Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Ordre de la consellera d’Administracions Públiques reguladora de la carpeta documental ciutadana i de l’arxiu documental interadministratiu

    Número de registre 12161 - Pàgines 30765-30779


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual 05/2011 del Pla general d’ordenació urbana de Calvià, relativa al sector de sòl urbanitzable d’equipaments SG-04 Costa d’en Blanes

    Número de registre 11894 - Pàgines 30780-30785


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Santa Margalida relativa a la reordenació d’una zona esportiva urbana

    Número de registre 11896 - Pàgina 30786


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva relatiu a la complimentació de prescripcions imposades a l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de dia 27 de setembre de 2013, mitjançant el qual es va aprovar definitivament el Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal de Sant Joan

    Número de registre 11897 - Pàgina 30787


  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Elevació a definitiva de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 5/2014

    Número de registre 11856 - Pàgina 30788


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació, accés i exercici d'activitats

    Número de registre 11970 - Pàgines 30789-30792


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de l'escola d'estiu municipal

    Número de registre 11977 - Pàgines 30793-30794


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació modificació preu públic 0.7, regulador de la prestació de serveis a les instal.lacions esportives municipals

    Número de registre 12130 - Pàgines 30795-30797


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Habilitació de crèdit extraordinari

    Número de registre 11964 - Pàgina 30798


  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Acord d'aprovació de crèdits extraordinaris en el Pressupost de la Corporació de l' ajuntament de Muro

    Número de registre 11995 - Pàgina 30799


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Reglament servei subministrament menjar a domicili

    Número de registre 12091 - Pàgines 30800-30804


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Ordenança fiscal taxa subministrament menjar a domicili

    Número de registre 12094 - Pàgines 30805-30806Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma