Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7119
Notificació de l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 27/02/2015, d’ordre de demolició. Exp. 2011/241

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord del Consell de Direcció de l’Agència, d’ordre de demolició, que es dirà a la Sra.(dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord que resulta del següent tenor literal:

1r.- Ordenar a la Sra. (dades personals ocultes), en qualitat de promotora i  propietària, demolició de les obres realitzades sense títol habilitant i no legalitzables a la parcel·la 248 del polígon 9 del terme municipal de Montuïri, consistents en l’execució d’un habitatge de dues plantes d’uns 240 m2 amb terrassa annexa d’uns 84 m2; una edificació ramadera (sestador) amb coberta de fibrociment d’uns 155 m2; una paret de pedra en la zona sud de l’habitatge, d’uns 40x1.50m; un porxo d’uns 50 m2 amb estructura de pilars de blocs de formigó, bigues de ferro i coberta de xapa metàl·lica adossat al sestador; una paret de carreus de marès, d’uns 20x1,20m i dos pilars de pedra, en zona d’accés a la parcel·la, d’uns 0,60x0,60x2.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 16 de febrer de 2015, dins del termini de TRES MESOS, des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció de l’acord definitiu de l’ordre de demolició.

3r.-Apercebre a la interessada que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 153 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenança i ús dels sòl, la imposició de multes coercitives i, en el seu cas, l’execució subsidiària per part de l’Agència, essent totes les despeses que s’originin a càrrec de la interessada.

4t.- Donar trasllat del present acord a la interessada i a l’Ajuntament de Montuïri.”

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

  

Palma, 17 d’abril de 2015

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma