Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 4945
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de gener de 2015. Exp. 2010/155

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució del Director gerent de l’Agència, de caducitat d’expedient d’infracció urbanística i d’incoació d’un nou  procediment sancionador i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat que es dirà a la Sra.(dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució que resulta del següent tenor literal:

ANTECEDENTS

1.- El 24 de febrer de 2010 va entrar en vigor el conveni de delegació al Consell de Mallorca de les competències de l’ajuntament d’Algaida en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic, que són exercides mitjançant aquesta Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.

2.- Per Decret de 22 de juny de 2010, dins el marc de l’esmentat conveni, l’Agència inicià els corresponents expedients de restitució de la legalitat urbanística i sancionador, per les obres realitzades sense llicència a la parcel·la 283 del polígon 20, consistents en l’ampliació en 31 m2 d’una edificació existent de 27 m2, amb canvi d’ús a habitatge.

3.- El procediment sancionador fou resolt pel Director Gerent de l’Agència el 14 de juliol de 2011, en el sentit d’imposar una sanció de 27.693,41 euros.

4.- Quant al procediment de demolició, no es va poder resoldre dins termini, atès que l’òrgan competent per dictar l’ordre de demolició de les obres és el Consell de Direcció de l’Agència, i aquest, atesa la circumstància de les eleccions celebrades el mes de juny de 2011, no es va constituir fins el mes de novembre, quan ja havia transcorregut amb escreix el termini d’un any per resoldre, al qual s’havia d’afegir el termini de dos mesos atorgat a la resolució d’inici per tal d’intentar legalitzar les obres.

5.- El 10 de novembre de 2014 es va aixecar acta d’inspecció per tal de comprovar l’estat actual de les obres i es va detectar que s’havia continuat la seva execució, en el sentit d’ampliar 6 m2 l’edificació de 58 m2 amb increment de l’altura 0,60 m (amb construcció de nou forjat i coberta); obrir una finestra, i construir dos porxos amb estructura i cobertes de fusta, de 2 i 3 m2 respectivament. Per altra banda, es va detectar també una pavimentació de 24 m2 sobre la qual s’observa un brocal, i una estructura metàl·lica de 2 m2 recolzada sobre dos pilars de blocs de formigó aparentment per a la instal·lació de plaques solars. La valoració de les noves obres detectades dins la parcel·la ascendeixen a 2.638,37 euros.

6.- D’acord amb les dades obrants dins l’expedient, la persona responsable dels esmentats actes és la Sra. Felisa Parets Mangas, en concepte de promotora i propietària.

FONAMENTS

1. En data 24 de febrer de 2010 va entrar en vigor el conveni de delegació al Consell de Mallorca de les competències municipals de l’Ajuntament d’Algaida en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic, que són exercides mitjançant l’Agència de protecció  de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en virtut del que disposen els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i el capítol II dels Estatuts de l’Agència.

2. D’acord amb l’article 19.1.b) dels Estatuts de l’Agència, correspon al Director gerent l’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, entre les quals es troba la instrucció dels expedients de reposició de la legalitat i dels expedients sancionadors per infracció urbanística (art. 3.2.c).

Per tant,

 

RESOLC

1r.- Declarar la caducitat del procediment de restitució de la legalitat urbanística incoat el 22 de juny de 2010 contra la Sra.(dades personals ocultes) en qualitat de promotora i propietària, amb motiu de la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència i no legalitzats a la parcel·la 283 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida.

2n.- Iniciar, això no obstant, d’acord amb allò que disposen els articles 151 i 161 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), un nou procediment de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat amb motiu de la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense títol habilitant a la parcel·la 283 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida, consistents actualment en l’ampliació en 37 m2 (ampliació inicial de 31 m2 mes ampliació posterior de 6 m2) d’una edificació existent de 27 m2, amb canvi d’ús a habitatge; increment de l’altura de l’edificació 0,60 m (amb construcció de nou forjat i coberta); obertura d’una finestra; construcció de dos porxos de 2 i 3 m amb estructura i cobertes de fusta; pavimentació de 24 m2 amb brocal, i una estructura metàl·lica de 2 x 1 m recolzada sobre dos pilars de blocs de formigó, i com a conseqüència:

A) Ordenar la suspensió de tots els actes de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, que es puguin venir executant o desenvolupant a la parcel·la 283 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida. Aquesta resolució de suspensió de les obres és immediatament executiva. Transcorregudes 48 hores des de la seva notificació sense que s’hagi complit amb l’ordre notificada, es pot procedir al precintament de les obres, les instal·lacions o l’ús. Tal com recull l’article 150.3 LOUS, quan l’ordre de suspensió notificada sigui desatesa, es podrà disposar la retirada i el dipòsit de la maquinària i els materials de les obres, les instal·lacions o els usos. A més a més, i d’acord amb l’article 150.4 LOUS, l’incompliment de l’ordre de suspensió, donarà lloc, mentre persisteixi, a la imposició de successives multes coercitives per períodes mínims de deu dies i quantia, en cada ocasió, del 10% del valor de les obres executades i, en tot cas i com a mínim, de 600 euros. De l’incompliment es donarà compte, si s’escau, al Ministeri Fiscal als efectes de l’exigència de la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal.

Comunicar que les persones responsables poden interposar recurs d’alçada contra la mesura cautelar de suspensió en el termini d’UN MES davant la Presidència de l’Agència. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

B) Requerir a la presumpta responsable, assenyalada en l’antecedent sisè, perquè en el termini màxim de DOS (2) MESOS procedeixi a la restitució de les obres al seu estat i ús anterior a la comissió de la infracció, tot advertint-la que, si no ho fes, es dictarà proposta de reposició, d’acord amb l’article 151 LOUS.

C) Concedir un termini de QUINZE (15) DIES perquè els presumptes responsables evacuïn les al·legacions oportunes.

D) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat és el Consell de Direcció de l’Agència, d’acord amb l’article 14.1.m) dels seus estatuts. El termini màxim per resoldre és d’un any, tal com recull l’article 151.5 LOUS. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions desenvolupades. El període de dos mesos previst per a la reposició a l’estat i ús anterior i el temps de la seva tramitació suspenen el termini de caducitat del procediment de restabliment.

E) Nomenar com a Instructora de l'expedient la Sra. Alicia M. Pérez Noguera i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín,  cadascuna de les quals pot ser recusada si els afectats entenen que incorre en alguna o algunes de les causes previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'ha de plantejar per escrit i es pot interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

F) Ordenar practicar l’anotació preventiva de la incoació d’aquest expedient de disciplina urbanística en el Registre de la Propietat, segons el que disposa l’article 51.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl. 

3r.- Igualment, iniciar un procediment sancionador per infracció urbanística contra la Sra. Felisa Parets Mangas, com a promotora i propietària, per la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense títol habilitant, consistents en l’ampliació en 6 m2 més de l’edificació de 58 m2 (inicialment de 27 m2) amb increment de l’altura 0,60 m (amb construcció de nou forjat i coberta); obertura d’una finestra; construcció de dos porxos de 2 i 3 m2, respectivament, amb estructura i cobertes de fusta; pavimentació de 24 m2 sobre la qual s’observa un brocal, i una estructura metàl·lica de 2x1 m recolzada sobre dos pilars de blocs de formigó, tot això a la parcel·la 283 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida, i consegüentment:

A) Concedir un termini de QUINZE (15) DIES  perquè els presumptes responsables evacuïn les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora. En el cas de no efectuar-se al·legacions en el termini concedit, aquesta resolució d’inici podrà ser considerada proposta de resolució, d’acord amb l’establert a l’article 8.4 del Decret 14/1994 abans esmentat.

B) Indicar que les actuacions abans referides es valoren en 2.638,37 euros, segons valoració adjunta, que són presumptament constitutives d'una infracció de l'article 44 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, aquí aplicable d’acord amb la disposició transitòria novena, punt segon, de la LOUS, i que els pot correspondre una sanció de 2.638,37 euros, tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest.

C) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador és el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada supera els 60.000 euros, o bé la Presidència de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatus de l’Agència.

D) Nomenar com a Instructora de l'expedient la Sra. Alicia M. Pérez Noguera i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín,  cadascuna de les quals pot ser recusada si els afectats entenen que incorre en alguna o algunes de les causes previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'ha de plantejar per escrit i es pot interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) D'acord amb l'art. 10 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat pot donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

F) En compliment del que disposa l’article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d’un any, comptador des de la data del present decret. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions desenvolupades. L’assenyalament d’aquest termini s’entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als articles 42.5 i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’article 42.6 de la mateixa norma.

4t.- Notificar la present resolució als interessats i a l’Ajuntament d’Algaida.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 16 de març de 2015

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma