Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 4200
Notificació del decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19/01/2015,d’imposició de sanció. Exp. 2013/179

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el decret del President  de l’Agència, d’imposició de sanció que es dirà a l’entitat a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat decret  que resulta del següent tenor literal:

Vista la Proposta Definitiva de Resolució formulada dins l’expedient sancionador incoat dins del marc del conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Montuïri, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl constitutius d’infracció urbanística al polígon 11 parcel·la 112, del terme municipal de Montuïri, en ús de les atribucions conferides pel l’article 16.2.g) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca en data 10 de novembre de 2008 (BOIB 160, de 13/11/08) i modificats per acord del Ple de 5 de febrer de 2009 (BOIB 51, de 7/4/09), he dictat el següent

DECRET

1r.- Imposar una sanció de 5.104,17 €. a la Sra. (dades personals ocultes), com a promotora i propietària del ple domini de la finca, i responsable de la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense títol habilitant a la parcel·la 112, del polígon 11, del terme municipal de Montuïri, consistents en la construcció d’una caseta d’ús indeterminat de 8,40 m2; en la construcció d’una altra edificació d’ús indeterminat en execució (70%) de 20 m2; dues voreres de formigó de 3 m²; en una excavació de 18 m³, i en la instal·lació d’una piscina prefabricada de 15 m2 i 1 m d’altura.

Aquests actes són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (LDU), tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 6.805,56 euros i castigables, d’acord amb el que recull l'article 45 de la (LDU), aquí aplicable d’acord amb la disposició transitòria novena punt segon, de la LOUS. Aquest article preveu multes entre el 50 i el 100% del valor de les obres, i aplicant el 75% sobre el valor de les obres, segons un criteri jurisprudencial de proporcionalitat, en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, la sanció ascendeix a la quantitat de 5.104,17 €.

2n.- Donar trasllat del present Acord a les persones interessades i a l’Ajuntament de Montuïri.»

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

De conformitat amb l’article 72.2 de la llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (modificat per la Llei 7/1012, de 13 de juny), quan l’infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior, dins del termini concedit per l’Administració en l’ordre de demolició, això dóna lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada.

 

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 6 de març de 2015

            

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma