Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7775
Publicació de la sanció ferma per infracció greu en matèria de litoral. Exp IL-2012/01

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa  l’article 200 del Decret 876/2014, de 10 d’octubre de 2014, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, segons el qual les sancions fermes imposades per infraccions greus es faran públiques en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma corresponent, es fa pública la sanció, imposada mitjançant decret del president de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca en data 18 de març de 2015, per infracció en matèria de litoral:

1. Número d’expedient: IL-2012/01

2. Import de la sanció: 1.796,34 euros.

3. Nom de l’infractor: (dades personals ocultes).

4. Tipificació de la infracció: infracció tipificada a l’article 90.2 g) de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de Costes, amb motiu de la realització d’obres dins zona de servitud de protecció sense la preceptiva autorització de litoral prevista a l’article 26 de la Llei de Costes.

5. Localització del fet sancionat: Hotel Son Moll, situat al carrer Tritón 25, carrer Nereides i Avinguda Amèrica de Cala Ratjada, dins el terme municipal de Capdepera.  

  

Palma, 28 d’abril de 2015

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma