es podrà dividir per línies de venda.

13.3. Si de la baremació anterior resultàs un empat entre dues o més persones sol·licitants, s’adjudicarà a aquella que acrediti més antiguitat en el registre de sol·licituds pendents d’autoritzacions, i en altre cas per sorteig realitzat en la forma que per la Batlia es determini. En el cas que es comprovi l'existència de deutes pendents, no es tendran en compte les peticions de canvi d'ubicació.

13.4. Es podrà sol·licitar autorització per a la venda de productes agraris de temporada, que estarà supeditada a l'existència de vacants al mercat; la quota per a aquest permís serà l'establerta per als dies de fira.

 

Títol IV
Règim jurídic dels mercats temporals

Article 14

Sense perjudici de les disposicions contingudes a la present Ordenança, serà d’aplicació amb caràcter supletori la resta de normativa sectorial de la Comunitat Autònoma, sobretot en matèria de sanitat.

Article 15

La venda als mercats a l’aire lliure es realitzarà en llocs i instal·lacions desmuntables o per mitjà de camions-tenda degudament condicionats. Els referits en cap cas podran afectar per la seva altura branques d’arbres, pals indicadors, fanals, murs i altres instal·lacions existents.

Article 16

Dins del recinte dels mercats no es permetrà:

a) La venda de productes relatius al sector de la restauració (entrepans, begudes, aliments preparats...), amb l’única excepció que s’indica l’apartat B de l’article 9 d’aquest reglament.

b) La presència de cans o altres animals amollats.

c) Fumar a la part venedora de productes alimentaris mentre s’atengui la parada.

d) Fer propaganda o publicitat per megafonia.

Article 17

Seran causes per declarar la revocació de l’autorització municipal, per resolució-decret de la Batlia, les següents:

a) No haver abonat les taxes o preu públic en la forma i els terminis que determina la corresponent Ordenança fiscal d'aplicació.

b) No adoptar les mesures oportunes per evitar la incidència negativa en el medi ambient, mantenint les condicions mínimes de neteja i higiene de la parada i mercat, així com de les mercaderies.

c) No concórrer al lloc de venda, sense causa justificada i amb avís previ, durant més de tres dies consecutius de mercat o cinc alterns durant la vigència de la llicència, tot això sense considerar el període de vacances, el qual s'entendrà pel termini de trenta dies naturals a l'any.

d) Haver estat sancionat durant un mateix any natural per dues o més infraccions tipificades com greus.

e) Cedir l'ús i/o gaudi del lloc de venda a terceres persones.

f) No ajustar-se en tot moment a la línia de venda declarada i autoritzada.

g) No presentar, quan siguin requerits per a això i en el termini màxim de deu dies hàbils, els justificants de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals, laborals i sanitàries d'acord amb el període de llicència autoritzat.

h) Donar-se de baixa de la llicència fiscal sobre activitats econòmiques.

i) Donar-se de baixa del règim general o règim d'autònoms de la seguretat social o falta de pagament de les cotitzacions per un espai de temps superior a tres mesos.

j) Renunciar a la parada, amb document presentat per escrit en el Registre General de l'Ajuntament.

k) No complir els venedors i venedores d'aliments amb la normativa sanitària vigent.

l) Dur a terme l'atenció de la parada per persona no autoritzada a la llicència, llevat que qui regenta provisionalment el lloc de venda acrediti mitjançant certificat mèdic oficial actualitzat i/o baixa laboral que la persona titular es troba incapacitada per malaltia. Aquesta situació no podrà ser superior a la que preveu la legislació laboral per declarar-se incapacitat laboral.

m) No exhibir l'acreditació o autorització per a la venda emesa per l'Ajuntament.

n) Qualsevol altra causa que pugui anar en contra l'ordre públic.

Caldrà que existeixi resolució definitiva de la Batlia, és a dir, que exhaureixi la via administrativa.

Article 18

Les parades que quedin lliures, per abandonament o pèrdua dels drets, quedaran a disposició de l’Ajuntament, que podrà adjudicar-les de nou seguint les normes establertes a la llista d’espera.

Article 19

Els titulars de llocs de venda podran elegir d’entre ells les persones que els representin, que seran les encarregades de dur a terme tasques d’organització i relacions amb l’Ajuntament. L'Ajuntament impulsarà la participació de les persones venedores a través d'organitzacions representatives.

Article 20

L’Ajuntament cedirà a cada lloc de venda els materials necessaris per a la neteja de la via pública i disposarà contenidors per zones per facilitar la neteja.

L’Ajuntament posarà a l’abast de les persones usuàries i visitants un punt de primers auxilis a peu de mercat.

Article 21

L’Ajuntament assenyalarà els espais a ocupar per cada titular.

Article 22

El col·lectiu de venedors dels distints mercats tendran dret a un període temporal de no-assistència i podran optar per una de les següents variants:

- Un mes en concepte de vacances, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament.

- Un període d’absència de fins a 5 mesos. Aquesta circumstància no eximeix del pagament de la corresponent liquidació emesa pel concepte de la taxa reguladora de l’aprofitament de la via pública i de la resta de requisits exigibles per a la renovació de les autoritzacions. Els venedors i venedores hauran de comunicar obligatòriament que opten per la no-assistència de fins a 5 mesos, realitzant una comunicació en el Registre General de l’Ajuntament abans de la data d'absència.

Article 23

Les parades que quedin lliures just començat el mercat no podran ésser ocupades, per regla general.

Excepcionalment podrà autoritzar-se l'ocupació puntual dels llocs de venda lliures a:

1. Els titulars de les parades contigües, que ho sol·licitin amb un màxim d’ocupació resultant de 8 metres lineals, amb autorització prèvia de l’encarregat municipal.

2. Per a altres titulars de llicència, amb sol·licitud prèvia de la persona interessada i autorització de la persona encarregada municipal.

Article 24

És obligatòria la col·locació de cartells indicatius dels preus dels distints productes en lloc visible. El preu indicarà el cost de la unitat o la unitat de pes i volum o altra mesura tradicional.

Article 25

Les persones usuàries de llocs de venda estan obligats a:

25.1. Adoptar mesures necessàries per evitar l’embrutiment de les vies i espais lliures públics. Per aquest motiu disposaran de dipòsits o recipients adequats, on dipositaran els residus que vagin produint per tal de facilitar els treballs del servei de recollida de fems i neteja pública.

25.2. Ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista segons les normes del règim interior o les que indiqui aquest reglament.

25.3. Comunicar les absències previsibles que siguin justificades, amb antelació a la celebració del mercat en què prevegin la seva no-concurrència.

25.4. Adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d’evitar la incidència negativa sobre el medi ambient i mantenir les condicions mínimes de neteja i higiene.

25.5. Qualssevol altres que s’estableixin en aquest reglament i altres disposicions d’aplicació.

 

Títol V
Normes específiques aplicables al mercat dels encants

Article 26

1. Règim jurídic aplicable: es regirà per les presents normes i barems. Per al desenvolupament d’activitats o treballs municipals, la Batlia queda expressament facultada per procedir al canvi de situació de les zones, els sectors i les parades durant la seva realització.

2. De la ubicació i horari del mercat dels encants:

2.1. Ubicació: el mercat dels encants s’ubicaran a la plaça de la Font Vella i al carrer de la Puresa. Sense perjudici de l’anterior, la Batlia tendrà la facultat de variar l’emplaçament de forma provisional o definitiva, quan per raons d’utilitat pública o d’interès general així ho aconsellin, sense que, en cap cas, es generi cap dret a indemnització per danys i perjudicis als titulars dels llocs afectats.

2.2. De l’horari:

- L’horari del mercat queda establert de les 8.30 a les 13.00 hores.

- El muntatge de les parades serà de les 7.00 a les 8.30 hores.

- Les persones venedores que no tenen llocs assignats podran ocupar amb autorització municipal prèvia els espais lliures una vegada abonada la taxa municipal.

- El venedor o venedora que, tenint lloc assignat, arribi més tard de les 8.30 hores perdrà el dret d’ocupar el seu lloc, llevat que ho comuniqui telefònicament al responsable municipal abans de l'inici del mercat.

- Les operacions de desmuntatge i neteja hauran de finalitzar abans de les 15.00 hores. En aquest moment hauran de quedar desallotjats totes les parades, i serà obligació dels titulars deixar els llocs i els voltants en perfectes condicions de neteja, amb retirada d’embalatges i residus de qualsevol mena.

- Durant l'horari del mercat dels encants, el desmuntatge dels llocs haurà de fer- se a mà, sense permetre’s l’accés de vehicles al recinte del mercat.

2.3. De l’accés de vehicles: l’accés de vehicles al recinte i la permanència en aquest només podrà efectuar-se durant l’horari de càrrega i descàrrega del gènere (és a dir: abans de les 8.30 hores i després de les 13.00 hores). Queda totalment prohibit l’accés de vehicles a altres hores excepte que, pel mal temps, fos aconsellable la retirada de les parades abans de les 13.00 hores. Hauran de seguir-se, en qualsevol cas, les indicacions de l’encarregat municipal del mercat dels encants i els agents de la Policia Local, amb la finalitat de no destorbar el pas d’altres vehicles ni la instal·lació de les parades.

Article 27

Al mercat dels encants sols queda autoritzada la venda de productes i objectes de segona mà i reciclats (en cap cas es permetrà la venda de productes nous, roba nova, llibres nous, etc.). En concret es poden vendre:

- Antiguitats rústiques.

- Quadres i pintures.

- Articles col·leccionables.

- Articles de rellotgeria.

- Roba i calçat.

- Llibres i revistes.

- Pel·lícules, vídeos, discs i similars, sempre que siguin originals (no es permetrà la venda de còpies.

- Articles varis: eines, maquinària petita, vidre, fotografia, ceràmica i similars.

- Articles restaurats i/o reciclats.

En qualsevol cas, els titulars es responsabilitzen de la lícita procedència dels productes objecte de la venda.

Queda totalment prohibida la venda dels productes següents:

- Aliments i begudes, amb l’única excepció que s’indica a l’apartat B de l’article 9 d’aquest reglament.

- Productes químics.

- Ganivets, navalles i similars.

- Animals vius.

- Articles nous.

No es permetrà cap mena de venda fora dels llocs assignats per l’Ajuntament. La Batlia es reserva el dret de concretar, ampliar o restringir els productes que puguin ser objecte de venda.

Article 28

1. Les autoritzacions correspondran a la Batlia i s’atorgaran per anys naturals.

2. L’ocupació de les superfícies delimitades al mercat dels encants tendran, en tot cas, la qualificació d’eventuals.

3. Els llocs de venda s’adjudicaran per estricte ordre d’entrada de les corresponents sol·licituds. L’Ajuntament es reserva un 20 % de la superfície dels llocs de venda per adjudicar-los als venedors ocasionals el mateix dia del mercat. Aquests hauran d'identificar-se al personal municipal encarregat del mercat mitjançant DNI, passaport o targeta de residència i sol·licitar els metres lineals que volen ocupar. En el mateix moment el personal municipal els concedirà o denegarà l’autorització de forma verbal. De tot això, en deixarà constància per escrit en un llistat de persones venedores ocasionals.

Article 29

Les persones interessades en l’obtenció de la corresponent llicència municipal per a l’exercici de la venda ambulant al mercat dels encants presentaran a l’Ajuntament una sol·licitud a la qual faran constar les dades personals, el mercat on volen realitzar l’activitat (en aquest cas el mercat dels encants), així com també els metres lineals que volen ocupar. En el moment d’adjudicar el lloc de venda hauran d’aportar la següent documentació:

- Fotocòpia del NIF o NIE, segons pertoqui.

- Una fotografia mida carnet.

- Carta de pagament en relació amb la liquidació emesa pel concepte de taxa per ocupació de la via pública (mercat dels encants, respecte al període objecte de l’autorització).

Article 30
Renovacions

Les autoritzacions, que tenen caràcter discrecional i un període de vigència no superior a l’any natural, s’entendran renovades successivament, llevat de resolució expressa de la Batlia, en favor de les persones titulars d’autoritzacions d’ocupació al mercat dels encants corresponents a l’any immediatament anterior, sempre que compleixin els requisits d’atorgament entre el dia 2 de gener i el 30 d’abril de cada exercici.

El pagament abans del termini referit de la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública referida al nou període implicarà la renovació automàtica de l’autorització, sense necessitat de cap altre acte administratiu.

En cas de falta de pagament o sol·licitud d'ajornament a dia 1 de maig es tendrà per no renovada la llicència pel fins ara titular d’aquesta, que s’estarà obligat a desallotjar immediatament la parada de venda i a tornar la credencial a la Secció de Control de Mercats. La Batlia també podrà decretar la suspensió temporal per raó d'obres a la via pública o als serveis, trànsit o altres causes d’interès públic.

Article 31
Llista d’espera

Una vegada finalitzat el termini de renovació de les autoritzacions dels titulars de l’exercici anterior, les parades que puguin estar vacants s’atorgaran per la Batlia als sol·licitants que figurin registrats a la llista d’espera de sol·licituds pendents d’autorització, segons el barem aprovat en el present reglament.

Article 32
Pèrdua de l’autorització de venda (vàlid tant per a titulars de lloc fix com per a venedors eventuals)

En cas de localitzar articles robats, amb informe previ policial, es perdrà el dret a poder vendre al mercat dels encants. En cas de produir-se conflictes entre les persones venedores o entre venedor i client, es procedirà a l’emissió del corresponent informe policial. En cas de reincidència, es perdrà el dret a poder assistir al mercat dels encants.

 

Títol VI
Infraccions i sancions

Article 33

Correspon a la Batlia la correcció de les infraccions que es cometin respecte del present Reglament i les seves disposicions complementàries.

Article 34
Infraccions

1. Les accions i/o omissions que infringeixin el que preveu el present Reglament i la normativa municipal que el desenvolupa generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l’exigible a la via penal, civil o d’altre ordre en què puguin incórrer.

2. Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Article 35
Tipificació

1. Són infraccions lleus:

a) No situar a la vista del públic el rètol indicador del número i denominació de la parada, de forma que impedeixi identificar-la.

b) Sobrepassar la senyalització de la plaça que li correspongui.

c) No tenir exposats els preus de venda al públic.

d) L’incompliment de les disposicions del present Reglament i de la normativa dictada per l’autoritat municipal en aplicació d’aquest i/o en desenvolupament, en especial quant al reglament de règim interior del mercats municipals permanents i les normes reguladores dels mercats municipals periòdics que no siguin tipificades com a greus o molt greus.

2. Són infraccions greus:

a) No usar bones formes i llenguatge correcte amb els representants de l’Administració, les persones usuàries i consumidores, o amb la resta del col·lectiu de venedors.

b) La presència de persones no autoritzades despatxant en el lloc de venda, a excepció que el qui provisionalment regenti la parada presenti còpia de la baixa laboral de la persona titular de la parada.

c) Incomplir les normes sobre control d’accessos, presència i seguretat que estableixi la Batlia i/o els reglaments de règim interior de cada mercat o els respectius plecs concessionals.

d) No comparèixer a la parada, sense causa justificada, durant 3 mercats consecutius o 5 alternatius durant el mateix exercici.

e) Incomplir les ordres dictades per l’autoritat municipal en què s’estableixi l’aplicació de mesures correctores, en les condicions i terminis establerts.

f) Incomplir les ordres dictades per l’autoritat municipal en què s’estableixin els criteris d’unificació d’imatge corporativa de les parades.

g) No adoptar les mesures oportunes de cara a evitar la incidència negativa en el medi ambient i mantenir les condicions mínimes de netedat i higiene de la parada i mercat, així com de les mercaderies.

h) No tenir a disposició dels agents de l’autoritat municipal o controlador de mercats, a la parada i durant l’exercici de l’activitat comercial, els albarans i/o factures que acreditin l’origen i naturalesa dels productes oferts a les persones consumidores o usuàries.

i. Les infraccions lleus quan hi concorri l’agreujant de reincidència. Tendrà tal consideració quan l’infractor hagi estat denunciat per dues o més faltes lleus durant el mateix any natural.

3. Són infraccions molt greus:

a) Cedir l’ús o gaudir de l’explotació de la parada, per qualsevol títol, a terceres persones sense autorització municipal.

b) No ajustar-se a la línia de venda declarada i autoritzada en funció de la concessió o autorització atorgada o de l’establert als reglaments de règim interior i/o plecs de condicions de cada mercat.

c) Desacatar o resistir-se a l’autoritat municipal, els seus agents o controlador de mercats, quan les ordres es donin per escrit.

d) Alterar l’ordre públic al mercat. S’hi inclouen les accions o omissions que impedeixin el funcionament normal del servei o el dificultin de forma notòria, en perjudici de les persones venedores, compradores i públic en general que hi concorri, així com provocar altercats. e. Instal·lar parades o exercir activitat econòmica de qualsevol tipus al recinte del mercat o fira, sense autorització municipal prèvia. Així mateix aquesta infracció provocarà l’impossibilitat de formar part de la llista d’espera de noves sol·licituds pendents d’adjudicar durant un període de 2 anys, des de la data de la instrucció d’aquesta infracció.

f) No complir amb la normativa sanitària vigent.

g) Les infraccions greus quan hi concorri l’agreujant de reincidència. Tendran aquesta consideració quan l’infractor hagi estat denunciat per dues o més faltes greus dins el mateix any natural.

4. L'existència de tres denúncies dins un mateix exercici per qualsevol infracció greu o molt greu provocarà la impossibilitat de procedir a la renovació automàtica de la llicència de venda en el període comprès entre el dos de gener i el trenta d’abril de l’exercici següent. En aquest cas, la persona infractora passarà a formar part de la llista d’espera i no podrà accedir a una nova parada fins que no hagin transcorregut dos anys des de la darrera denúncia.

Article 36
Sancions i la seva graduació

1. Les infraccions tipificades a l’article anterior s’han de corregir mitjançant l’aplicació de les següents sancions:

- Infraccions lleus; multa de 150 a 300 euros.

- Infraccions greus; multa de 300,01 a 600 euros. Es podrà revocar l’autorització municipal d’ocupació de parades a mercats periòdics.

- Infraccions molt greus; multa de 600,01 a 900 euros. Es revocarà l’autorització municipal d’ocupació de parades a mercats periòdics de conformitat amb el procediment legalment aplicable.

2. Per graduar les sancions s’han de tenir en compte els següents criteris:

a) Importància o categoria de l’activitat econòmica de l’infractor.

b) Incidència respecte dels drets dels consumidors i usuaris en matèria de protecció de la seva salut, seguretat i interessos econòmics.

c) Benefici il·lícit obtingut.

d) La reparació voluntària dels perjudicis causats per l’infractor i la seva col·laboració amb l’Administració municipal.

e) Repercussió sobre la imatge del servei públic municipal.

f) La reincidència en una mateixa falta, tant si es tracta de dos mercats seguits o alternatius.

A la proposta de resolució de l’expedient sancionador s’ha de justificar expressament la concurrència i l’aplicació dels criteris esmentats.

Article 37
Infraccions complexes

1. Són les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o els seus efectes siguin regulades i tipificades en normes de sanitat, defensa dels consumidors i usuaris, ordenament urbanístic i de la construcció, animals domèstics, circulació viària, i altra normativa que pertoqui atenent-ne el rang, la major gravetat de la infracció i de la sanció, i la major importància del bé protegit.

2. S’han de considerar actuacions infractores independents les que formin part d’un conjunt infractor complex i no incideixin en el tipus de la infracció dominant segons el paràgraf anterior, en la seva qualificació o sanció.

Article 38
Responsabilitat

Són persones responsables de les infraccions indicades al present títol les persones físiques i jurídiques, així com els comuners de les comunitats de béns i similars que, per acció o omissió, hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol i els que es qualifiquen com a tals en el present Reglament. Són responsables en concepte d’autoria els que hagin comès directament o indirectament el fet infractor, els que hagin donat ordres i instruccions que s’hi relacionin, els que siguin les persones beneficiàries de la infracció i els que es defineixin com a tals al context del present Reglament. Quan es tracti d’infraccions comeses pel personal dependent del la concessionària o l’explotació del mercat o d’una persona titular d’autorització per a ocupació de venda, en serà responsable subsidiari el concessionari o persona titular d’aquesta autorització, respectivament. En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat ha de ser solidària.

Article 39
Competència i procediment

1. La competència i el procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora s’ha d’ajustar al que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Títol VII
Mesures cautelars i execució subsidiària

Article 40

Constitueixen mesures cautelars i/o complementàries:

1. Intervenció: és l’actuació inspectora consistent en la immobilització de les mercaderies o productes. Aquesta intervenció procedirà en els següents casos:

a) Quan les mercaderies objecte de venda es considerin adulterades, deteriorades o fraudulentes.

b) Quan les mercaderies no estiguin identificades o puguin comportar risc per al consumidor o usuari o la venda de les quals estigui prohibida.

c) Quan el venedor o venedora no pugui acreditar la procedència legítima de les mercaderies objecte de venda presentant les seves corresponents factures o altres justificants admesos a la normativa mercantil.

d) Aquelles dipositades en un lloc de venda que no disposi d’autorització en vigor o en què, malgrat disposar-ne, el venedor no acrediti la seva personalitat amb el DNI i NIE.

2. Procediment per a la intervenció: quan la persona encarregada del mercat juntament amb la Policia Local es trobin davant un supòsit dels abans relacionats, procediran a intervenir la mercaderia donant compte immediatament a la Batlia, qui haurà de ratificar o alçar la mesura mitjançant Decret, en el qual també fitxarà les despeses per intervenció de les mercaderies. Seguidament es concedirà audiència a la persona afectada. Si acredita la no-concurrència del motiu pel qual se li va intervenir la mercaderia- se li retornarà, en cas contrari es procedirà al decomís o, en el cas que els fets puguin ser constitutius de delicte, a posar-los en coneixement del jutjat de guàrdia, a qui se li entregarà la mercaderia.

3. Decomís: la Batlia, o la Regidoria en qui delegui, disposarà el decomís, és a dir, la confiscació de les mercaderies o productes prèviament intervinguts, quan el venedor durant el termini d’audiència no hagi remogut el motiu de la intervenció.

La Batlia determinarà, després de l’informe tecnicosanitari de l’Administració competent, la destinació de la mercaderia decomissada, que podrà ser:

a) El seu lliurament a una entitat o centre d’assistència benefici social, quan per les seves condicions higienicosanitàries i nutritives la mercaderia decomissada sigui apta per al consum humà.

b) El seu aprofitament per a alimentació d’animals, disposant que es traslladi al Centre Sanitari Municipal o a un altre centre o entitat de característiques similars.

c) La seva destrucció, en el termini de quaranta-vuit hores, a les instal·lacions que hagi autoritzat expressament l’Administració municipal.

El decomissat pot optar entre dipositar personalment la mercaderia objecte de decomís en els centres de destinació fixats o bé utilitzar el serveis municipals, després de l’abonament les corresponents exaccions públics per transport i dipòsit. En tot cas, en el termini de dos dies hàbils l’afectat ha d’acreditar haver dipositat la mercaderia decomissada perquè es destrueixi o s’aprofiti per al consum humà o animal en els centres autoritzats, mitjançant la cèdula acreditativa del dipòsit en aquests centres o del seu lliurament als serveis de transport municipals. Aquesta cèdula ha de ser expedida pel receptor de la mercaderia. Les despeses de transport, distribució, destrucció, etc., de la mercaderia o dels productes decomissats han d’anar a càrrec del decomissat. Per decret de Batlia es fixaran les quanties que en cada cas s’hauran de satisfer per part dels subjectes que provoquin qualsevol de les actuacions descrites.

4. Mercaderies robades, falsificades etc. No procediran els anteriors tràmits d’intervenció i/o decomís de la mercaderia quan es trobin davant fets que, a la vista de la procedència i característiques de les mercaderies, puguin ser constitutius de delicte. En aquest cas la Policia Local intervindrà directament la mercaderia i l’entregarà al jutjat de guàrdia, a qui li posarà de manifest els fets.

Article 41

1. La persona o persones responsables de l’incompliment del present Reglament estan obligades, a més del pagament de la sanció corresponent, al compliment de les mesures imposades, a restaurar el bé protegit, reemborsar els costs de les actuacions realitzades i rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut causar a l’Administració i/o tercers.

2. Transcorregut el termini concedit per executar les actuacions sense que s’hagin duit a terme degudament, l’Ajuntament pot executar subsidiàriament, a costa de la persona responsable. La prescripció d’infraccions i sancions no afecta l’obligació de restaurar la realitat física alterada ni d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.

Disposició final primera

De conformitat amb el que disposa l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el present Reglament de mercats exteriors entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per la corporació, a partir de la data de la publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el termini fixat a l’article 113 de la referida Llei 20/2006.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament quedarà derogada íntegrament l’Ordenança municipal de mercats exterior, aprovada per acord definitiu de l’Ajuntament ple el 30/10/2009.

Disposició transitòria primera

Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament s’aprovarà per decret de Batlia un llistat de les autoritzacions de caràcter anual vigents en relació amb el present exercici de 2016 a l'efecte de l’aplicació del règim de les renovacions i de les sol·licituds que consten en llista d’espera.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma