Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 10497
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports de Consell de Mallorca, de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement de la col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George Sand com a col·lecció museogràfica i inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports de Consell de Mallorca,  de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement  de la col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George Sand  com a col·lecció museogràfica  i inscripció  en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca.

ANTECEDENTS

1. En data 24 d’abril de 2013 va  entrar al  Registre General del Consell de Mallorca la sol·licitud de reconeixement de  la col·lecció  Frederic Chopin i George Sand que ocupa la cel·la 4 de la cartoixa de Valldemossa  com a col·lecció museogràfica.

2. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valldemossa, reunida el 20 de maig de 2013, acordà informar favorablement la proposta de reconeixement de la col·lecció Frederic Chopin i George Sand ubicada a la cel·la 4 de la cartoixa de Valldemossa, com a col·lecció museogràfica.

3. La  cap del Servei Jurídic Administratiu del Departament de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports  va  emetre  informe jurídic en data 26 de setembre de  2014.

4. El cap de la secció de museus i Belles Arts va emetre informe favorable en data 19 de desembre de 2014.

5.- La Comissió Tècnica Insular de Museus reunida en data 24 de març de 2015 va acordar per unanimitat la proposta de reconeixement  de la col·lecció ubicada a la cel·la 4 de la Cartoixa de Valldemossa com a  col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George Sand,  i elevar la proposta de resolució al Conseller de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Espots .

FONAMENTS

D´acord amb el que disposa  l´article 8  de la  Llei 4/2003 de 26 de març de museus de les Illes Balears i  l’article 11.1 del Reglament de Reconeixement i Registre de Museus i Col·leccions museogràfiques de Mallorca, aprovat en el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2012. [BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2013],   dict la següent

RESOLUCIÓ:

1r.- Reconèixer   la col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George  Sand  com a col·lecció museogràfica i inscriure-la  en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques  del Consell de Mallorca, amb les següents dades:

Camp temàtic: Col·leccio de temàtica històrica de carácter  biogràfic i musical i literària, centrada en la vida i obra de Frederic Chopin i George Sand, especialment en la breu estada que feren a Mallorca l’hivern entre els anys 1838 i 1839.

Marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació: El marc geogràfic dels fons,  d’acord amb la temàtica, és internacional. El marc geogràfic en funció dels objectius i de la programació està centrat en Mallorca.

Denominació pública que s’autoritza: col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George Sand.

2n.- Notificar aquesta resolució als interessats i  a l’Ajuntament de Valldemossa.

3r.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears. “

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d´alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, en el termini d’ un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre la notificació, en el cas de les persones que hagin rebut una notificació individualitzada, o, en altre cas, de l´endemà de la publicació en el BOIB.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d´alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d´alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d´alçada i no se n´ha rebut la notificació de la resolució expressa, s´entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l´endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l´anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb l’article 9.u) de la Llei 8/2000, de 27 d´octubre de consells insulars (BOIB núm.134, de 2 de novembre de 2000; BOE núm 279, de 21 de novembre de 2002), la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admininistratiu comú.

 

Palma, 8 de juny de 2015

 

Secretari Tècnic de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports

José Carrillo Martinez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma