Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 10072
Notificació de l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, d'execució de sentència de demolició. Exp. 2006/056

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà als Srs. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de 24 d’abril de  2014, que resulta del següent tenor literal:

«1r.- Executar en els seus estrictes termes el manament del Jutjat del Penal núm. 8 de Palma, dictat dins del procediment d’executòries 1442/2013, relatiu al PADD 542/2011, resolt per la sentència del Jutjat del Penal núm. 6 de Palma núm. 174/2012, de 13 d’abril, confirmada per la sentència de l’Audiència Provincial de Palma núm. 53/2013, de 21 de febrer, i que ordena que es procedeixi a l’execució de la responsabilitat civil imposada als penats (dades personals ocultes) atès que no han verificat de forma voluntària la demolició de les obres executades il·legalment a la parcel·la 231 del polígon 3 del terme municipal de Marratxí.

2n.- Consegüentment, i a la vista també de l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni de 28 de setembre de 2007, que ordenà igualment la demolició de les obres en qüestió, disposar que s’executi subsidiàriament, en substitució dels obligats al seu compliment, la demolició de tot allò il·legalment construït i la reposició de la finca al seu estat anterior.

3r.- Advertir que totes les despeses que es puguin derivar de l’efectiva execució subsidiària de l’ordre de demolició de les obres i de restitució dels terrenys al seu estat anterior aniran a càrrec del Sr. (dades personals ocultes), en la seva qualitat de propietaris i d’obligats penalment, i que se’n podrà exigir el seu import mitjançant el procediment de recaptació en via executiva.

4t.- D’acord amb l’article 19.1.g) dels estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, l’òrgan encarregat d’executar aquest acord és el seu Director gerent.»

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Palma, 3 de juny de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma