Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

Núm. 2844
Aprovació inicial del Pla especial de protecció i ordenació de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió de 12 de febrer de 2015, ha pres, entre altres, l’acord que transcric, literalment, a continuació:

«Vista la documentació continguda en l’expedient relatiu al Pla especial de protecció i ordenació de la Ruta de Pedra en Sec, tramitat sobre la base d’allò que disposen els articles 45 i concordants de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), i els articles 145 i següents del Reglament de Planejament Urbanístic.

Vist l’informe jurídic del Servei d’Ordenació del Territori del Consell de Mallorca amb data 16 de gener de 2015.

Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme (CIOTU) de data 30 de gener de 2015, que informa favorablement i acorda elevar al Ple la proposta d’aprovació inicial del PERPS.

Vist l’informe-proposta del TAG del Servei d’Ordenació del Territori de data 30 de gener de 2015.

D’altra banda el contingut econòmic de les previsions del Pla, conforme es fa constar en l’Estudi Econòmic i Financer, requerirà de la dotació suficient i adequada als corresponents pressuposts anuals del Consell Insular de Mallorca, i així s’haurà de preveure a l’acord d’aprovació definitiva.

En atenció a les atribucions conferides al conseller executiu de d’Urbanisme i Territori, d’acord amb l’article 5 apartat a) de l’assenyalat Decret d’organització de 15 de juliol de 2011, entre les quals s’hi encabeix les d’elaboració, tramitació i impuls de la formació, la revisió o la modificació dels plans derivats del Pla territorial insular de Mallorca, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla especial de protecció i ordenació de la Ruta de Pedra en Sec, d’acord amb la documentació tècnica redactada i formulada per aquest Consell Insular de Mallorca —Departament de Medi Ambient—, que inclou memòria, normativa, programa d’actuacions, estudi econòmic i financer, plànols, annexos I i II, així com la memòria ambiental.

SEGON.- Obrir un termini d’informació pública i d’exposició al públic, mitjançant anunci al BOIB, a un diari dels de major circulació a l’illa de Mallorca, i a la Web del Consell Insular de Mallorca, per termini de quaranta-cinc dies, dins el qual podran presentar-se les al·legacions i/o observacions que s’estimin oportunes. En el termini indicat s’efectuarà consulta a les administracions públiques afectades, així com a les entitats els interessos col·lectius de les quals puguin resultar-ne afectats.

TERCER.- De conformitat amb allò que preveu l’article 50 de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), l’acord d’aprovació inicial del Pla especial determinarà per si sola suspensió de la tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, en l’àmbit concret dels camins ordenats i llur zona de servitud. Els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’aprovació definitiva i, en tot cas, pel transcurs del termini de dos anys des de l’aprovació inicial».

Contra l’acord d’aprovació inicial del Pla especial de protecció i ordenació de la Ruta de Pedra en Sec, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix cap mena de recurs.

La qual cosa es comunica pel general coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 17 de febrer de 2015

 

El secretari general

Jeroni Mas Rigo


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma