Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 10498
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement d´Es Baluard com a museu i inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. En data 12 de juny de 2013 va  entrar  al Registre General del Consell de Mallorca  la sol·licitud de reconeixement d’Es Baluard com a Museu d’ Art Modern i Contemporani de Palma.

2. El cap de la Secció de Museus va emetre  informes favorables  en  data 24 d’octubre de 2014 i de 26 de febrer de 2015. 

3. La  cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic en data 16  de març de 2015.  

4. L´ajuntament de Palma  ens va trametre informe favorable en data 19 de març de 2015.

5. La Comissió Tècnica Insular de Museus reunida en data 24 de març de 2015 va acordar per unanimitat la proposta de reconeixement d´Es Baluard com a Museu  i elevar la proposta de resolució  al Conseller de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports

FONAMENTS

D´acord amb el que disposa  l´article 8  de la  Llei 4/2003 de 26 de març de museus de les Illes Balears i  l’article 11.1 del Reglament de Reconeixement i Registre de Museus i Col·leccions museogràfiques de Mallorca, aprovat en el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2012. [BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2013],   adopt  la següent:

 

RESOLUCIÓ:

1r.- Reconèixer es Baluard com a Museu  i inscriure’l en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca,  amb les següents dades:

  • Camp temàtic: art modern i contemporani vinculat a les Illes Balears, amb voluntat de contextualització internacional.
  • Marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l´àmbit d’actuació : centrat en les Illes Balears amb forta presència d’artistes espanyols i europeus.
  • Denominació pública que s’autoritza: Es Baluard, museu d’art modern i contemporani de Palma .

2r.- Notificar aquesta resolució als interessats i  a l’Ajuntament de Palma.

3r.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears. “

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d´alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, en el termini d’ un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre´n la notificació, en el cas de les persones que hagin rebut una notificació individualitzada, o, en altre cas, de l´endemà de la publicació en el BOIB.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d´alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d´alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d´alçada i no se n´ha rebut la notificació de la resolució expressa, s´entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l´endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l´anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb l’article 9.u) de la Llei 8/2000, de 27 d´octubre de consells insulars (BOIB núm.134, de 2 de novembre de 2000; BOE núm 279, de 21 de novembre de 2002), la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admininistratiu comú.

 

Palma,  8 de juny  de 2015

El Secretari Tècnic de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports
José  Carrillo Martínez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma