Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 5659
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual es convoquen ajudes de rehabilitació d’habitatges per millorar-ne l’accessibilitat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 47 de la Constitució espanyola estableix que tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Aquest manament constitucional s’ha d’entendre en tot el seu concepte. Que l’habitatge sigui digne comporta que pugui ser utilitzat plenament i pugui acollir totes les situacions funcionals que pot afrontar una persona durant la seva vida i que sigui adequat a les necessitats dels seus habitants.

Per tant, per a moltes persones, l’accessibilitat a l’habitatge és una vertadera necessitat. És a dir, un habitatge digne i adequat també ha de ser accessible.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a fi de donar resposta a les necessitats reals de disposar d’un habitatge digne i adequat a les necessitats de les persones, estableix aquesta línia d’ajudes per millorar la seva qualitat de vida.

Aquestes ajudes van destinades a finançar les obres que siguin necessàries per adequar un habitatge a les necessitats de les persones que, per raons de discapacitat o d’edat, no en poden gaudir plenament.

D’acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, té competència en els àmbits següents: foment de la rehabilitació d’immobles; habitatges de protecció oficial; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l’edificació; arquitectura: projectes i valoracions, incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

El dia 10 de febrer de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 20 l’Ordre de bases del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori que estableix que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar amb una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, de conformitat amb l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i l’article 8 de l’Ordre de bases esmentada, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Capítol I
Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d’ajudes per a actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges o d’adequació dels habitatges a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants.

Article 2

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables les actuacions que tenguin per objecte adequar els habitatges d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i d’acord amb la normativa autonòmica.

Article 3

Finançament de les actuacions

Per a l’anualitat de 2015, les ajudes regulades en aquesta Resolució s’han d’abonar amb càrrec a la partida pressupostària i per la quantia màxima que s’indiquen a continuació:

Partida pressupostària                                                            Import

15601/431B01/78000/00                                                     700.000,00 €

2. La concessió de les ajudes que regula aquesta Resolució està limitada pel crèdit pressupostari que s’hi inclou. No obstant això, aquesta quantia màxima es pot incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant una resolució.

Article 4

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda les persones físiques amb discapacitat o majors de 65 anys que compleixin els següents requisits:

 1. Que l’habitatge sigui la seva residència habitual i permanent. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar amb un certificat d’empadronament.
 2. Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa o, en el cas d’estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui la residència legal a Espanya.
 3. Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 4. Que les obres estiguin sense començar en el moment de la visita d’inspecció o, en el cas que les obres estiguin començades, que el sol·licitant presenti un informe signat per un tècnic competent, amb fotografies de l’estat anterior a les obres, que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el certificat d’inici de les obres ha de ser posterior a l’1 de gener de 2015.

Si el beneficiari té la condició de llogater, haurà de presentar autorització del propietari per a poder realitzar les obres.

2. En el cas de persones amb discapacitat, aquesta s’ha d’acreditar amb el certificat oficial.

3. No pot ser beneficiari d’aquestes ajudes:

 1. Qui incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.
 2. Qui hagi estat subjecte d’una revocació d’alguna de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d’habitatge per causes imputables al sol·licitant.

Article 5

Compatibilitat amb altres subvencions

1. Les ajudes que regula aquesta Resolució són compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat que puguin concedir qualsevol altra Administració o entitat pública o privada, la Unió Europea o un altre organisme internacional.

2. En cap cas l’import no pot excedir de la quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes, superi el cost total de l’actuació.

Article 6

Pressupost protegible

1. El pressupost protegible, a l’efecte del càlcul de la subvenció, està compost pel pressupost del cost de l’actuació subvencionable, que pot incloure els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris i altres despeses generals similars, sempre que estiguin degudament justificats. No inclou imposts, taxes o tributs, els quals s’han de fer constar de manera separada.

2. El pressupost de les obres s’ha de presentar degudament desglossat amb amidaments i preus unitaris.

3. El cost subvencionable de l’actuació, incloses les despeses que preveu l’apartat 1, no pot superar els costs mitjans de mercat que corresponguin. Es consideren costs mitjans de mercat els preus que estableix el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears multiplicat per dos.

4 .Quan el pressupost de l’actuació superi la quantia de 30.000,00 €, la persona interessada ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, prèviament a la contractació del servei, en la forma i amb els requisits que estableix l’article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

 

Article 7

Quantia de l’ajuda

La quantia màxima de la subvenció que es pot concedir per habitatge és d’un 50 % (exclosos els imposts) del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 €.

Article 8

Obligacions dels beneficiaris

Sense perjudici de les obligacions generals que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, el sol·licitant ha de complir el requisits següents:

 1. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 2. Justificar, dins el termini establert i en la forma que pertoqui, el compliment dels requisits i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.
 3. Destinar l’import de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat.
 4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents i aportar tota la informació que els sigui requerida.
 5. Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció.

En el cas que es produeixi alguna modificació, el beneficiari l’ha de comunicar a l’òrgan que reconegué l’ajuda dins el termini màxim de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la modificació. No comunicar qualsevol modificació comporta l’inici d’un procediment de reintegrament de les quanties que s’hagin cobrat indegudament.

2. L’òrgan instructor del procediment pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

   

Capítol II
Procediment de concessió

Article 9

Procediment

Les sol·licituds s’han de resoldre individualment per ordre de registre d’entrada amb la documentació completa, dins el termini de la convocatòria, mentre hi hagi crèdit pressupostari.

Si s’exhaureix el crèdit pressupostari abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s’ha de dictar una resolució, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la qual ha de constar aquesta circumstància i la relació de les sol·licituds que es deneguen per manca de crèdit. No es dictaran resolucions individualitzades per a cada sol·licitud denegada sinó que aquesta es supleix per l’esmentada publicació.

Article 10

Sol·licituds i lloc de presentació

1. Per accedir a la subvenció, telemàticament s’ha d’emplenar una sol·licitud d’ajuda, que estarà disponible a la pàgina web de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, i presentar tots els documents que s’indiquen en l’annex I.

2. Amb aquest tràmit la sol·licitud i la documentació presentada quedaran automàticament registrats en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

3. La presentació de la sol·licitud implica que la persona interessada accepta les prescripcions que estableixen aquesta Resolució, l’Ordre de bases i el Text refós de la Llei de subvencions.

Article 11

Termini

El termini per presentar les sol·licituds d’ajuda de rehabilitació comença cinc dies hàbils comptadors a partir de la publicació d’aquesta Resolució i acaba seixanta dies naturals després que hagi començat.

Per a les sol·licituds que es presentin fora de termini s’ha de dictar una resolució d’inadmissió i notificar-la a la persona interessada.

Article 12

Protecció de dades

La sol·licitud d’ajuda de rehabilitació d’habitatge implica que la persona interessada autoritza l’Administració per al tractament de les dades de caràcter personal per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les normes que la despleguen.

Article 13

Instrucció del procediment

1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la direcció general competent en matèria d’habitatge.

2. Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució. A aquest efecte, sense perjudici del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, pot:

 1. Requerir la persona interessada perquè aporti la documentació complementària que permeti acreditar el compliment dels requisits.
 2. Dur a terme les verificacions i els controls que siguin necessaris.
 3. Dur a terme les visites d’inspecció a l’habitatge on es facin les obres per comprovar que es compleixen els requisits.

3. Una vegada que s’hagi presentat la sol·licitud i la documentació necessària, l’òrgan instructor ha de comprovar si es compleixen els requisits per accedir a la subvenció sol·licitada.

Article 14

Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, s’ha de requerir la persona sol·licitant perquè, dins el termini improrrogable de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, i indicar-li que en el cas que no ho faci s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 15

Inspecció

1. Una vegada que s’hagi comprovat que es compleixen els requisits per accedir a la subvenció sol·licitada, els tècnics de la direcció general competent en matèria d’arquitectura han d’efectuar la visita d’inspecció. Aquesta visita no és necessària si les obres estan començades, cas en què s’ha de presentar un informe signat per un tècnic competent d’acord amb el que disposa l’article 4.1.

En ambdós casos, s’ha d’emetre l’informe tècnic corresponent, que ha de servir de base per dictar la proposta de resolució provisional de concessió.

2. El dia i l’hora de la visita d’inspecció s’han de notificar per mitjans telemàtics a la persona interessada. En la notificació ha de constar l’advertiment que si no es possible dur a terme la visita per causes imputables a la persona interessada, llevat de supòsits excepcionals degudament acreditats, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.

Article 16

Taxa per obtenir la proposta de resolució provisional de concessió

1. Una vegada que s’hagi dut a terme la visita d’inspecció i comprovat que es compleixen tots els requisits, l’equip tècnic ha d’emetre un informe i calcular la quantia de la subvenció que s’ha d’abonar i el valor de la taxa corresponent per obtenir la proposta de resolució provisional de concessió.

La quantia de la taxa es calcula en funció del pressupost protegible, i equival a un 0,07 % del cost de les obres protegides, d’acord amb el que estableix la Llei 11/1998, de 14 de desembre, de règim específic de taxes de les Illes Balears.

2. Aquesta informació s’ha de notificar per mitjans telemàtics a la persona interessada. En la notificació ha de constar l’advertiment que si no s’abona la taxa dins el termini improrrogable de deu dies des de la notificació, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.

 

Article 17

Proposta de resolució provisional de concessió

1. Una vegada que s’hagi comprovat que s’ha abonat la taxa, el titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge ha de dictar la proposta de resolució provisional de concessió, que s’ha de notificar a la persona interessada perquè, dins el termini improrrogable de deu dies, pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

2. La proposta de resolució provisional de concessió s’ha de dictar i notificar a la persona interessada, per mitjans telemàtics, dins el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data en què s’hagi presentat la sol·licitud degudament emplenada i la documentació preceptiva. Les sol·licituds s’han d’entendre desestimades per silenci administratiu si transcorre aquest termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa.

Article 18

Proposta i resolució definitiva de concessió

1. Una vegada que s’hagi exhaurit el termini per presentar al·legacions i s’hagin examinat les al·legacions presentades, si n’hi ha, el titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge, amb l’informe previ del cap del Servei d’Accessibilitat de la direcció general competent en matèria d’arquitectura i del cap de secció amb funcions jurídiques de la mateixa direcció general, ha de dictar una proposta de resolució definitiva de concessió, que s’ha d’elevar a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge perquè en dicti la resolució definitiva.

2. La resolució definitiva de concessió s’ha de dictar i notificar a la persona interessada, per mitjans telemàtics, dins el termini màxim de dos mesos comptadors des de la data en què acaba el termini per presentar al·legacions. Les sol·licituds s’han d’entendre desestimades per silenci administratiu si transcorre aquest termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa.

3. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge dins el termini d’un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dins el termini de dos mesos, ambdós comptadors des de l’endemà que es notifiqui la resolució.

Article 19

Termini d’execució de les obres

El termini màxim per executar l’obra de rehabilitació acaba el 31 d’agost de 2015, sense possibilitat d’ampliació.

Article 20

Justificació de la subvenció

El sol·licitant, una vegada que hagin acabat les obres, ha d’emplenar, per via telemàtica, la sol·licitud d’abonament que es troba disponible a la pàgina web de la direcció general d’Arquitectura i Habitatge i ha de justificar les actuacions que s’han dut a terme amb la documentació següent:

 • Certificat de final d’obra amb data anterior a 31 d’agost de 2015, signat per un tècnic competent.
 • Factures de les obres i, si n’hi ha, dels tècnics intervinents i d’altres despeses, d’acord amb el que disposa l’article 6.
 • Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries.
 • Llicència o autorització municipal necessària per executar l’obra.

El termini màxim per a justificar les obres és de tres mesos des de la finalització de les mateixes. En tot cas, no s’admetran justificacions posteriors a 15 de setembre de 2015. En el cas que es presentin fora dels terminis establerts, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.

Article 21

Inspecció

1. Una vegada que s’hagi presentat la documentació que estableix l’article 20, els tècnics de la direcció general competent en matèria d’habitatge han d’efectuar la visita d’inspecció i emetre l’informe tècnic que correspon, el qual ha de servir de base per dictar la resolució de pagament.

2. El dia i l’hora de la visita d’inspecció s’han de notificar per mitjans telemàtics a la persona interessada. En la notificació ha de constar l’advertiment que, si no es possible dur a terme la visita d’inspecció per causes imputables a la persona interessada, llevat de supòsits excepcionals degudament acreditats, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 30/1992.

Article 22

Proposta i resolució d’abonament

1. Una vegada que s’hagi emès l’informe d’inspecció, el titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge ha de dictar la proposta de resolució de pagament, que s’ha d’elevar a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge perquè dicti la resolució d’abonament.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge dins el termini d’un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dins el termini de dos mesos, ambdós comptadors des de l’endemà que es notifiqui la resolució.

2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució de pagament és de tres mesos, comptadors des de la data d’entrada de la documentació que justifica l’acabament de les obres. La sol·licitud d’abonament s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu si transcorre aquest termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa.

Article 23

Abonament de la subvenció

1. La subvenció s’ha d’abonar una vegada que s’hagi justificat l’acabament de les obres dins el termini previst, amb els requisits que exigeix la convocatòria, i s’hagi emès l’informe favorable dels serveis tècnics.

2. L’activitat objecte d’aquesta ajuda ha d’estar acabada i justificada com a màxim el 31 d’agost de 2015, i la documentació acreditativa del pagament de les factures s’ha de trametre a la direcció general dins el termini màxim de deu dies des de l’abonament de la subvenció. En el cas que no es puguin presentar els justificants requerits dins el termini establert, començarà un procés de reintegrament de la subvenció d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de subvencions.

Article 24

Revocació i reintegrament

L’incompliment de les obligacions que estableixen aquesta Resolució o l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, dóna lloc a la revocació de l’ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes pel beneficiari.

Article 25

Règim d’infraccions i sancions

Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions estan tipificades en els articles 51, 52 i 53 del Text refós de la Llei de subvencions, i donen lloc a l’aplicació del règim de sancions que preveu el capítol II del títol V del Text refós de la Llei de subvencions.

Disposició addicional única

Normativa aplicable

La tramitació de les ajudes que preveu aquesta Resolució es regeix per aquesta mateixa Resolució; les disposicions que es dictin per desplegar-la o executar-la; l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions per al lloguer d’habitatges, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbanes, per a la implantació de l’informe d’avaluació d’edificis i rehabilitació d’habitatges per millorar-ne l’accessibilitat; el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears; i la resta de normativa aplicable.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang que aquesta Resolució, o d’un rang inferior, que s’oposin al que disposa.

Disposició final primera

Facultats de desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquesta Resolució.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final tercera

Impugnació

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició davant la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge dins el termini d’un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dins el termini de dos mesos, ambdós comptadors des de l’endemà que es publiqui la Resolució.

 

Palma, 30 de març de 2015

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà

 

ANNEX I
DOCUMENTACIÓ

A) Documentació necessària per a la sol·licitud de subvenció (provisional)

1. DNI/NIF o NIE de la persona sol·licitant o una autorització expressa perquè l’òrgan instructor pugui comprovar les dades d’identitat del sol·licitant.

2. En cas que la sol·licitud la faci un representant, l’escriptura pública d’atorgament de poders o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. La documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social o una autorització expressa perquè l’òrgan instructor pugui obtenir aquesta informació.

4. Un certificat d’empadronament de la persona amb discapacitat o més gran de 65 anys.

5. En el cas de persones amb discapacitat, un certificat oficial que acrediti la discapacitat.

6. Una declaració responsable de la persona amb discapacitat o més gran de 65 anys en què consti:

 • Que destinarà l’import íntegre de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat.
 • Que no incorre en cap de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears
 • Que no ha estat subjecte de revocació de cap de les ajudes que preveuen aquest Pla o altres plans estatals o autonòmics d’habitatge per causes imputables al sol·licitant.
 • Que se sotmetrà a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer que duguin a terme els òrgans competents i aportarà tota la informació que li sigui requerida.
 • Que comunicarà la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció.
 • Que justificarà, dins el termini establert i en la forma que pertoqui, el compliment dels requisits i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.
 • Que complirà la resta de condicions i requisits que estableixen les bases i la convocatòria, les quals coneix i accepta íntegrament.

7. Autorització expressa del/s propietari/s de l’habitatge, en el cas que s’hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

8. Projecte de l’actuació o, en el cas que el projecte no sigui necessari, memòria subscrita per un tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació i a la resta de normativa aplicable fins al punt que sigui viable urbanísticament, tècnicament o econòmicament.

En el cas que les obres estiguin començades, s’ha de presentar un informe signat per un tècnic competent, amb fotografies de l’estat anterior de les obres, que justifiqui la necessitat de dur-les a terme.

9. Pressupost de les obres degudament desglossat, amb amidaments i preus unitaris i, en el cas que el pressupost sigui superior a 30.000,00 €, documentació acreditativa d’haver sol·licitat tres ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 6.4.

10. Certificat d’inici de les obres, en cas d’obres començades.

11. Llicència o autorització municipal necessària per executar l’obra, en cas d’obres començades.

B) Documentació que s’ha d’aportar amb la sol·licitud d’abonament de la subvenció

1. Certificat de final d’obra amb data anterior a 31 d’agost de 2015, signat per un tècnic competent.

2. Factures de les obres i, si n’hi ha, dels tècnics intervinents i altres despeses, d’acord amb el que disposa l’article 6.

3. Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries.

4. Llicència o autorització municipal necessària per executar l’obra.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma