Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 2689
Notificació de l’acord sancionador del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de gener de 2015. Exp. 2010/152

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord sancionador del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord que resulta del següent tenor literal:

«1er.-  Arxivar les actuacions contra el Sr.(dades personals ocultes), segons l’informe jurídic de 17 de novembre de 2014, ja que respectant el principi de responsabilitat de l’article 130.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no es pot imputar la seva responsabilitat com a promotor dins el procediment sancionador.

2n.- Imposar, segons l’informe jurídic de 17 de novembre de 2014, una sanció de 156.070,2 €. a la Sra(dades personals ocultes)com a promotora i propietària del 100% del ple domini de la finca, segons dades cadastrals, i responsable dels següents actes d'edificació i ús del sòl, sense llicència: construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana.

Les dites construccions es troben a la parcel·la 252, del polígon 10, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida. Actes que són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 104.046,80 euros i castigables, d'acord amb el que recull l'article 47 de la LDU, aquí aplicable d’acord amb la disposició transitòria novena, punt segon, de la LOUS, amb multa del 100 al 200% de seu valor, i mitjançant un criteri de proporcionalitat en la graduació de la sanció s’aplica un 150% en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, resultant la quantitat total de 156.070,2 €.

ter.- Donar trasllat del present Acord a les persones interessades i a l’Ajuntament d’Algaida.»

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

De conformitat amb l’article 72.2 de la llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (modificat per la Llei 7/1012, de 13 de juny), quan l’infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior, dins del termini concedit per l’Administració en l’ordre de demolició, això dóna lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Palma, 13 de febrer de 2015

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma