Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 665
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 26 de novembre de 2014. Exp. 2011/162

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, d’incoació de procediment sancionador i restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada Resolució, que resulta del següent tenor literal:

ANTECEDENTS

1. En dates 25 de maig de 2011 i 4 de juliol de 2014, els serveis tècnics de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca varen aixecar actes d’inspecció a la parcel·la 113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet, en terrenys qualificats com a sòl rústic comú.

2. De l’esmentada acta es desprèn que s’hi estan duent a terme actes d’edificació i ús del sòl sense títol habilitant presumptament constitutius d’una infracció urbanística, consistents en la reforma amb canvi d’ús a habitatge d’edificació existent de 32 m²; ampliació de l’edificació existent en 63 m²; porxo annex a l’habitatge de 27 m²; porxada magatzem d’uns 25 m²; i un magatzem d’uns 15 m². La seva valoració s’ha estimat en 83.711,80 euros.

3. D’acord amb les dades obrants dins l’expedient, la persona responsable dels esmentats actes és la Sra. (dades personals ocultes), en concepte de promotora i propietària del ple domini de la finca, segons dades del Registre de la Propietat.

FONAMENTS

1. En data de 23 de setembre de 2009 va entrar en vigor el conveni de delegació al Consell de Mallorca de les competències municipals de l’Ajuntament de Campanet en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic (BOIB núm. 139, de 22 de setembre de 2009), que són exercides mitjançant l’Agència de protecció  de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en virtut del que disposen els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i el capítol II dels Estatuts de l’Agència.

2. D’acord amb l’article 19.1.b) dels seus Estatuts, correspon al Director gerent l’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, entre les quals es troba la instrucció dels expedients de reposició de la legalitat i dels expedients sancionadors per infracció urbanística (art. 3.2.c).

Per tant,

RESOLC

1r.- Ordenar la suspensió de tots els actes de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, que es puguin venir executant o desenvolupant a la parcel·la 113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet. Aquesta resolució de suspensió de les obres és immediatament executiva. Transcorregudes 48 hores des de la seva notificació sense que s’hagi complit amb l’ordre notificada, es pot procedir al precintament de les obres, les instal·lacions o l’ús. Tal com recull l’article 150.3 LOUS, quan l’ordre de suspensió notificada sigui desatesa, es podrà disposar la retirada i el dipòsit de la maquinària i els materials de les obres, les instal·lacions o els usos. A més a més, i d’acord amb l’article 150.4 LOUS, l’incompliment de l’ordre de suspensió, inclosa la que es traslladi a les empreses subministradores de serveis públics, donarà lloc, mentre persisteixi, a la imposició de successives multes coercitives per períodes mínims de deu dies i quantia, en cada ocasió, del 10% del valor de les obres executades i, en tot cas i com a mínim, de 600 euros. De l’incompliment es donarà compte, si s’escau, al Ministeri Fiscal als efectes de l’exigència de la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal.

Comunicar que les persones responsables poden interposar recurs d’alçada contra la mesura cautelar de suspensió en el termini d’UN MES davant la Presidència de l’Agència. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

2n.- D’acord amb allò que disposen els articles 151 i 161 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), iniciar un procediment de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat amb motiu de la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense títol habilitant a la parcel·la 113, del polígon 4, del terme municipal de Campanet, consistents en la reforma amb canvi d’ús a habitatge d’edificació existent de 32 m²; ampliació de l’edificació existent en 63 m²; porxo annex a l’habitatge de 27 m²; porxada magatzem d’uns 25 m²; i un magatzem d’uns 15 m², i com a conseqüència:

A) Atès que els actes podrien ser legalitzables, requerir als presumptes responsables, assenyalats en l’antecedent tercer, perquè en el termini màxim de DOS (2) MESOS sol·licitin a l’Ajuntament de Campanet el corresponent títol habilitant, tot advertint-los que, si no ho fessin, es dictarà proposta de reposició de la realitat física alterada.

B) Concedir un termini de QUINZE (15) DIES perquè els presumptes responsables evacuïn les al·legacions oportunes.

C) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat és el Consell de Direcció de l’Agència, d’acord amb l’article 14 .1.m) dels seus Estatuts. El termini màxim per resoldre és d’un any, tal com recull l’article 151.5 LOUS. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions desenvolupades. El període de dos mesos previst per instar la legalització i el temps de la seva tramitació suspenen el termini de caducitat del procediment de restabliment.

D) Nomenar com a Instructora de l'expedient la Sra. Eva Mª Grajera Boza i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín, cadascuna de les quals pot ésser recusada si els afectats entenen que incorre en alguna o algunes de les causes previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'ha de plantejar per escrit i es pot interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) Ordenar practicar l’anotació preventiva de la incoació d’aquest expedient de disciplina urbanística en el Registre de la Propietat, segons el que disposa l’article 51.1 c) del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl. 

3r.- Igualment, en virtut també de l’article 164.1 de la LOUS, iniciar un procediment sancionador per infracció urbanística contra la Sra. (dades personals ocultes), com a promotora i propietària, per la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense títol habilitant, consistents en la reforma amb canvi d’ús a habitatge d’edificació existent de 32 m²; ampliació de l’edificació existent en 63 m²; porxo annex a l’habitatge de 27 m²; porxada magatzem d’uns 25 m²; i un magatzem d’uns 15 m². Tot això a la parcel·la 113, del polígon 4, del terme municipal de Campanet, i consegüentment:

A) Concedir un termini de QUINZE (15) DIES  perquè els presumptes responsables evacuïn les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora. En el cas de no efectuar-se al·legacions en el termini concedit, aquesta Resolució d’inici podrà ser considerada proposta de resolució, d’acord amb l’establert a l’article 8.4 del Decret 14/1994 abans esmentat.

B) Indicar que les actuacions abans referides es valoren en 83.711,80 euros, segons valoració adjunta, que són presumptament constitutives d'una infracció de l'article 185 de l'esmentada LOUS, i que els pot correspondre una multa entre 50 i 100% del valor de les obres, i en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat s’aplica el 75% resultant una sanció de 62.783,85 euros, tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest.

C) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador és el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada supera els 60.000 euros, o bé la Presidència de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatus de l’Agència.

D) Nomenar com a Instructora de l'expedient la Sra. Eva Mª Grajera Boza i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín,  cadascuna de les quals pot ésser recusada si els afectats entenen que incorre en alguna o algunes de les causes previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'ha de plantejar per escrit i es pot interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) D'acord amb l'art. 10 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat pot donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

F) En compliment del que disposa l’article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d’un any, comptador des de la data del present decret. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions desenvolupades. L’assenyalament d’aquest termini s’entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als articles 42.5 i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’article 42.6 de la mateixa norma.

4t.- Notificar la present resolució als interessats i a l’Ajuntament de Campanet.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 14 de gener de 2015

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma