Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 5564
Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2015 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) quaranta-sis llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La xarxa ecològica europea Natura 2000 s’ha configurat en aplicació de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva d’hàbitats), i de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus), ambdues transposades a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

La xarxa Natura 2000 està formada pels llocs d’importància comunitària (LIC) fins que aquests es transformen en zones especials de conservació (ZEC), per aquestes mateixes ZEC i per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com a finalitat garantir l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests espais s’han inclòs en la xarxa Natura 2000.

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió 2006/613/CE, adoptà una llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània d’acord amb la Directiva 92/43/CEE. En aquesta llista s’integraven els LIC de les Illes Balears que prèviament havia proposat el Consell de Govern de 3 de març de 2006 i els LIC que s’havien proposat en el Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de LIC en l’àmbit de les Illes Balears. A aquests LIC s’hi han d’afegir onze LIC de basses temporals mediterrànies a Menorca i Formentera, que es varen proposar mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010, aprovats per la Decisió 2012/9/UE de la Comissió, de 18 de novembre de 2011, per la qual s’adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CE del Consell, la cinquena llista actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

D’acord amb els articles 4 i 6 de la Directiva d’hàbitats i 44 i 45 de la Llei 42/2007, les comunitats autònomes, amb un tràmit previ d’informació pública, han de declarar els LIC zones especials de conservació (ZEC), a més de les ZEPA, en l’àmbit territorial propi, i fixar les mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en aquestes àrees.

Les mesures de conservació han d’implicar els plans o els instruments de gestió adequats i les mesures reglamentàries, administratives o contractuals apropiades. La declaració de les ZEC s’ha d’aprovar al més aviat possible i com a màxim en un termini de sis anys des de l’adopció de la llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània.

Per a la declaració de ZEC cal que el pla o l’instrument de gestió hagi estat aprovat amb anterioritat o que s’aprovi conjuntament amb aquesta declaració, d’acord amb l’article 42.3 de la Llei 42/2007. Les ZEPA, però, no cal que compleixin aquest requisit, ja que no estan afectades per les disposicions d’aquest article de la Llei. Tanmateix, segons la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg: “els estats han de garantir que la classificació d’un lloc com a ZEPA impliqui automàticament i simultàniament l’aplicació d’un règim de protecció i conservació d’acord amb el dret comunitari”.

D’acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), modificada per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a ZEC dels LIC que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 de la LECO.

Així, en compliment de l’article 9.2 a de la LECO, el 2 d’agost de 2013 el Consell de Govern va acordar iniciar el procediment per declarar ZEC els LIC de les Illes Balears que figuren en l’annex d’aquesta Llei i facultar el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la tramitació administrativa que correspon per elaborar els documents dels plans o els instruments de gestió de les ZEC.

D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 5/2005, els plans o els instruments de gestió de les ZEC s’han d’aprovar per mitjà d’un decret del Govern de les Illes Balears.

En l’elaboració dels plans de gestió s’han seguit les directrius de conservació de la xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per la Resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic per la qual es publiquen els acords de la Conferència Sectorial de Medi Ambient en matèria de patrimoni natural i biodiversitat (BOE núm. 244, de 10 d’octubre de 2011).

En l’elaboració dels plans de gestió s’ha seguit un procés de participació pública en el qual els esborranys dels cinc plans de gestió es varen sotmetre a audiència dels titulars de drets i interessos legítims mitjançant les associacions i les entitats representatives, les associacions amb objectius de conservació ambiental i la ciutadania possiblement interessada. També hi van participar les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars. Aquestes aportacions i les contestacions motivades s’han materialitzat en dos informes, un sobre la primera part del document del pla de gestió —la diagnosi—, i l’altre sobre la segona part —els objectius i les mesures de gestió.

Els cinc plans de gestió i l’expedient de declaració de quaranta-sis ZEC, entre d’altres, s’han sotmès a informació pública per un període d’un mes, segons es va anunciar en el BOIB núm. 131, de 27 de setembre de 2014, en el tauler d’anuncis dels consells insulars i dels ajuntaments afectats i en dos diaris de les illes afectades.

Els plans de gestió i la declaració de ZEC s’han sotmès als informes dels serveis jurídics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de la Comissió de Coordinació de Política Territorial i de la Secretaria General sobre la correcció del procediment seguit i la valoració de les al·legacions presentades.

Atès que en la sessió d’avui el Consell de Govern ha aprovat, mitjançant un decret, els plans de gestió dels llocs d’importància comunitària (LIC) objecte d’aquest Acord.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la sessió de 27 de març de 2015, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Declarar zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) que es recullen en l’annex.

Segon. Facultar el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per trametre aquest Acord i l’annex al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient perquè els comuniqui a la Comissió Europea.

Tercer. Notificar aquest Acord amb l’annex als consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i a tots els ajuntaments a l’àmbit territorial dels quals pertany alguna de les ZEC.

Quart. Ordenar que aquest Acord, juntament amb l’annex, es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els dos diaris de més tiratge de les Illes Balears i a la pàgina web del Govern de les Illes Balears.”

    

Palma, 27 de març de 2015

  

El secretari del Consell de Govern

(Per suplència art. 3.2 del Decret 5/2013, de 2 de maig,

del president de les Illes Balears)

Joaquín García Martínez

 

 

ANNEX
Llista de LIC de les Illes Balears que es declaren ZEC

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

ES5310040

Cova de les Meravelles

ES5310041

Cova de Canet

ES5310042

Avenc d’en Corbera

ES5310043

Cova dels Ases

ES5310044

Cova des Coll

ES5310045

Cova d’en Passol

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

ES5310050

Cova d’en Bessó

ES5310051

Cova de Can Bordils

ES5310052

Cova dels Diners

ES5310053

Cova del Dimoni

ES5310054

Cova de sa Gleda

ES5310055

Cova des Pirata

ES5310056

Cova des Pont

ES5310057

Cova de cal Pesso

ES5310058

Cova de can Sion

ES5310059

Cova de Llenaire

ES5310060

Cova Morella

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

ES5310063

Cova de Can Millo o de Coa Negrina

ES5310064

Avenc de Son Pou

ES5310065

Cova des Drac de Cala Santanyí

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

ES5310067

Cova dels Estudiants

ES5310037

Basses de la marina de Llucmajor

ES5310114

Binigafull

ES5310115

Es Molinet

ES5310116

Biniatrum

ES5310117

Ses Pallisses

ES5310118

Torre Llafuda

ES5310119

Penyes d’Egipte

ES5310120

Es Clot des Guix

ES5310121

Binigurdó

ES5310122

Es Mal Lloc

ES5310123

Bassa de Formentera

ES5310124

Bassa de Sant Francesc

ES0000226

S’Albufereta

ES5310125

S’Albufera de Mallorca

ES0000145

Mondragó

ES0000037

Es Trenc - Salobrar de Campos


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma