Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 12202
Notificació de l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 19 de març de 2014, de resolució de recursos d’alçada. Exp. 2002/094 B

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat  acord, que resulta del següent tenor literal:

Una vegada resolts en via administrativa els expedients sancionador i d’infracció urbanística incoats pel Consell de Mallorca, en subrogació de les competències municipals de l’Ajuntament d’Estellencs, contra el Sr. (dades personals ocultes), mitjançant acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 3 de març i 7 d’abril de 2006, respectivament, per les obres realitzades a la parcel·la 30 del polígon 1 d’Estellencs, consistents en la reforma i ampliació d’una habitatge de 218,22 m2, la construcció d’una casa annexa a la piscina de 55 m2, la construcció d’una barbacoa de 6 m2, la construcció de dues casetes de 40 m2 cada una i la pavimentació de 305,03 m2; a la vista de l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 10 de febrer de 2014, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

ACORD

“Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 10 de febrer de 2014, els recursos d’alçada interposats per la (dades personals ocultes) en nom i representació del Sr.(dades personals ocultes), contra els acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni de data 3 de març de 2006, i 7 d’abril de 2006, d’imposició de sanció i d’ordre de demolició, respectivament, per les obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 3 del polígon 1 del terme municipal d’Estellencs.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, mitjançant ingrés al compte bancari ES81 2100 0011 8302 0172 1522 obert a nom de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’entitat La Caixa. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

Palma, 3 de juliol de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma