Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Núm. 17747
Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de desembre de 2015 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria per a l’any 2016 d’ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, es va aprovar amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament econòmic de les Illes Balears per millorar la competitivitat dels emprenedors i la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, mitjançant la dotació de recursos financers en condicions òptimes de termini i tipus d’interès que els permetin mantenir la seva activitat i dur a terme els seus projectes en diferents línies d’actuació.

2. Per complir aquest mandat, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, ha engegat un conjunt d’ajuts per facilitar el finançament de les pimes de les Illes Balears, en especial dels emprenedors, amb el suport de fons europeus.

3. En aquesta matèria, el Decret 29/2011, d’1 d’abril, de mesures urgents en matèria de finançament d’inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears, regula el marc general de la concessió d’ajuts a petites i mitjanes empreses que vulguin acollir-se a línies de finançament d’inversions productives o liquiditat, i sol·licitin el subsidi d’interès i els ajuts per cobrir el cost de l’aval. A més, en l’article 5 estableix que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquest Decret s’han d’aprovar per resolució del conseller competent en matèria d’economia i hisenda i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. La Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa.

3. El Decret 29/2011, d’1 d’abril, de mesures urgents en matèria de finançament d’inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), que constitueix el marc bàsic per executar aquests ajuts.

4. El Decret 122/2000, d’1 de setembre, pel qual es regulen les aportacions al fons de provisions tècniques de les societats de garanties recíproques i el suport als socis partícips per les conselleries del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 12 de setembre).

5. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

6. L’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories), sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per a l’any 2016 d’ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat, que consta en l’annex 1 d’aquesta Resolució, la qual es tramitarà mitjançant un expedient de despesa anticipada, corresponent a l’exercici de 2015, segons la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de novembre de 2015.

Aquesta Resolució queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2016, atès que es tracta d’un expedient de despesa anticipada, d’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de novembre de 2015. També queda condicionada a ser inclosa en el pla estratègic de subvencions de l’exercici de 2016.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 Palma, 3 de desembre de 2015

 

 La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

  Catalina Cladera i Crespí

 

ANNEX 1

Convocatòria per a l’any 2016 d’ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat

1. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l’exercici de 2016 l’atorgament d’ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que tenguin aprovades operacions financeres beneficiàries dels fons provinents de convenis o acords entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) o una altra institució europea, o avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat, formalitzades entre l’1 de desembre de 2015 i el 30 de novembre de 2016. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d’aquestes operacions financeres i, si escau, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, SGR.

2. Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió a les Illes Balears, que compleixin els requisits de les microempreses, petites i mitjanes empreses i que formalitzin entre l’1 de desembre del 2015 i el 30 de novembre del 2016 operacions financeres en les quals es produeixi algun dels requisits següents:

a) Que financin projectes d’inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) Que financin operacions de finançament de liquiditat de pimes l’activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears.

2.2. Els emprenedors en procés de creació empresarial també poden ser beneficiaris de l’ajut, però han d’acreditar l’inici de l’activitat abans que es pagui l’ajut, en els termes que estableix l’article 17.1 del Decret 29/2011.

2.3. Als efectes d’aquesta convocatòria, es consideren emprenedors, en els termes de l’article 2.2 de la Llei 2/2012, les persones físiques o jurídiques que, en la data de formalització de l’aval, estan iniciant o ja han iniciat, en un termini no superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears.

Segons l’article 2.4 de la Llei 2/2012, s’entén per activitat econòmica qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció o dels recursos humans, o d’ambdós, a fi d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. L’activitat econòmica ha de tenir l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic, independentment que es pugui reinvertir o repartir entre els integrants de l’organització.

2.4. No obstant el que estableix l’apartat 2.1, excepcionalment també poden acollir-se als ajuts que regula aquesta convocatòria les operacions formalitzades abans de l’1 de desembre 2015 que, per limitacions pressupostàries, no hagin pogut accedir als ajuts de la convocatòria de 2015, aprovada per la Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 12 de desembre de 2014.

2.5. Els beneficiaris d’ajuts derivats de convocatòries d’anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d’inversió.

3. Import dels ajuts i els crèdits pressupostaris

Inicialment es destinen a aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 14601 612E01 47000 00, corresponent als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l’any 2016 i les equivalents dels anys posteriors, els imports màxims següents i amb la distribució d’anualitats que s’indica a continuació.

a) Ajuts per cobrir el cost de l’aval d’ISBA, SGR: 1.145.000 euros

— Any 2016: 375.000 euros

— Any 2017: 325.000 euros

— Any 2018: 265.000 euros

— Any 2019: 180.000 euros

b) Ajuts per cobrir els interessos: 1.075.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 14601 612E01 47000 00, corresponent als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l’any 2017, en aplicació del que estableix l’apartat 11.1 d’aquesta convocatòria.

4. Ajuts per cobrir els interessos d’operacions financeres finalistes per a noves inversions productives

4.1. L’import de cada ajut serà l’equivalent a 0,75 punts d’interessos quan el finançament sigui finalista per a inversions productives que duguin a terme les pimes i els autònoms, especialment pels conceptes següents:

a) Inversions productives per al funcionament diari de l’activitat productiva.

b) Inversions vinculades a canvis estratègics.

c) Inversions vinculades a la internacionalització: diagnòstic i estratègia internacional, estudis de prospecció de mercats, implantació comercial en mercats de destinació, viatges de prospecció i despeses de participació en fires amb estand propi.

d) Inversions vinculades a R+D+I.

e) Inversions vinculades a imatge i comunicació: reformes, remodelació de mostradors i interiors, canvi d’imatge, elaboració i execució de plans de màrqueting, etc., especialment en el sector del comerç.

4.2. No obstant això, es podrà superar l’import de l’ajut quan així es prevegi expressament en el conveni o l’acord entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Banc Europeu d’Inversions o una altra institució europea, i en els casos dels apartats següents.

a) L’ajut serà equivalent a 1 punt d’interessos en el cas d’inversions efectuades per emprenedors amb l’objectiu de finançar:

— Inversions en actius fixos productius.

— Inversions en R+D+I, especialment els emprenedors en tecnologies de la informació i la comunicació.

— Inversions necessàries per aconseguir el producte mínim viable, especialment les empreses de tecnologies de la informació i la comunicació.

— Inversions en imatge i comunicació: reformes, remodelació de mostradors i interiors, canvi d’imatge, elaboració i execució de plans de màrqueting, etc., especialment en el sector del comerç.

b) L’ajut serà equivalent a 2 punts d’interessos en el cas d’innovació tecnològica, i també en el de microcrèdits destinats a projectes de nova creació que ajudin a la integració laboral de sectors socials amb necessitats molt concretes:

— Emprenedors més grans de 45 anys.

— Dones empresàries.

— Joves emprenedors.

A més, en aquest cas, l’ajut serà compatible amb altres ajuts autonòmics directes destinats a complementar o reduir l’aportació de capital d’ISBA, SGR.

Com a norma general, i sens prejudici de les excepcions que estableix l’apartat 11.1 b 3r, s’entén que en els projectes d’inversió es podrà destinar fins al 20 % de la quantia total de l’import finançat al circulant del negoci.

L’import dels ajuts per cada 1.000 euros de préstec per a cada modalitat de termini i carència és el que s’especifica en l’annex 2.

En cas que el termini d’amortització o de carència de l’operació superi el de les modalitats que estableix l’annex 2, s’ha d’aplicar per defecte la modalitat inferior més favorable.

En cap cas, la novació posterior de l’operació financera avalada, amb establiment de terminis més dilatats en el temps, pot suposar un augment de l’ajut concedit per cobrir els interessos o el cost de l’aval.

4.3. La quantia màxima de préstec sobre la qual es calcularà l’ajut és de 375.000 euros per beneficiari, amb el màxim dels set primers anys de termini, amb independència que es duguin a terme en una operació financera o en més, o que el termini o l’import finançat pugui superar aquesta xifra.

5. Ajuts per cobrir el cost de l’aval d’ISBA, SGR

5.1. Per acollir-se a aquests ajuts, les operacions financeres que les entitats de crèdit mediadores formalitzin amb els beneficiaris han de disposar necessàriament d’un aval d’ISBA, SGR.

5.2. Les quanties de l’ajut per cobrir el cost dels avals d’operacions financeres que s’acullin a aquesta convocatòria són del 50 % del cost de l’aval durant els quatre primers anys de durada de l’operació original, amb la limitació del 0,625 % sobre l’import viu de l’aval a l’inici de cada anualitat.

No obstant això, en el cas d’operacions financeres destinades a les inversions previstes en les lletres a i b de l’apartat 4.2, es finançarà el 100 % del cost de l’aval durant els quatre primers anys de durada de l’operació original amb la limitació de l’1,25 % sobre l’import del capital viu a l’inici de cada anualitat.

6. Entitat col·laboradora

6.1. De conformitat amb l’article 26 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es designa com a entitat col·laboradora ISBA, SGR, la qual ha d’acreditar les condicions de solvència i d’eficàcia mitjançant la presentació de la documentació que s’estableixi en el conveni de col·laboració corresponent. Entre altres funcions, s’ha d’encarregar de tramitar els expedients, gestionar-los, fer-ne el seguiment, pagar l’ajut i, si s’escau, comprovar la inversió.

6.2. D’acord amb els articles 4 i 5 del Decret 122/2000, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha de formalitzar el conveni pertinent amb ISBA, SGR, en què cal especificar les quanties màximes que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li ha d’abonar, la documentació justificativa que ISBA, SGR, ha de trametre a la Comunitat Autònoma i la seva periodicitat, i les dades que es considerin necessàries sobre la prestació dels avals.

7. Presentació de sol·licituds

7.1. Les sol·licituds s’han de presentar a l’entitat col·laboradora ISBA, SGR, segons els models que hi ha disponibles a la web de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2. Juntament amb la sol·licitud i la memòria explicativa dels objectius i les necessitats de liquiditat que s’han de cobrir o les despeses o inversions previstes, s’ha de presentar la documentació que s’indica a continuació:

a) Una còpia del document d’identitat de la persona que signa la sol·licitud, en nom propi o en representació d’una persona jurídica o d’una entitat sense personalitat jurídica.

b) Si es tracta de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, el document constitutiu de l’entitat degudament inscrit, si és preceptiu, en el registre corresponent, o un certificat d’inscripció registral, i també l’acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud, o una nota simple informativa del registre mercantil en què consti la inscripció de l’empresa i la representació de qui signa la sol·licitud.

c) Una declaració responsable del titular de l’empresa o del representant legal en relació amb els aspectes següents:

1r. Que el sol·licitant compleix els requisits de petita o mitjana empresa, per la qual cosa ha de consignar-hi expressament la xifra de negoci, el volum d’actius i la plantilla de l’empresa corresponents a l’exercici de l’any 2014 o, alternativament, a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2015 quan la persona sol·licitant ja hagi formulat els comptes i s’hagin aprovat, o ja hagi presentat les declaracions tributàries.

Per als emprenedors i totes les pimes constituïdes o que hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a dia 1 de gener de 2015, si no s’han formulat i aprovat els comptes abans de la data de la sol·licitud, la declaració ha de fer referència a la xifra de negoci, a la plantilla i al volum d’actius que l’empresa prevegi obtenir en el primer exercici complet.

2n. Que compleix el requisit relatiu a la no-participació superior al 25 % per una o diverses empreses, en els termes que estableix la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

3r. Que la persona o entitat beneficiària no està sotmesa a cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per rebre l’ajut segons la legislació vigent.

4t. Que no ha sol·licitat o rebut cap altre ajut de qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, relacionat amb l’operació financera o amb el projecte d’inversió, o, en cas contrari, relació de tots els ajuts i les subvencions sol·licitats o rebuts.

5è. Que, en la data de la sol·licitud, està al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6è. Que, en la data de la sol·licitud, està al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i amb la Seguretat Social.

Quan la quantia total de l’ajut sol·licitat superi l’import de 3.000 euros, la declaració prevista en el punt 6è anterior s’ha de acompanyar dels certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al corrent dels pagaments corresponents. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior als sis mesos anteriors a la data de registre de la sol·licitud.

En el cas d’empreses en procés de creació, els certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària poden acreditar que l’empresa no consta en els seus registres.

d) La documentació acreditativa d’estar donat d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors i en l’impost sobre activitats econòmiques.

e) Un informe o memòria d’ISBA, SGR, amb relació a l’operació, acompanyat del quadre d’amortització de l’aval.

7.3. Als efectes de simplificació administrativa, excepte en el cas de manifestació expressa contrària de la persona sol·licitant, amb la signatura de la sol·licitud s’entendrà que autoritza l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’entitat col·laboradora per incloure les seves dades personals en els fitxers de dades de subvencions i també per demanar, en representació seva, els certificats corresponents del punt 6è de la lletra c anterior.

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 3 de desembre de 2016.

No obstant això, la resolució de concessió o denegació dels ajuts no es dictarà en cap cas abans de l’1 de gener de 2016.

9. Examen de la documentació

9.1. La Comissió Avaluadora és l’encarregada d’examinar la documentació presentada. Està formada per aquests membres:

— President: el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Suplent: la cap del Departament de Tresoreria

— Secretari: el cap del Servei de Mediadors d’Assegurances i SGR

Suplent: el cap del Servei de Gestió Financera del Sector Públic

— Vocals: un representant d’ISBA, SGR, i dos representants de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

9.2. La Comissió Avaluadora s’ha de reunir periòdicament, sempre que el president en convoqui els membres. Una vegada examinada la documentació presentada, farà constar en l’acta corresponent el seu informe, que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

La Comissió Avaluadora pot eximir la persona sol·licitant de presentar algun dels documents assenyalats en l’apartat 7 d’aquesta convocatòria per raons de racionalització o de manca d’idoneïtat.

9.3. No s’estableixen criteris per a la concessió dels ajuts, atès que es durà a terme mitjançant el sistema que fixen els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Sens perjudici que s’ampliï posteriorment, el pressupost d’aquesta convocatòria està calculat per concedir tots els ajuts que se sol·licitin fins a 40.000.000 d’euros de principal, dels quals, inicialment i sense caràcter limitador, es preveu destinar 26.000.000 d’euros a inversions i 14.000.000 d’euros a liquiditat i refinançament, o fins que s’exhaureixin els fons destinats a aquesta convocatòria.

9.4. L’òrgan competent per instruir el procediment i per emetre la proposta de resolució és el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

9.5. Si la sol·licitud o la documentació aportada són defectuoses o incompletes, es requerirà la persona sol·licitant perquè aporti la documentació o n’esmeni els defectes en el termini de deu dies hàbils, i se l’advertirà que, si no ho fa i no s’amplia expressament el termini a què es refereix l’article 14.4 del Decret 29/2011, es considerarà que desisteix de la seva petició i es dictarà la resolució que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992.

9.6. De conformitat amb l’article 17.3 del Text refós de la Llei de subvencions, les sol·licituds d’ajut s’han de resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent per resoldre-les.

10. Resolució

10.1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels ajuts és la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques. La resolució s’ha de notificar al beneficiari i a l’entitat col·laboradora.

10.2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos.

11. Pagament i justificació de l’aplicació dels fons

Les persones o entitats beneficiàries han de justificar davant l’òrgan instructor, mitjançant l’entitat col·laboradora, la formalització de l’operació financera vinculada amb l’ajut concedit i l’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors i en l’impost sobre activitats econòmiques amb anterioritat al pagament de l’ajut per cobrir els interessos, en cas que aquests aspectes no s’hagin acreditat en el procediment de concessió.

11.1. Ajuts per cobrir els interessos

a) Per a les operacions que financin inversions, el pagament de l’ajut per cobrir els interessos es farà d’una sola vegada, com a bestreta i un cop que el beneficiari hagi justificat l’execució del projecte d’inversió davant ISBA, SGR, en el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2017. Per aquest motiu, els pagaments en concepte d’ajut per cobrir els interessos s’efectuaran durant l’any 2017.

b) Els beneficiaris han de justificar davant ISBA, SGR, l’aplicació dels fons percebuts procedents de l’operació de finançament, per mitjà de la presentació d’un compte justificatiu que ha de contenir els documents següents:

1r. Declaració responsable de la persona titular de l’empresa, o del representant legal o voluntari, d’haver aplicat els fons percebuts de l’operació financera a la finalitat que hagi servit de fonament per concedir-la i d’haver duit a terme les activitats per a les quals se sol·licità.

2n. Memòria de les activitats duites a terme en el projecte d’inversió per al qual s’hagi autoritzat l’operació de finançament, amb el desglossament de cada despesa que s’hagi generat. Quan el projecte d’inversió hagi estat finançat, a més de per l’operació objecte de l’ajut, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha de fer constar la quantia, la procedència i l’aplicació d’aquests fons.

3r. Factures o altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, amb una antiguitat no superior als sis mesos des de la data de formalització de l’aval, que justifiquin les despeses incloses en la memòria del punt 2n anterior. En el cas d’adquisició de béns immobles, a més d’aquests documents, s’ha de presentar el certificat d’un taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial corresponent. En el cas de treballs efectuats per la mateixa empresa per al seu immobilitzat, s’ha d’expedir la factura corresponent en els termes que estableix la normativa de l’IVA.

Excepcionalment, en els casos d’operacions amb fons de la línia «ICO Garantia SGR/SAECA 2015», d’adquisició d’un negoci en marxa o d’emprenedors del sector del comerç, es podran computar com a part de la inversió despeses de circulant fins al 50 % de la inversió finançada, que s’han de justificar mitjançant les factures corresponents. En cas que aquest tipus de despesa no en permeti la justificació mitjançant factura, es podran justificar totes o part d’aquestes despeses mitjançant una declaració responsable del beneficiari emesa amb aquesta finalitat.

c) La justificació de l’aplicació dels fons percebuts, establerta en l’apartat anterior, s’ha d’efectuar en el termini màxim de deu mesos des de la data de la resolució de concessió de la subvenció, o de dotze mesos si la resolució es produeix abans de l’1 de març, i sempre dins el termini que estableix la lletra a d’aquest apartat.

d) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abonarà l’ajut d’interessos per mitjà de l’entitat col·laboradora ISBA, SGR.

e) D’acord amb l’article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, s’autoritza el pagament anticipat d’aquests ajuts per raons d’interès públic i a sol·licitud motivada de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, una vegada presentada la documentació acreditativa de l’execució del projecte d’inversió o la formalització de l’operació de finançament. S’eximeix els beneficiaris de prestar garanties en virtut del que disposa l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f) No justificar l’execució de la inversió almenys en un 50 % o no justificar-la dins el termini que estableix la lletra c anterior són motius que suposen, sense més tràmits, la renúncia a l’ajut per cobrir els interessos i el cost de l’aval, i l’inici del procediment de revocació amb reintegrament de les quanties percebudes.

11.2. Ajuts per cobrir el cost de l’aval d’IBSA, SRG

El pagament de l’ajut per cobrir el cost de l’aval d’ISBA, SGR, s’ha d’efectuar directament a aquesta entitat per anualitats, que l’ha de reintegrar al beneficiari. El pagament de l’anualitat del 2016 es farà quan es dicti la resolució de concessió de l’ajut. Per pagar les anualitats següents, ISBA, SGR, ha de presentar trimestralment a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques un certificat de tots els rebuts que vencin durant el trimestre en què s’han d’indicar, en relació amb cada aval, les dades següents:

— Nom i NIF de l’empresa

— Import total de l’aval

— Desglossament de les anualitats de l’aval

— Desglossament de la quantia de l’ajut que ha de pagar l’Administració autonòmica per l’anualitat corrent

11.3. Compte justificatiu en acabar l’operació financera objecte de l’ajut

També, en concepte de compte justificatiu a l’acabament de l’operació de finançament, o del tram objecte de l’ajut si l’operació financera té un termini superior a quatre o set anys, segons el cas, ISBA, SGR, ha de presentar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques un certificat acreditatiu del compliment de l’operació d’aval en els termes establerts en la concessió de l’ajut.

12. Reintegrament de l’ajut

12.1. Si el beneficiari incompleix les condicions establertes en l’acord, en la resolució de concessió o en la normativa aplicable, ha de reintegrar a la Comunitat Autònoma l’ajut percebut en la part cobrada i no meritada.

12.2. En el cas d’execució parcial de la inversió o d’alteració de les condicions d’execució, cal atenir-se al que estableix l’article 20 del Decret 29/2011.

No justificar la inversió en el termini que estableix l’apartat 11.1 c o l’import mínim que fixa l’apartat 11.1 f es considerarà equivalent a la renúncia a l’ajut, amb els mateixos efectes de no executar la inversió.

12.3. En el supòsit de cancel·lació anticipada voluntària de l’operació de finançament, el beneficiari ha de reintegrar a la Comunitat Autònoma l’ajut en la part cobrada i no meritada.

12.4. Les amortitzacions anticipades parcials, si n’hi ha, no poden ser d’una quantia inferior al 20 % del capital inicial, excepte en el cas de cancel·lació.

12.5. La cancel·lació dins el termini dels dos mesos anteriors a la finalització del termini de l’operació no es considerarà cancel·lació anticipada.

13. Expedients de línies d’ajuts d’anys anteriors

La Comissió Avaluadora, que regula l’apartat 9 d’aquesta convocatòria, és també l’òrgan competent per examinar i interpretar les qüestions relatives als expedients de les convocatòries d’anys anteriors, en especial les que resulten dels convenis subscrits entre l’Institut de Crèdit Oficial i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels anys 2006 a 2010 o dels convenis entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’entitat col·laboradora en la tramitació dels ajuts ISBA, SGR.

14. Notificacions i comunicacions

Les notificacions i les comunicacions a la persona sol·licitant de les resolucions, els requeriments d’esmena i aportació de documentació, o altres que afectin sol·licituds d’ajuts acollides a aquesta convocatòria s’efectuaran per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic que hagi designat la persona sol·licitant a efectes de notificacions en el document de sol·licitud.

 

ANNEX 2

Valor actual de la bonificació del tipus d’interès de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Imports dels pagaments dels ajuts de la convocatòria de 2016

Modalitat de préstec

Per cada 1.000 €

Per cada 1.000 €

Per cada 1.000 €

Bonificació del 0,75 %

Bonificació de l’1 %

Bonificació del 2 %

3 anys / 0 carència

12,85 €

17,13 €

34,19 €

4 anys / 0 carència

16,50 €

21,89 €

--

5 anys / 0 carència

20,00 €

26,65 €

53,21 €

5 anys / 1 carència

23,60 €

31,47 €

62,81€

7 anys / 0 carència

27,00 €

36,00 €

71,85 €

7 anys / 2 carència

34,15 €

45,48 €

90,77€

*Valor actualitzat net per cada 1.000 € de finançament.

 

ANNEX 3

Definicions i conceptes subvencionables

A. Definicions

1. Emprenedor o emprenedora: persona física o jurídica que inicia o ja ha iniciat, en un termini no superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, i sempre que no superi els paràmetres de la condició de mitjana empresa. Tenen la consideració d’emprenedors més grans de 45 anys les persones que, a la data de la sol·licitud, hagin superat aquesta edat, i de joves emprenedors, els que a la data de sol·licitud no hagin complit 31 anys. En cas que hagin optat per una forma societària, s’aplicaran per analogia els paràmetres que s’estableixen per a la dona empresària en el punt 6 b d’aquesta lletra A.

2. Activitat econòmica: qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció o els recursos humans, o d’ambdós, a fi d’intervenir en la producció o la distribució de béns o serveis. L’activitat econòmica ha de tenir per objectiu obtenir un benefici econòmic, independentment que es pugui reinvertir o repartir entre els integrants de l’organització. Resten expressament excloses d’aquesta convocatòria les activitats de promoció immobiliària i el joc quan sigui l’activitat principal.

3. Pime: empresa que compleix els requisits següents, d’acord amb l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost ,pel qual s’estableixen determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories):

a) Tenir menys de 250 treballadors.

b) Tenir una xifra de negoci anual no superior a 50.000.000 d’euros o un balanç anual no superior a 43.000.000 d’euros.

c) No estar participades en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot per altres empreses o grups d’empreses que no compleixen els requisits anteriors.

En la categoria de pime, es considera petita empresa la que té menys de cinquanta treballadors i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de 10.000.000 d’euros.

D’altra banda, en el grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu treballadors i una xifra negoci anual o un balanç general anual que no superen la quantia de 2.000.000 d’euros.

4. Innovació tecnològica: ús del coneixement tecnològic per crear o millorar els productes, els processos o els serveis aptes per introduir-los en el mercat.

5. Internacionalització: estratègia corporativa de creixement per diversificació geogràfica internacional, per mitjà d’un procés evolutiu i dinàmic de llarg termini que afecta gradualment les diferents activitats de la cadena de valor i l’estructura organitzativa, amb un compromís i una implicació creixents dels seus recursos i les capacitats amb l’entorn internacional.

6. Dona empresària: als efectes d’aquesta línia, els criteris que determinen la condició de dona empresària són:

a) Per a les persones físiques, que es tracti de dones que, en la data de formalització de l’aval, acreditin estar donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.

b) Per a les persones jurídiques i assimilades, que es tracti d’empreses que, en la data de formalització de l’aval, acreditin que la titularitat de més del 50 % del capital correspon a dones i que, a més, compleixin els requisits següents:

— L’òrgan d’administració està compost majoritàriament per dones.

— La direcció general o l’òrgan executiu principal està compost majoritàriament per dones.

B. Línia CAIB-ISBA 2016. Conceptes subvencionables en inversió

1. Norma general

— Finançament d’inversió en actius fixos productius i despeses de circulat fins al 20 % del total finançat, amb l’excepció prevista en l’apartat 11.1 b 3r.

2. Microcrèdits per a autònoms

— Operacions financeres a llarg termini (tres anys o més) destinades a la iniciació o la millora d’activitats empresarials de dimensió molt reduïda amb una marginalitat manifesta d’accés a fonts de finançament, amb un import nominal no superior a 25.000 euros. El microcrèdit no s’ha de complementar amb cap altre finançament aliè addicional. Cobreix necessitats de finançament d’inversió (maquinària, equipament informàtic, mobiliari, immobles, vehicles, actius fixos productius nous o de segona mà, etc., i part del circulant).

3. Internacionalització

Es financen les inversions següents:

a) Diagnòstic i estratègia internacional.

b) Estudis de prospecció de mercats.

d) Implantació comercial en mercats de destinació.

e) Viatges de prospecció.

f) Despeses en la participació de fires amb estand propi.

4. Innovació tecnològica

— Nous actius fixos innovadors que suposin en si mateixos una millora tecnològica qualitativa i apreciable, en relació amb els actius existents en l’empresa:

a) Activitats de recerca i desenvolupament, en general.

b) Maquinària amb noves tecnologies incorporades.

c) Sistemes moderns d’informació i comunicació.

— Nous actius fixos innovadors que siguin necessaris per posar en marxa novetats o nous projectes derivats d’estratègies encaminades a l’obtenció d’avantatges competitius, per mitjà d’innovacions o millores apreciables en les àrees de producte, servei o procés:

a) Llançament de nous projectes.

b) Desenvolupament i diferenciació de productes.

c) Nous sistemes de producció.

d) Disseny, qualitat i medi ambient.

e) Utilització de nous materials.

Tot i que puguin incorporar innovacions o millores, als efectes d’aquesta convocatòria en cap cas no es consideraran innovació tecnològica l’adquisició, la fabricació o la reforma de maquinària recreativa afecta a l’impost sobre el joc o destinada a la comercialització de begudes alcohòliques espirituoses (de 15º o més) o de tabac.

C. Conceptes subvencionables en liquiditat

Necessitats puntuals de tresoreria.

D. Conceptes subvencionables en reestructuració financera

Refinançament d’operacions de préstec o crèdit que representin una millora de terminis.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma