Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7448
Notificació de la resolució de caducitat i reini d’expedient del Director gerent de l’Agència, relativa a l’exp. 2010/152

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la resolució de caducitat i reini d’expedient de 25 de febrer de 2014, que resulta del següent tenor literal:

Per Resolució del director gerent de l’Agencia de 26 d’octubre de 2011, el Consell Insular de Mallorca, mitjançant l’Agència de Disciplina Urbanística, va iniciar expedient sancionador i d’infracció urbanística dins el marc del conveni de delegació de competències en matèria de disciplina urbanística amb l’Ajuntament d’Algaida contra el Sr. (dades personals ocultes) com a propietari, per la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la instal·lació de dues casetes d’obra juntes i tapades amb uralita amb una superfície d’uns 10 m² cada una, fent un total de 20 m²; a la parcel·la 252, del polígon 10, del terme municipal d’Algaida, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP).

Una vegada incoat l’expedient de disciplina urbanística, atès l’informe de la TAG de la Secció Jurídica de 24 de febrer de 2014 i les actes d’inspecció aixecades pels Serveis Tècnics de l’Agència en dates  27 de maig de 2010 i 4 de maig de 2012, en ús de les atribucions conferides per l’article 19.1 b) dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13/11/2008, i modificació al BOIB núm. 51, de 7/4/2009), he dictat la següent

RESOLUCIÓ

1r.- Declarar la caducitat i ordenar l’arxiu de les actuacions desenvolupades, d’acord amb l’informe de la TAG de la Secció Jurídica de 24 de febrer de 2014, dels procediments sancionadors i de restitució de la legalitat urbanística incoats contra el Sr. (dades personals ocultes)com a propietari, per resolució  de 26 d’octubre de 2011, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la instal·lació de dues casetes d’obra juntes i tapades amb uralita amb una superfície d’uns 10 m² cada una, fent un total de 20 m²; a la parcel·la 252, del polígon 10, del terme municipal d’Algaida, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP).

2n.- Iniciar, no obstant això, un expedient d’infracció urbanística contra el Sr. (dades personals ocultes)com a propietari, i contra la Sra. (dades personals ocultes), com a propietària (segons consta al cadastre), per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 252, del polígon 10, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida, consistents en la construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana.

A) Ordenar la suspensió de les obres que es puguin executar a la parcel·la 252 del polígon 10 d’Algaida. Tal com recullen els articles 61 i 62 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (LDU), l’incompliment d’aquesta resolució de suspensió d’obres donarà lloc a què es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les possibles responsabilitats penals, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal, i a què s’imposin multes coercitives amb la freqüència i quantia legalment previstes, així com qualsevol altres mesures que en Dret corresponguin. Cal advertir igualment que l’incompliment de l’ordre de suspensió de les obres comportarà la imposició de la corresponent sanció en grau màxim d’acord amb el disposat a l’article 34.1.e) LDU.

B) Atès el caràcter il·legalitzable d’aquestes obres, d’acord amb l’informe de la TAG de la secció jurídica de 24 de febrer de 2014 i, segons el que disposa els articles 65.3 i 66.2 de la LDU, la instructora formularà proposta de demolició d’aquestes obres a càrrec de la Sra. (dades personals ocultes) com a propietària, i proposarà allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s'haguessin destinat.

C) Concedir un termini de QUINZE (15) DIES  perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la LDU, així com també els mateixos promotors i propietaris, formulin les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, i l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

D) Iniciar al Sr. (dades personals ocultes), com a promotor i a la Sra. (dades personals ocultes), com a propietària, un expedient sancionador per la realització sense la preceptiva llicència dels actes d'edificació i ús del sòl abans esmentats, valorats en 104.046,80 euros, segons valoració adjunta. Els referits fets són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2, i sancionable, en tractar-se d’obres dins zona protegida, d’acord amb allò que recull l’article 47 de la LDU, el qual estableix multes entre el 100 al 200 % del valor de les obres executades, i en aquest cas ja que no concorren circumstàncies atenuants ni agreujants i, en virtut d’un criteri de proporcionalitat en el càlcul de la sanció, s’aplicarà el 150% de la valoració de les obres, resultant una sanció que ascendeix a la quantitat de 156.070,2€, corresponent així una sanció de 156.070,2 euros al Sr. (dades personals ocultes), com a promotor i una sanció de 156.070,2 euros a la Sra.  (dades personals ocultes), com a propietària. Tot això, sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest.  En cas de no efectuar-se al·legacions en el termini establert, aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució.

D’altra banda, i segons el segon paràgraf de l’article 46.1 de la LDU, les infraccions que no puguin ésser objecte de legalització o la legalització de les quals comporti que s’hagi de demolir una part de l’edificació, s’han de sancionar amb una multa del 5 al 10 % del valor de l’obra executada quan l’infractor, abans que se li imposi la sanció, restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior.

E) Nomenar instructora de l'expedient a la Sra. Eva Mª Grajera Boza, i secretària a la Sra. Elisa León Marín,  cadascuna de les quals pot ser recusada si els afectats entenen que qualsevol d'ells incorre en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

F) D'acord amb l'art. 10 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

G) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador serà el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada superi els 60.000 euros, o bé el President de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts de l’Agència. Pel que fa a l’adopció de l’ordre de demolició, l’òrgan competent per dictar-la és, en virtut de l’article 14.1.m dels seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Agència.

H) En compliment del que disposa l’article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d’un any, comptador des de la data del present decret. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions desenvolupades. L’assenyalament d’aquest termini s’entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als articles 42.5 i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’article 42.6 de la mateixa norma.

3r.- Comunicar la present resolució als interessats i a l'Ajuntament d’Algaida.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Palma, 25 d’abril de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma