Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7447
Notificació de la resolució de rectificació d’errada del Director gerent, relativa a l'exp 2010/152

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució que es dirà al Sr. (dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la resolució de rectificació d’errada, de 11 de març de 2014, que resulta del següent tenor literal:

Una vegada incoat l’expedient de disciplina urbanística per actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la  252, del polígon 10 dins el terme municipal d’Algaida, atès l’informe de la instructora de l’expedient de data 10 de març de 2014, i segons l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú en relació amb la rectificació d’errades, en ús de les atribucions conferides per l’article 19.1 b) dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13/11/2008, i modificació al BOIB núm. 51, de 7/4/2009), he dictat la següent

RESOLUCIÓ

1r.- Rectificar l’errada posada de manifest al punt 2 de la Resolució de 25 de febrer de 2014, de caducitat i inici d’expedient de disciplina urbanística per la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la 252, del polígon 10 dins el terme municipal d’Algaida i,

On diu:

“2n.- Iniciar, no obstant, un expedient d’infracció urbanística contra el Sr.(dades personals ocultes) com a propietària (segons cadastre)...”

Ha de dir:

“2n.- Iniciar, no obstant, un expedient d’infracció urbanística contra el Sr. (dades personals ocultes), com a propietària (segons cadastre)...”.

2n.- Comunicar la present resolució als interessats i a l'Ajuntament d’Algaida.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Palma, 25 d’abril de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma