Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica i s’incrementa el crèdit previst i es reobri el termini de presentació de sol·licituds de la Resolució del president del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis, per a inversions per a la millora de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura de les Illes Balears, per a l'any 2015

    Número de registre 16341 - Pàgines 44330-44331


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2015, subvencions per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat

    Número de registre 16342 - Pàgines 44332-44341


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2015, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

    Número de registre 16344 - Pàgines 44342-44352


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per al suport a les activitats d’informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents al període 2015-2019

    Número de registre 16345 - Pàgines 44353-44363


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Creació i nomenament dels membres de la Junta Arbitral de Transport de Formentera

    Número de registre 16339 - Pàgines 44364-44365


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president pel qual es deleguen les funcions de Secretaria de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en els casos d’absència reglamentària o malaltia de la titular

    Número de registre 16229 - Pàgina 44366


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 8 d’octubre de 2015, de declaració del Firó de Sóller, de Festa d'Interès Cultural

    Número de registre 16230 - Pàgines 44367-44370


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 8 d’octubre de 2015, de declaració de Sant Antoni de Sa Pobla, Festa d’Interès Cultural

    Número de registre 16231 - Pàgines 44371-44374


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 8 d’octubre de 2015, de declaració Sant Joan Pelós de Felanitx, de Festa d'Interès Cultural

    Número de registre 16232 - Pàgines 44375-44378


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 8 d’octubre de 2015, de declaració dels Cossiers de Manacor, de Festa d'Interès Cultural

    Número de registre 16233 - Pàgines 44379-44382


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 8 d’octubre de 2015, de declaració del Ball dels Cossiers d’Alaró, de Festa d'Interès Cultural

    Número de registre 16234 - Pàgines 44383-44386


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat a la sessió del dia 8 d’octubre de 2015 de declaració dels Cavallets de Felanitx Festa d’Interés Cultural

    Número de registre 16236 - Pàgines 44387-44390


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, presos en sessió de dia 30 d’octubre de 2015, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número de registre 16326 - Pàgines 44391-44392


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Decret de batlia de revocació de resolucions de batlia anteriors relatives a l'organització municipal del mandat corporatiu 2015-2019

    Número de registre 16336 - Pàgines 44393-44394Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma