Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 10484
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 4 de maig de 2015, relatiu al reconeixement de Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober com a museu i inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. En data 22 d’agost de 2012 va tenir entrada al Registre General del Consell de Mallorca  la sol·licitud de reconeixement de Sa Bassa Blanca-Fundació  Yannick i Ben Jakober com a museu.

2. Els  tècnics de la Secció de Museus i Belles Arts varen emetre informe favorable en   data   18 de juny de 2014 sobre l’acompliment dels requisits per  ser reconegut com a museu.

3. L’ajuntament  d´Alcúdia ens va trametre informe favorable en  data 29 d’octubre de   2014.

4. La cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic favorable en  data  10 de novembre de 2014

5. La tècnica de la  Secció de Museus i Belles Arts  va emetre informe favorable en data  19 de desembre de 2014.

6.- La Comissió Tècnica Insular de Museus reunida en data 24 de març de 2015 va acordar per unanimitat la proposta de reconeixement de  Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober  com a Museu i elevar la proposta de resolució al Conseller de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

FONAMENTS 

D´acord amb el que disposa  l´article 8  de la  Llei 4/2003 de 26 de març de museus de les Illes Balears i  l’article 11.1 del Reglament de Reconeixement i Registre de Museus i Col·leccions museogràfiques de Mallorca, aprovat en el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2012. [BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2013],   adopt  la següent:

RESOLUCIÓ

1r.- Reconèixer  a “Sa Bassa Blanca-Fundació  Yannick i Ben Jakober”  com a Museu i inscriure’l en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca,  amb les següents dades:

Camp temàtic: Art. Col·leccions artístiques de temàtiques i cronologia diverses (retrat infantil, l’obra de Domenico Gnoli i Vu Cao Dam, art contemporani) en un entorn paisatgístic i arquitectònic singular.

Marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació: El marc geogràfic dels fons és internacional. El marc geogràfic en funció dels objectius, la programació i l’àmbit d’actuació és Mallorca però amb voluntat de contextualització internacional, sobretot en el cas de les exposicions temporals de la col·lecció Nins que s’organitzen arreu del món.

Denominació pública que s’autoritza: museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober.

2r.- Notificar aquesta resolució als interessats i  a l’Ajuntament d´Alcúdia.

3r.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears. “

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d´alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, en el termini d’ un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre´n la notificació, en el cas de les persones que hagin rebut una notificació individualitzada, o, en altre cas, de l´endemà de la publicació en el BOIB.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d´alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d´alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d´alçada i no se n´ha rebut la notificació de la resolució expressa, s´entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l´endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l´anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb l’article 9.u) de la Llei 8/2000, de 27 d´octubre de consells insulars (BOIB núm.134, de 2 de novembre de 2000; BOE núm 279, de 21 de novembre de 2002), la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admininistratiu comú.

Palma, 8 de juny de 2015

  

Secretari Tècnic de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports

José Carrillo Martinez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma