Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 4678
Aprovació inicial de la proposta de Modificació Puntual núm. 1 del PGOU d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 9 de març de 2015 es va adoptar el següent acord:

“1.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors i que te com a objecte que 178,50 m2 de la parcel·la cadastral nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m2, passin a tenir la   qualificació de sistema viari, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i al·legacions que es considerin oportunes.

3.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

4.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició d’òrgan ambiental, que inici del tràmit de consultes a altres Administracions públiques afectades envers a la present proposta Modificació puntual de planejament, d’acord amb el previst a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú.

5.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament.

6.- SOTMETRE a informació  pública pel termini d’un mes, mitjançant la seva publicació en el butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica de l’Ajuntament, del conveni urbanístic i annex de modificació subscrit entre l’Ajuntament d’Inca i l’entitat Aldi Supermercados, SL, com a conseqüència de la tramitació de la Modificació Puntual núm. 1 de PGOU d’Inca, relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer Teixidors; conveni que podrà ser consultat a l’Àrea d’Urbanisme o a la seu electrònica de l’Ajuntament per formular els suggeriments i al·legacions que es considerin oportunes.

7.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

  

Inca, 10 de març de 2015

El batle-president,
Rafel Torres Gómez.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma