Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 7847
Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça. Resolució del Conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca núm. 2015/202, de data 4 de maig de 2015, pel qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2015-2016 a l’illa de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Atès que l’article 27 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la llei 3/2013, de 17 de juliol, preveu que el conseller competent en matèria de caça dictarà anualment una resolució d’aplicació de l’ordenació cinegètica general mitjançant la qual s’adaptaran els criteris generals a les particulars circumstàncies i al calendari anual;

Atès que l’article 70.17 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reconeix que els Consells insulars tenen competències pròpies en matèria de caça, regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètic;

Vist el Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als Consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial;

Vist l’establert a l’article 62.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni natural i de la Biodiversitat i l’establert al Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears, i se n’estableixen les normes de protecció;

En exercici de les competències atribuïdes pels decret de presidència núm. 88/2011, de 27 de juny, i núm. 102/2011, de 4 de juliol, i havent escoltat el Consell de caça de Menorca, dict la següent

RESOLUCIÓ:

PRIMER. Aprovar les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2015-2016 a l’illa de Menorca que es transcriuen a continuació:

PERÍODES HÀBILS DE CAÇA I LES VEDES ESPECIALS QUE S’ESTABLEIXEN PER A LA TEMPORADA 2015-2016 A L’ILLA DE MENORCA

Article 1. Caça menor

1.1 Normes generals

a) Espècies caçables. S’inclouen en aquest grup les espècies següents: conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus granatensis), perdiu (Alectoris rufa), guàtlera (Coturnix coturnix), faisà (Phasianus colchicus), tudó (Columba palumbus), colom salvatge (Columba livia), tórtora comú (Streptopelia turtur), tórtora turca (Streptopelia decaocto), cega (Scolopax rusticola), estornell comú (Sturnus vulgaris), tord (Turdus philomelos), tord cellard (Turdus iliacus), grívia (Turdus viscivorus), tord burell (Turdus pilaris); i les següents aus aquàtiques: coll-verd (Anas platyrhynchos), xiulador (Anas penelope), coer (Anas acuta), cel·la rossa (Anas crecca), cel·la blanca (Anas querquedula), cullerot (Anas clypeata), griseta (Anas strepera), moretó capvermell (Aythya ferina), moretó de plomall (Aythya fuligula), cegall (Gallinago gallinago) i fotja (Fulica atra).

b) Podran ser abatuts en dies hàbils de caça i arma de foc, la gavina vulgar (Larus michahellis), el moix assilvestrat (Felix catus), el paó (Pavo criatatus), i els carnívors exòtics, així com durant tot l’any amb autorització especial.

c) Amb caràcter general, els dies hàbils dins el període de caça menor en general a Menorca, llevat d’especificació en contra, són: els dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i els festius de caràcter nacional o autonòmic. Se n’exclouen les festes de caràcter local .

d) Està permès caçar a partir de mitja hora abans de la sortida del sol, fins al cap de mitja hora de la posta, d’acord amb l’horari local, llevat de les limitacions que estableix expressament aquesta Resolució.

e) En tot tipus de terrenys cinegètics, es prohibeix qualsevol modalitat de caça amb armes de foc a menys de 100 metres dels edificis habitables aïllats, nuclis urbans, rurals, edificis agraris o ramaders en ús, jardins, parcs públics, àrees recreatives, zones d’acampada i terrenys esportius, i de 25 metres de vies i camins d’ús públic, estant prohibit l’exercici de la caça a la zona de domini públic marítim-terrestre.

1.2.Captures màximes diàries i altres limitacions

En els vedats privats acollits als Plans Tècnics de Règim General s’estableixen les captures màximes per caçador i dia següents:

a) 20 tords, amb independència de la modalitat utilitzada.

b) 4 tórtores salvatges, no existint màxim per a la captura de tórtores turques.

c) 15 guàtleres

d) 4 cegues. Queda prohibida la caça a l’aguait de la cega en els seus passos.

e) 6 perdius.

f) 6 conills.

g) 8 anàtides, dividides en un màxim de 6 collverds i un màxim de 2 entre la resta d’espècies d’ànneres caçables.

h) No hi ha nombre màxim de captura per a la resta d’espècies cinegètiques.

i) En els vedats acollits al Règim Especial o Intensiu, les captures màximes diàries són les establertes en el Pla Tècnic corresponent.

1.3 Vedats de caça

a) Conill. La caça del conill comença, el 26 de juliol i acaba el 27 de desembre. Pel cas de la modalitat de la caça del conill amb cans, la temporada comença el 26 de juliol i acaba el 27 de desembre en els vedats de caça, i comença 15 d'agost i acaba el 27 de desembre en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú. Durant el període comprès entre l’obertura de la caça del conill fins a l’inici de la caça menor en general, es pot caçar els dissabtes, els diumenges i els festius nacionals o autonòmics amb escopeta i/o cans, i el dijous només amb cans.

b) Mitja veda. El període de mitja veda comença el 15 d’agost i arriba fins a l’obertura de la caça menor en general. Durant aquest període es poden caçar la guàtlera, la tórtora comú, la tórtora turca, el tudó, el colom salvatge i el conill. Els dies de caça són els dissabtes, diumenges i festius nacionals o autonòmics amb escopeta i/o cans, i els dijous només amb cans.

c) Caça menor en general. Aquesta modalitat de caça, inclosa la de les aus aquàtiques comença el 4 d'octubre fins el 31 de gener, llevat de la caça del conill i del tord. Pel cas del conill, la caça comença el 26 de juliol i acaba el 27 de desembre, menys la modalidat de la caça del conill amb cans en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú, que comença el 15 d'agost i acaba el 27 de desembre. Pel cas del tord, comença el 18 d'octubre fins el 31 de gener. Els dies de caça del tord amb escopeta són els dimarts, dissabtes diumenges i festius de caràcter nacional i autonòmic, i amb filats els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional i autonòmic. El 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, es considera hàbil per a la caça.

Article 2. Modalitats especials de caça

2.1 Caça amb perdigot.

2.1.A. Limitacions

a) Es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle als vedats de caça i als terrenys d'aprofitament comú, si bé en aquests últims només es podrà caçar amb bagues.

b) Nombre màxim de peces per caçador i dia en vedats de caça: 4.

c) Horari de caça: el que figura al punt 1.1.d

d) Distància mínima entre el lloc de caça i els vedats limítrofs excepte acord entre vedats): 100 metres. En el cas de terrenys d'aprofitament comú també s'haurà de respectar la distància de 100 metres dels vedats limítrofs.

e) Es prohibeix caçar amb reclam de perdiu femella o amb artifici que el substitueixi, com també amb magnetòfons i reclams mecànics.

f) No es podrà treure el reclam en dia no hàbil, a terrenys cinegètics.

2.1.B. Bagues

A Menorca es permet la caça pel sistema tradicional de perdigot amb bagues a vedats i terrenys cinegètics d’aprofitament comú, sempre que es tingui l’autorització prèvia del titular del vedat, expressa i per escrit, per a aquesta pràctica cinegètica en aquest tipus de terrenys així com el permís del propietari del terreny pel cas dels terrenys cinegètics d’aprofitament comú o autorització de l'entitat que els gestioni, i permís especial per practicar aquesta modalitat, expedida pel Consell Insular de Menorca. Es permeten per caçador un reclam i tres bagues, de fins a quatre bagons per baga, que han d’estar situats a una distància màxima de dos metres del reclam. El caçador ha de vigilar permanentment l’artifici, i no pot dur escopeta ni tenir-la al lloc.

Una vegada acabada la campanya de caça amb bagues, és obligatori presentar el document de control de captures correctament complimentat abans del 30 de maig. La no presentació d’aquest document serà motiu de sanció i podrà suposar la inhabilitació per aquesta modalitat.

2.1.C. Període i dies hàbils de caça

Des del 29 de desembre fins el 7 de febrer (6 setmanes). Els dies hàbils són els assenyalats al punt 1.1.c.

2.2 Caça del tord amb filats

La caça del tord pel sistema tradicional de filats en coll, regulada pel Decret 27/1992 de 3 de juny, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, com a procediment selectiu i no massiu, s’autoritza a l’àmbit territorial de l’illa de Menorca.

2.2.A. Limitacions

És obligatori amollar immediatament qualsevol au capturada que no sigui una de les quatre espècies de tords permeses o l’estornell comú.

Una vegada acabada la campanya de caça amb filats, és obligatori presentar el document de control de captures correctament complimentat abans del 30 de maig. La no presentació d’aquest document serà motiu de sanció i podrà suposar la inhabilitació per aquesta modalitat.

Els filats de caça podran estar als colls de caça amb un màxim de 2 dies d’antelació a l’inici de la caça d’aquesta modalitat, havent de ser retirats en un màxim de 2 dies desprès del tancament del període hàbil, i han de dur el precinte reglamentari.

Les canyes de subjecció dels filats han de tenir una longitud màxima de 7 m.

2.2.B Període i dies hàbils de caça

a) El període hàbil comença el 18 d'octubre i acaba el 31 de gener.

b) Als vedats, els dies hàbils de caça del tord amb filats són: els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional o autonòmic.

2.3 Caça de conills amb cans

En el cas dels vedats, es pot caçar amb un màxim de 12 cans per caçador i amb un total de 14 quan siguin 2 o més caçadors. Només es poden capturar 6 peces per caçador i dia. De manera excepcional el Consell Insular podrà augmentar el límit màxim de captures per sobrepoblació de l'espècie.

En el cas del terrenys cinegètics d'aprofitament comú, el nombre màxim de cans permès és de 8.

El número de cans màxim establert no es pot superar en cap cas, fins i tot si no s’està practicant la caça, allà on és permesa.

2.4 Caça de conills amb cans i escopetes

S’autoritza la formació de grups de caçadors per caçar conills, amb un màxim de 10 cans i 4 escopetes. Aquests no es poden ajuntar amb altres grups de caçadors i, com a màxim, es poden caçar 6 conills per grup i dia.

2.5 Caça amb fura

2.5.A. Es permet la caça de conill amb fura en els vedats de caça sempre que es tingui l’autorització prèvia de la persona titular, expressa i escrita, per a aquesta pràctica cinegètica. És podrà autoritzar l’ús de la fura en tot tipus de terrenys amb la sol·licitud prèvia de la persona propietària o titular, en les excepcions previstes a la normativa. En qualsevol cas, qui utilitzi la fura haurà de disposar de la llicència C3.

2.5.B. Limitacions.

Els complements a la fura permesos són els cans i/o escopetes i les aus de falconeria, podent el titular del vedat limitar a una d’aquestes dues practiques la seva autorització. No es permet la utilització simultània de la fura i de les senderes o llaços, llevat que es tingui expressa autorització del Departament competent en matèria de caça del Consell Insular de Menorca.

2.5.C. Període i dies hàbils.

El període i dies hàbils de caça són els de la caça menor en general en els quals es permet la caça del conill.

2.6 Falconeria

2.6.A. Per practicar la falconeria s’ha de tenir la llicència preceptiva i la credencial de Falconeria expedida per l’Administració de la Comunitat Autònoma, en la qual consta l’espècie, el sexe i l’anella de les aus.

2.6.B. Entrenament

Durant tot l’any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb l’amollada de peces en els vedats, amb l’autorització de la persona que en sigui titular, o en els terrenys de règim cinegètic comú amb l’autorització de la persona propietària. Serà obligatori que les aus de falconeria que pertanyin a espècies exòtiques volin amb un transmissor que permeti la seva localització en tot moment.

2.6.C.- Període i dies hàbils

El període de caça és el de caça menor en general. Així mateix, el conill es pot caçar a partir del dia en què es permet la caça del conill amb cans i/o escopeta. Els dies hàbils de caça són dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, diumenges i els festius de caràcter nacional o autonòmic. Se n’exclouen les festes de caràcter local.

2.7 Caça menor amb arc

Per a la pràctica d’aquesta modalitat de caça s’hauran de complir els següents requisits:

a) Estar en possessió de la targeta T2, o document equivalent d’altres països, en cas de caçadors estrangers.

b) Comptar amb l’autorització expressa expedida pel titular del vedat per a la pràctica d’aquesta modalitat.

c) S’usaran arcs recorbats i de politges amb potència superior a 40 lliures.

d) Fletxes de caça i puntes tipus d’impacte, de tall i d’arrossegada. Queden prohibides les puntes tipus ‘fielt’ i d’arpó.

e) Els tipus de fletxes per a la caça al vol hauran de ser del tipus ‘flu flu.’

f) Cada fletxa i arc haurà d’anar identificada amb el DNI o passaport del caçador

No està permesa la caça amb arc en terrenys d'aprofitament comú.

2.8 Caça sembrada

2.8.1. Tendrà la consideració de caça sembrada l’amollada controlada de peces d'espècies cinegètiques provinents de granges, a terrenys cinegètics o a zones delimitades dins aquests, per a la finalitat de la seva caça de forma immediata, amb ca de mostra i/o arma de foc, aus de falconeria, arc o altres modalitats adients.

2.8.2 Terrenys

a) La caça sembrada podrà ser practicada a vedats amb pla tècnic de règim general, especial i intensiu, d’acord amb les limitacions establertes al pla. Podrà practicar-se així mateix als camps d’ensinistrament de cans, amb les limitacions que estableixi l’autorització del camp.

b) Queda prohibida la caça sembrada a terrenys cinegètics d’aprofitament comú.

c) Per a la caça sembrada dins espais naturals protegits, s’estarà al que prevegi el PORN corresponent.

2.8.3. Períodes hàbils

a) Vedats amb pla tècnic de règim general: el període hàbil serà el mateix que amb caràcter general, per a la espècie en qüestió.

b) Vedats amb pla tècnic de règim especial: el període hàbil serà el mateix que amb caràcter general, per a la espècie en qüestió, excepte dins els camps d’ensinistrament de cans que continguin.

c) Vedats de Règim Intensiu: el període hàbil serà l’establert en el pla tècnic de règim intensiu.

d) Camps d’ensinistrament de cans: el període hàbil serà el període hàbil, amb caràcter general, per a cada espècie, ampliat amb el termini que figuri en l’autorització del camp.

e) Els dies en què se realitzin proves i campionats de caça sobre caça sembrada autoritzats d’acord amb el que preveu l’article 6 d’aquesta resolució, tendran la consideració de hàbils per a la modalitat quan se desenvolupin dins vedats de caça o camps d’ensinistrament de cans autoritzats.

Article 3. Prohibicions per raó de la localitat

3.1.- Es prohibeix practicar qualsevol tipus de caça a tots els illots i penya-segats costaners, llevat de l’illa de l’Aire. S’hi podrà autoritzar la caça del conill i controlar la població de la gavina comuna per danys a la flora o a la fauna.

3.2.- En qualsevol cas, per practicar la caça a la resta d’espais naturals protegits s’ha d’estar a allò que disposin els corresponents PORN, i PRUG i a la Llei 5/2005, de conservació dels espais naturals de rellevància ambiental (LECO).

3.3.- D'acord amb l'establert a l'article 21.B de la Norma Territorial Transitòria, a Menorca s'estableix la prohibició de l'activitat cinegètica a les zones humides i sistemes dunars de les àrees d'alt nivell de protecció i a les àrees naturals d'especial interès.

Article 4. Control de poblacions

El Departament competent en matèria de caça a petició dels interessats, i a fi de controlar la presència de moixos assilvestrats, cans assilvestrats, gavina comuna, i exemplars d’espècies no autòctones, en pot autoritzar de forma excepcional, la captura amb arma de foc o sistemes selectius en qualsevol moment de l’any.

Article 5. Ensinistrament de cans

Per a la realització d’activitats i pràctiques esportives de caça, es faculta al Departament competent en matèria de caça per autoritzar camps de nova creació en les condicions que consideri convenients, a vedats de més de 200 hectàrees, i als de societats de caçadors i clubs esportius, camps d’ensinistrament de cans de fins a 8 Ha. de superfície per a ca de mostra i per a aquells cans que cacin a la carrera o al rastre, com el ca eivissenc o el ca de conills de Menorca, entre altres.

5.1 Els camps d’ensinistrament de cans hauran de senyalitzar-se perimetralment cada 50 metres, amb les plaques identificatives que figuren a l’annex II, col·locades mirant a l’exterior, i essent visible des d’una senyal sempre la següent. Per a camps per a ca eivissenc que funcionin abans de l’1 de juny, podrà exigir-se el tancament total o parcial, si concorren circumstàncies fonamentades que així ho aconsellin.

5.2 Els camps d’ensinistrament de cans hauran d’estar tancats quan estiguin dedicats a cans de mostra. Quan estiguin dedicats a cans de races a la carrera o de rastre, hauran d’estar tancats fins a una altura d’1,75m. A partir de dia 1 de juny i fins el tancament de la temporada de caça menor, no serà necessari el tancament del camp.

5.3 S’autoritzen 500 peces anuals per camp, entre perdiu, faisà, guàtlera o conill, totes provinents de cria en captivitat i amb la corresponent guia sanitària. Hauran de notificar-se les espècies, dates i quantitats de cada amollada al Consell Insular de Menorca, cada tres mesos. Aquestes peces no computaran a efectes d’amollades al vedat segons Pla Tècnic.

5.4 L’autorització del camps d’ensinistrament estarà vigent mentre ho estigui el Pla Tècnic del vedat, havent d’enviar copia del justificant de pagament de la taxa anual abans de l’1 de març de cada any.

5.5 L’administració competent en matèria de caça podrà autoritzar a altres terrenys, àrees o centres de caràcter públic camps d’ensinistrament dedicats al foment de les races, modalitats o a activitats formatives de superfície superior i sotmesos a condicions diferents a les establertes amb caràcter general, en funció dels objectius i característiques concretes.

5.6 En temps de veda, i durant el recorregut a l’interior de terrenys cinegètics per accedit al camp d’ensinistrament, els cans hauran de circular fermats.

5.7 El mal ús d’un camp d’ensinistrament de cans de caça podrà donar lloc a l’anul·lació de l’autorització del mateix i, d’acord amb el que preveu l’article 74.10 de la Llei 3/2013 de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, Balear de Caça i Pesca Fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, quan es perjudiqui la correcta ordenació del recurs cinegètic d’un vedat, multa d’entre 451 i 1200 €, i accessòriament, la suspensió temporal de la caça o l’anul·lació del vedat.

Article 6. Proves i campionats de caça

6.1 El Departament competent en matèria de caça del Consell Insular de Menorca podrà autoritzar durant tot l’any, a terrenys cinegètics, proves i campionats de caça, avalats i controlats per la federació corresponent, en les condicions que consideri oportunes. Concurrentment, haurà de disposar-se de l’autorització de les autoritats competents en matèria de camps de tir en els casos de modalitats pròpiament de l’àmbit del tir (recorreguts de caça, tir al plat, tir al colomí i tir a la guàtlera amb braç mecànic).

6.2 Atesa la naturalesa i circumstàncies de les proves i campionats de caça que s’autoritzin, hi podran participar caçadors de les Illes Balears proveïts de la corresponent llicència federativa i de la llicència de caça de la seva illa de residència, que es considerarà vàlida a Menorca per aquestes proves i campionats

Article 7. Amollada d’espècies cinegètiques

Per efectuar amollades d’espècies que es poden caçar, quan no estiguin previstes en el pla tècnic corresponent, serà obligatori disposar del permís d’amollada preceptiu del Consell Insular de Menorca i de la guia sanitària pertinent que acrediti l’origen i l’estat sanitari. Quan les amollades estiguin previstes en el pla tècnic, serà suficient la seva notificació.

Article 8. Cartutxos

a) Es prohibeix la tinència i l’ús de munició de plom durant l’exercici de la caça a les zones humides. A l’efecte d’aplicació d’aquest article, s’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació sigui la pròpia natural de les zones humides.

b)Es prohibeixen les escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de dos cartutxos.

c) El caçador està obligat, a recollir les beines dels cartutxos utilitzats durant la caça, tot seguit d’haver disparat.

d) Queda terminantment prohibit l’ús en la caça de cartutxeria destinada al control de la processionària.

Article 9. Llocs fixes de caça de tords

Es considera un lloc fix de caça aquell des d’on el mateix caçador fa més de 10 tirs seguits, o en què roman a l’espera més de 15 minuts. Aquests punts no poden estar situats a menys de 100 m. dels habitatges o llocs de colls per a la caça de tords amb filats

Article 10. Memòria de captures

Als vedats amb un Pla Tècnic de Caça aprovat, les disposicions d’aquesta Resolució s’apliquen amb caràcter general. S’haurà de lliurar la memòria anual de captures de caça menor abans del 30 de maig a tots els vedats. El Consell Insular de Menorca amb la justificació tècnica prèvia, pot autoritzar als vedats que així ho sol·licitin, les practiques cinegètiques excepcionals previstes en els Plans Cinegètics respectius.

Article 11. Documentació per a l’exercici de la caça

Durant l’exercici de la caça, els caçadors hauran de portar la documentació preceptiva per a l’exercici de la caça exigida per la Llei 6/2006, Balear de Caça i Pesca Fluvial i la Llei 3/2013 de 17 de juliol, que la modifica.

Atès que la llicència de caça és una llicència balear, expedida de forma insular, seran vàlides a l'illa de Menorca les expedides per altres consells insulars per als seus respectius residents, i viceversa.

A més, si practiquen la caça dins un vedat privat, els caçadors han de dur una autorització escrita del titular del vedat corresponent. Aquest document, en què els titulars autoritzen la caça dins el seus vedats, ha de contenir com a mínim les dades que figuren en el model que s’estableix a l’annex I d’aquesta Resolució. Les societats de caçadors podran substituir el suport de l’autorització mitjançant carnets o altres formats que s’hagin donat als seus socis, sempre que prèviament notifiquin al Consell insular de Menorca una llista completa dels vedats on practicaran la caça.

Els propietaris són igualment obligats a complir la normativa aplicable en matèria de registre, identificació i vacunació dels cans.

Article 12. Cessió de peces de caça

En cas de cessió de peces de caça entre caçadors serà necessari portar un document que acrediti la cessió, en que constin al manco les següents dades: nom, llinatges i DNI de les persones interessades, data, l’espècie i nombre de peces que es cedeixen. Aquest document únicament serà vàlid acabada l’acció de caça, atès que durant aquesta, cada caçador podrà portar únicament les seves peces.

Article 13. Plans Marc d’ordenació de la caça als terrenys cinegètics d’aprofitament comú (lliures)

a) S’estableixen els plans marc a l’àmbit territorial de l’illa de Menorca.

b) Els ajuntaments que es vulguin acollir al Pla Marc ho hauran de notificar de forma fefaent al Consell insular de Menorca. Si no ho fan així, ni tampoc l’administració competent en matèria de caça els hi aprova un pla tècnic pels terrenys del seu àmbit d’actuació, presentat per aquests, d’acord amb la Llei 6/2006, Balear de Caça i Pesca Fluvial i la Llei 3/2013 de 17 de juliol, que la modifica, quedaran com a zones inhàbils de caça.

c) La cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit municipal sobre la que s’estableix el Pla Marc serà generada i actualitzada d’ofici per part de l’administració competent en matèria de caça, i comunicada als ajuntaments. El Consell Insular de Menorca podrà excloure les zones inhàbils que es considerin oportunes per raons de seguretat o coherència d’ordenació i aprofitament cinegètic. Aquesta informació tendrà caràcter públic.

d) El contingut del Pla Marc, d’acord amb el que figura a l’annex III, és:

  1. espècies cinegètiques
  2. calendari de caça
  3. dies hàbils
  4. limitacions horàries si escau
  5. límit màxim de captures
  6. modalitats de caça

e) Estan autoritzats a exercir la caça dins els terrenys gestionats d’aprofitament comú adscrits a un Pla Marc, els caçadors que comptin amb la documentació que habilita a la caça en vigor.

f) El Consell Insular de Menorca exercirà la tasca de vigilància de l’activitat cinegètica, gestió i seguiment administratiu i d’aplicació del Pla. Tot i això, podrà cedir la gestió cinegètica dels terrenys a l’ajuntament o a la societat de caçadors local amb consentiment de l’ajuntament, prèvia petició. En tot cas, les entitats que gestionin aquests terrenys hauran de presentar per a la seva aprovació el Pla tècnic corresponent. Les actuacions de gestió que es desenvolupin sobre el territori, com ara repoblacions, col·locació de gàbies trampa per a control de depredadors antròpics, col·locació d’abeuradors i menjadors entre altres, hauran de comptar, a més de amb les autoritzacions que s’escaiguin, amb el permís exprés del propietari del terreny.

g) La vigència dels Plans Marc és d’un únic període anual hàbil.

Article 14. Infraccions

Les infraccions a tot el que disposa aquesta resolució s’han de sancionar de conformitat amb el que exigeix la legislació vigent.

Disposició addicional primera.

Control de la processionària amb escopeta.

1. Entre el 15 de novembre i el 31 de gener, dins els terrenys cinegètics, podrà disparar-se a les bosses de processionària amb escopeta, per al control de la mateixa, els dies hàbils de caça.

2. Entre l’1 i el 28 de febrer, dins els vedats que ho hagin notificat amb antelació al Consell Insular de Menorca amb indicació del dia, hora, localització exacta de l’actuació i persona responsable de l’ús de l’arma de foc, podrà procedir-se al mateix control.

3. En els terrenys cinegètics que se trobin inclosos dins espais naturals protegits, el control previst en el punts 1 i 2 d’aquesta disposició queda condicionat a l’autorització de l’organisme competent en matèria d’espais naturals protegits, si s’escau.

4. Fora del termini establert en els punts precedents, dins vedats, serà preceptiva l’autorització del Director Insular de l’Administració General de l’Estat a Menorca.

5. En altres tipus de terrenys, durant tot l’any, serà preceptiva l’autorització del Director Insular de l’Administració General de l’Estat a Menorca en zones forestals, i en zones urbanes també la de la Policia Local.

6. El control de processionària, quan es realitzi a zones humides, no podrà dur-se a terme amb munició que contingui plom.

Disposició addicional segona.

En allò que no regula aquesta resolució, s’hi aplica el que disposa la Llei 6/2006, Balear de Caça i Pesca Fluvial, la Llei 3/2013 de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, Balear de Caça i Pesca Fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives així com també al referit a caça de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat, i la legislació que la desplega.

Disposició final

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en qualitat de resolució anual de Vedes de Menorca.

  

ANNEX I

AUTORITZACIÓ PER CAÇAR A VEDAT PRIVAT

A- Número de vedat

B- Nom del vedat

C- Nom del titular del vedat

D- Número de DNI del titular de vedat

E- Nom del caçador autoritzat

F- Número del DNI del caçador autoritzat

G- Dates a les que s’autoritza caçar.

H- Espècies cinegètiques les quals s’autoritza caçar

I- Número de peces per espècie i dia (com a màxim l’establert per a cada espècie a la Resolució)

J- Signatura del titular del vedat, i segell en el cas que la titularitat correspongui a una societat.

K- Lloc i data de l’autorització.

Els apartats G,H,I es poden omplir cada un d’ells amb el concepte general: ‘segons Resolució’

 

 

ANNEXII

PLAQUETES DE SENYALITZACIÓ DE CAMP D’ENSINISTRAMENT DE CANS

Material: qualsevol que garanteixi l’adequada conservació i que sigui rígid.

Dimensió: 20 x 30 cm. com a mínim.

Altura des del terra: entre 1,50 m. i 2,50 m.

Colors: lletres negres sobre fons blanc.

Inscripció: ‘camp d’ensinistrament de cans’.

 

ANNEX III

PLANS MARC D’ORDENACIÓ DE LA CAÇA EN TERRENYS CINEGÈTICS D’APROFITAMENT COMÚ (LLIURES)

ESPÈCIE

MODALITATS

PERÍODES

DIES HÀBILS

MÀXIM CAPTURES

CONILL

AGUAIT (escopeta)

FALCONERIA

CA DE CONILLS

(màxim 8 cans)

26/07-27/12

26/07-27/12

15/08-27/12

DS,DG//DM,DJ,DS,DG

DL,DC, DV,DS,DG

DJ,DS,DG//DM,DJ,DS,DG

3

LLEBRE

AGUAIT (escopeta)

FALCONERIA

CA DE CONILLS(màxim 8 cans)

26/07-27/12

26/07-27/12

15/08-27/12

DS,DG//DM,DJ,DS,DG

DL,DC, DV,DS,DG

DJ,DS,DG//DM,DJ,DS,DG

CA

FURA

AUTORITZADA AMB PERMÍS ESPECIAL PER DANYS A L’AGRICULTURA

PERDIU

ESCOPETA I/O CA (AL VOL)

FALCONERIA

AMB RECLAM I BAGUES

04/10-31/01

04/10-31/01

29/12-07/02

DM, DJ, DS, DG

DL,DC,DV,DS,DG

DM, DJ, DS, DG

2

GUÀTLERA

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

15/08-31/01

15/08-31/01

DS, DG//DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

10

CEGA

ESCOPETA/ ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

04/10-31/01

04/10-31/01

DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

1

FAISÀ

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

04/10-31/01

04/10-31/01

DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

TUDÓ

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

15/08-31/01

15/08-31/01

DS, DG//DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

TÓRTORA COMÚ

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

15/08-31/01

15/08-31/01

DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

2

TÓRTORA TURCA

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

15/08-31/01

15/08-31/01

DS, DG //DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

COLOM SALVATGE

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

15/08-31/01

15/08-31/01

DS, DG // DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV,DS,DG

TORDS

FALCONERIA

AMB FILATS

18/10-31/01

18/10-31/01

DL,DC, DV, DS,DG

DL, DC, DV, DS, DG

8

AQUÀTIQUES

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

04/10-31/01

04/10-31/01

DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV, DS,DG

6 collverds + 2 entre altres ànneres caçables

CEGALL

ESCOPETA/ESCOPETA I/O CA

FALCONERIA

04/10-31/01

04/10-31/01

DM, DJ, DS, DG

DL,DC, DV, DS,DG

ESTORNELL

FALCONERIA

18/10-31/01

DL,DC, DV, DS,DG

 

DL ............. Dilluns

DM ............ Dimarts

DC ……… Dimecres

DJ .............. Dijous

DV ………. Divendres

DS ............. Dissabte

DG ............. Diumenge

SEGON. Publicar, d’acord amb l’establert al article 27.3 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Maó, 4 de maig de 2015

 

El Conseller Executiu d’Economia, Medi Ambient i Caça

Fernando Villalonga Bordes


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma