Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 10969
Notificació del Decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 9 de maig de 2014, d’imposició de sanció, relativa a l’exp. 2012/234

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el Decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Decret que resulta del següent tenor literal:

Atesa la proposta definitiva de resolució formulada dins l’expedient sancionador incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència municipal i no legalitzables, a la parcel·la 85, del polígon 3, del terme municipal de Marratxí, i en ús de les atribucions conferides per l’article 16.2.g) dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13/11/2008, i modificació al BOIB núm. 51, de 07/04/2009), he dictat el següent:

 

DECRET

1r.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per la Sra. (dades personals ocultes), en el sentit  d’entendre que els fets objecte d’infracció són incardinables dins l’article 45 de LDU i desestimar la resta d’al·legacions, tot d’acord amb les consideracions exposades a l’informe de la instructora de data 6 de maig de 2014, per entendre que res no objecten a l’existència de la infracció urbanística.

2n.- Imposar una sanció de 38.554,94€, equivalent al 75% del valor de les obres, a la Sra. (dades personals ocultes), en qualitat de propietària i promotora, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de  Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, per la realització sense llicència municipal de les obres consistents en una reforma completa  d’una construcció existent de 69 m2, aixecant 38 m2 de coberta i substituint la resta de la coberta no aixecada per una nova,  l’ampliació de l’habitatge en 83 m2, i la instal·lació d’una caseta prefabricada d’uns 15 m2; obres valorades en 51.406,59 € i castigables,  d’acord amb el que recull l’article 45 de l’esmentada Llei 10/1990, amb multa del 50 al 100 % del seu valor.

En el cas que la infractora restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior dins el termini previst (TRES MESOS), donarà lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada, d’acord amb l’establert a l’article 72.2 de la LDU.

3r.- Donar trasllat del present Decret a la interessada i a l’Ajuntament de Marratxí.

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

 

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Palma, 16 de juny de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma