Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 10496
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement d´Els Calderers com a colecció museogràfica i inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement d´Els Calderers com a colecció museogràfica i inscripció  en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca.

ANTECEDENTS

1. En data 29  de desembre de 2014 va  entrar al Registre General del Consell de Mallorca  la sol·licitud de reconeixement de Els Calderers  com a col·lecció museogràfica.  

2. El cap de la Secció de Museus, va emetre informe favorable en  data 11 de febrer de 2015.

3. La  cap del Servei Jurídic Administratiu de la vicepresidència  de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre   informe jurídic en  data 16 de març de 2015.

4. L’ ajuntament de Sant Joan ens va trametre informe favorable en data 16 de març de 2015. 

5.- Atès que La Comissió Tècnica Insular de Museus reunida en data 24 de març de 2015 va acordar per unanimitat la proposta de reconeixement  d´Els Calderers com a col·lecció museogràfica i elevar la proposta de resolució al Conseller de la vicepresidència   de Cultura, Patrimoni i Espots

FONAMENTS

D´acord amb el que disposa  l´article 8  de la  Llei 4/2003 de 26 de març de museus de les Illes Balears i  l’article 11.1 del Reglament de Reconeixement i Registre de Museus i Col·leccions museogràfiques de Mallorca, aprovat en el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2012. [BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2013],   adopt  la següent

RESOLUCIÓ

1r.- Reconèixer  Els Calderers com a  col·lecció museogràfica   i inscriure-la en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca,  amb les següents dades:

Camp temàtic: Art, arts decoratives i etnografia.

Marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació: els objectius i el marc d’actuació se centren en Mallorca.

Denominació pública que s’autoritza: col·lecció museogràfica Els Calderers

2n.- Notificar aquesta resolució als interessats i  a l’Ajuntament de  Sant Joan.

3r.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d´alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, en el termini d’ un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre´n la notificació, en el cas de les persones que hagin rebut una notificació individualitzada, o, en altre cas, de l´endemà de la publicació en el BOIB.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d´alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d´alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d´alçada i no se n´ha rebut la notificació de la resolució expressa, s´entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l´endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l´anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb l’article 9.u) de la Llei 8/2000, de 27 d´octubre de consells insulars (BOIB núm.134, de 2 de novembre de 2000; BOE núm 279, de 21 de novembre de 2002), la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admininistratiu comú. “

 

Palma,  8 de juny  de 2015

 

Secretari Tècnic de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports 

José  Carrillo Martínez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma