Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 9229
Decret 48/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

PREÀMBUL

La xarxa ecològica europea Natura 2000 s’ha configurat en aplicació de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva d’hàbitats) i de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus), ambdues transposades a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

La xarxa Natura 2000 està formada pels llocs d’importància comunitària (LIC), per les zones especials de conservació (ZEC) i per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com a finalitat garantir l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests esmentats espais s’han inclòs en la xarxa Natura 2000.

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió 2006/613/CE, adoptà una llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània d’acord amb la Directiva 92/43/CEE. En aquesta llista s’integraven els LIC de les Illes Balears que prèviament havia proposat el Consell de Govern de 3 de març de 2006 i els LIC que s’havien proposat en el Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de LIC a l’àmbit de les Illes Balears. A aquests, s’hi han d’afegir onze LIC de basses temporals mediterrànies a Menorca i Formentera que es varen proposar mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010, aprovats per la Decisió 2012/9/UE de la Comissió, de 18 de novembre de 2011, per la qual s’adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CE del Consell, la cinquena llista actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

De la mateixa manera, mitjançant un acord del Consell de Govern, el dia 12 de juliol de 2013 es va aprovar la proposta d’ampliació de la llista de LIC en l’àmbit de les Illes Balears amb la incorporació de l’espai Puig Malet i Santa Eularieta, que va ser aprovada per la Decisió 2015/74 de la Comissió, de 3 de desembre de 2014, per la qual s’adopta la vuitena llista actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

D’acord amb els articles 4 i 6 de la Directiva d’hàbitats i 44 i 45 de la Llei 42/2007, les comunitats autònomes, amb un tràmit previ d’informació pública, han de declarar ZEC els LIC, a més de les ZEPA, en l’àmbit territorial propi, i fixar les mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en aquestes àrees.

Les mesures de conservació han d’implicar els plans o els instruments de gestió adequats i les mesures reglamentàries, administratives o contractuals apropiades. La declaració de les ZEC s’ha d’aprovar al més aviat possible i com a màxim en un termini de sis anys des de l’adopció de la llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània.

Per a la declaració de ZEC cal que el pla o l’instrument de gestió hagi estat aprovat amb anterioritat o que s’aprovi conjuntament amb aquesta declaració, d’acord amb l’article 42.3 de la Llei 42/2007. Les ZEPA, però, no cal que compleixin aquest requisit, atès que no estan afectades per les disposicions d’aquest article de la Llei. Tanmateix, segons la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg, “els estats han de garantir que la classificació d’un lloc com a ZEPA impliqui automàticament i simultàniament l’aplicació d’un règim de protecció i conservació conforme amb el dret comunitari”.

D’acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), modificada per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a ZEC dels LIC que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 de la LECO.

Així, en compliment de l’article 9.2 a de la LECO, el 2 d’agost de 2013 el Consell de Govern va acordar iniciar el procediment per declarar ZEC els LIC de les Illes Balears que figuren en l’annex I de l’Acord i facultar el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la tramitació administrativa que correspon per elaborar els documents dels plans o els instruments de gestió de les ZEC.

D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 5/2005, els plans o els instruments de gestió de les ZEC s’han d’aprovar per mitjà d’un decret del Govern de les Illes Balears.

En l’elaboració del Pla de Gestió s’han seguit les directrius de conservació de la xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per l’Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juliol de 2011, que recull la Resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic (BOE núm. 244, de 10 d’octubre de 2011).

Es va seguir un procés de participació pública en el qual l’esborrany del Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera, entre d’altres, es va sotmetre a l’audiència dels titulars de drets i interessos legítims mitjançant les associacions i les entitats representatives, les associacions amb objectius de conservació ambiental i la ciutadania possiblement interessada. També hi van participar les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars. Aquestes aportacions i les contestacions motivades s’han materialitzat en dos informes, un sobre la primera part del document del Pla de Gestió —la diagnosi—, i l’altre sobre la segona part —els objectius i les mesures de gestió.

El Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera s’ha sotmès a informació pública durant un període d’un mes, segons es va anunciar en el BOIB núm. 131, de 27 de setembre de 2014, en el tauler d’anuncis del Consell Insular d’Eivissa, del Consell Insular de Formentera i dels ajuntaments afectats i en dos diaris de les illes afectades. D’aquest tràmit d’informació pública també se n’ha materialitzat un informe sobre les al·legacions rebudes, amb data 26 de març de 2015.

D’altra banda, en el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera s’hi inclou un LIC d’àmbit maritimoterrestre en què s’ha reconegut la continuïtat ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre (informes de 24 d’octubre de 2014 del director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de 18 de febrer de 2015 del director de l’Institut Espanyol d’Oceanografia). D’acord amb la Llei 42/2007, correspon al Govern de les Illes Balears declarar ZEC aquest LIC i gestionar-la.

Finalment, de conformitat amb la Llei 5/2005, els serveis jurídics i la Secretaria General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la Comissió de Coordinació de Política Territorial han informat favorablement sobre el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera, sobre la correcció del procediment seguit i la valoració de les al·legacions presentades.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 22 de maig de 2015,

 

 DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte aprovar les mesures de conservació necessàries per respondre a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en la zona especial de conservació (ZEC) i en la zona d’especial protecció para a les aus (ZEPA) inclosa en el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Article 2

Aprovació del Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera

S’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera, el contingut del qual figura en l’annex, de l’espai protegit xarxa Natura 2000 següent:

Espai protegit xarxa Natura 2000 del Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera

ES0000083

Ses Salines d’Eivissa i Formentera

Article 3

Àmbit d’aplicació

El Pla de Gestió defineix l’àmbit d’aplicació propi, i inclou la ZEPA corresponent i el lloc d’importància comunitària (LIC) d’àmbit maritimoterrestre que es declara ZEC mitjançant un acord del Consell de Govern de les Illes Balears atès que existeix continuïtat ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre objecte de protecció avalada per la millor evidència científica existent.

Disposició addicional primera

Vigència

El Pla de Gestió té una vigència indefinida. No obstant això, s’ha de revisar cada sis anys i, si escau, s’ha de modificar mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de medi ambient.

Disposició addicional segona

Aplicació i desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient per dictar els actes que siguin necessaris per desplegar i executar aquest Decret.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de maig de 2015

El president

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

José Ramón Bauzá Díaz

Gabriel Company Bauzá

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma