Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 12541
Notificació de l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 16 d’abril de 2014, de resolució de recurs d’alçada interposat contra la demolició. Exp. 2010/094

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de resolució de recurs d’alçada interposat contra la demolició al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de 16 d’abril de 2014, que resulta del següent tenor literal:

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 10 de maig de 2011, l’expedient d’infracció urbanística incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la 214 del polígon 1 de Valldemossa, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada per part del Sr.(dades personals ocultes) atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència d’1 d’abril de 2014, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

ACORD

Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca d’1 d’abril de 2014, el recurs d’alçada interposat pel Sr. (dades personals ocultes)contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 10 de maig de 2011, que ordenà la demolició de les obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 214 del polígon 1 del terme municipal de Valldemossa.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 9 de juliol de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma