Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7774
Notificació de la proposta de resolució de 17 de febrer de 2015, relativa a l’exp. 2011/241

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de resolució que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de resolució formulada per la Instructora de l’expedient, que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art.14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, del Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici  de la potestat sancionadora, disposa d’un termini de QUINZE DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

“Fets

I.- Per Resolució del Director Gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 30 de juliol de 2014, es va disposar la incoació d'expedient sancionador a la Sra. (dades personals ocultes), com a promotora i propietària, per determinar la responsabilitat administrativa en que hagués pogut incórrer per infracció urbanística, tot concedint un termini de quinze dies per efectuar al·legacions, del qual no se n’ha fet ús per part de la interessada.

II.- Efectuats reglamentàriament els nomenaments d'Instructora i Secretària, es donà trasllat de l'esmentada Resolució a la interessada i a l’Ajuntament de Montuïri, tot concedint un termini de 15 dies per formular al·legacions i proposar prova, del qual no  se n’ha fet ús.

III.- De les actes d'Inspecció aixecades pels Serveis Tècnics de l’Agència i de la resta de la documentació obrant a l'expedient, s'infereix que les actuacions efectuades a la parcel·la 248 del polígon 9, del terme municipal de Montuïri, s’han executat sense títol habilitant i consisteixen  en la construcció d’un habitatge de dues plantes d’uns 240 m2 amb terrassa annexa d’uns 84 m2; una edificació ramadera (sestador) amb coberta de fibrociment d’uns 155 m2; una paret de pedra en la zona sud de l’habitatge, d’uns 40x1.50m; un porxo d’uns 50 m2 amb estructura de pilars de blocs de formigó, bigues de ferro i coberta de xapa metàl·lica adossat al sestador; una paret de carreus de marès, d’uns 20x1,20m i dos pilars de pedra, en zona d’accés a la parcel·la, d’uns 0,60x0,60x2m. I per una altra banda s’ha demolit el local agrícola, amb coberta de xapa metàl·lica, que feia 45 m2. La seva valoració s’ha estimat en 280.717,79 euros.

Qualificació jurídica i tipificació

Les esmentades actuacions són constitutives d'una infracció urbanística de l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística (LDU), que, d'acord amb el que recull l'article 28.2 del mateix text legal, tenen la qualificació de greu, aquí aplicable d’acord amb la disposició transitòria novena, punt segon, de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS)

Sanció de les infraccions

De conformitat amb l'article 44 LDU, aquí aplicable també d’acord amb la disposició transitòria novena, punt segon, de la LOUS, el qual disposa que seran sancionats amb multa del 100 % del valor de les obres, els qui realitzin o hagin executat obres d’edificació que no corresponguin a l’ús del sòl en el qual s’executin, i atès que no concorren  circumstàncies agreujants ni atenuants de la responsabilitat, correspon aplicar el 100% del valor de les obres.

No obstant això, i d’acord amb el disposat a l’article 46.1 in fine de la LDU, les infraccions  que no puguin ser objecte de legalització o la legalització de les quals comporti que s’hagi de demolir una part de l’edificació, s’ha de sancionar amb una multa del 5 al 10% del valor de l’obra executada quan l’infractor abans que se li imposi la sanció, restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior.

Autoritat competent per a resoldre el procediment

La resolució d’aquest expedient sancionador, l’ha d’adoptar el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia definitiva de la sanció superi 60.000 euros, o bé el Director de l’Agència per delegació de la Presidenta de l’Agència quan es tracti d’una sanció d’inferior quantia.

Per tot l’exposat, i vist l’informe de la instructora de l’expedient, amb la facultat que el Decret 14/1994, de 10 de febrer, concedeix a l’òrgan instructor, aquest formula la següent:

Proposta de resolució

1r. Imposar una sanció de 280.717,79 euros corresponent al 100% de la valoració de les obres, a la Sra(dades personals ocultes), en qualitat de propietària, com a responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, aquí aplicable d’acord amb la disposició transitòria novena, punt segon, de la LOUS, qualificada com a greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense títol habilitant d’un habitatge de dues plantes d’uns 240 m2 amb terrassa annexa d’uns 84 m2; una edificació ramadera (sestador) amb coberta de fibrociment d’uns 155 m2; una paret de pedra en la zona sud de l’habitatge, d’uns 40x1.50m; un porxo d’uns 50 m2 amb estructura de pilars de blocs de formigó, bigues de ferro i coberta de xapa metàl·lica adossat al sestador; una paret de carreus de marès, d’uns 20x1,20m i dos pilars de pedra, en zona d’accés a la parcel·la, d’uns 0,60x0,60x2m i la demolició d’un local agrícola, amb coberta de xapa metàl·lica, que feia 45 m2 , tot això a la parcel·la 248, del polígon 9, del terme municipal de Montuïri; són obres valorades en 280.717,79 euros i castigables d’acord amb el que recull l’article 44 del mateix cos legal amb una multa del 100% del seu valor, i en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, correspon aplicar el 100% del seu valor.

Notificar la present Proposta de Resolució a la interessada i a l’Ajuntament de Montuïri, tot concedint-li un termini de quinze dies perquè puguin consultar l'expedient, formular al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que considerin pertinents.

Formulades les al·legacions a la Proposta de Resolució o exhaurit el termini per fer-ho, es declararà conclosa la fase instructora i no s’admetran, ni es tendran en compte les al·legacions que formuli la interessada.

De conformitat amb l'article 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

Palma, 17 de febrer de 2015

La Instructora de l’expedient

Isabel Thomás Lliteras”

Palma, 29 d’abril de 2015

 

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma