Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

   • Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears i la publicació del Conveni col·lectiu del sector insular de Menorca de les escoles infantils d’educació de 0 a 3 anys (exp.: CC_TA_04/031, codi de conveni 07002965012010)

    Número de registre 3555 - Pàgines 9440-9459


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de febrer de 2015 per la qual s’acorda publicar la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig

    Número de registre 3481 - Pàgines 9460-9461


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   DELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Relació dels municipis de les Illes Balears amb expressió de la seva població de dret i nombre de regidors a elegir per les eleccions locals de 2015

    Número de registre 3456 - Pàgines 9462-9464


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Declaració de caducitat i deixar sense efecte l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2008

    Número de registre 3560 - Pàgina 9465


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del projecte Deixalleria municipal punt verd en el polígon industrial

    Número de registre 3566 - Pàgina 9466Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma