Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 17409
Decret de nomenament del Director gerent de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Atès que per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 12 de novembre de 2015, es va nomenar el Sr. Bartomeu Tugores Truyol com a Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

Atesa la sol·licitud formulada per la Presidenta de l’Agència a l’Ajuntament de Muro en data 18 de novembre de 2015, d’atorgament d’una comissió de serveis al Sr. Tugores Truyol per ocupar l’esmentat lloc

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro de data 30 de novembre de 2015, es va autoritzar l’adscripció en comissió de serveis a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca del Sr. Bartomeu Tugores Truyol, en ús de les atribucions conferides pels Estatuts de l’Agència, he dictat el següent

DECRET

1r.-Cessar el Sr. Maties Morey Ripoll, com a Director gerent per suplència, agraint-li els serveis prestats.

2n.-Nomenar com a Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca el Sr. Bartomeu Tugores Truyol, com a funcionari en comissió de serveis amb efectes de dia 1 de desembre de 2015.

3r- Adscriure el Sr. Bartomeu Tugores Truyol, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, al lloc de treball catalogat en la Relació de llocs de Treball amb el número 50001, Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

4t.- Comunicar igualment el present Decret als òrgans del Consell de Mallorca recollits en l’article 21 dels Estatuts de l’Agència, als efectes oportuns.

5è.- Publicar aquest Decret per a general coneixement en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma a 1 de desembre de 2015.

El Secretari de l’Agència
(Res. Pres 27/11/08. BOIB 171, 6/12/08)
 Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma