Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Anunci de licitació del contracte per a la realització de jornades formatives per gestors dels destins turístics locals de l’àmbit geogràfics de les Illes Balears

    Número de registre 7095 - Pàgines 17975-17976


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   INSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Anunci de formalització del contracte del servei d’atenció social i d’acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència de gènere per als anys 2014 i 2015

    Número de registre 7107 - Pàgines 17977-17978


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Anunci de licitació del contracte de serveis per a la direcció de les obres, vigilància ambiental i control del patrimoni històric, corresponents a les obres de millora de la carretera Me-1, entre Maó i Alaior, per procediment obert i tramitació ordinària.

    Número de registre 6720 - Pàgines 17979-17981


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci per a la licitació del contracte de gestió del servei públic de les escoles d'estiu i esportiva.

    Número de registre 7057 - Pàgines 17982-17983


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Licitació contracte socorrisme 2014 Ciutadella de Menorca

    Número de registre 7108 - Pàgines 17984-17985


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Anunci de formalització de contracte pel Subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic des Mercadal, de més de 10 Kw

    Número de registre 7126 - Pàgina 17986


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Formalització del contracte per a la concessió administrativa de l’explotació del servei públic d’aigua potable i sanejament (aigües residuals i pluvials) dels nuclis d’Addaia, Coves Noves I, Punta Grossa I (a partir de 29 de desembre de 2020), els urbanitzables Coves Noves II, Punta Grossa II (a partir del 29 de desembre de 2020), del terme municipal des Mercadal

    Número de registre 7225 - Pàgines 17987-17988


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secció de Contractació. Anunci d'adjudicació del Servei de manteniment dels terminals de control de presència del personal de l'Ajuntament de Palma. Exp. 2014-004-A

    Número de registre 7163 - Pàgina 17989


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Anunci informació pública dels plecs de condicions i convocatòria simultànea de licitació per a l'explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral del terme municipal de Pollença per a l'any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en temporada

    Número de registre 7044 - Pàgines 17990-17991


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

   • Notificació de resolució sobre expedient sancionador per infracció de la normativa de prevenció de riscs laborals instruït a la Direcció General de Treball i Salut Laboral

    Número de registre 7139 - Pàgina 17992


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolucions relatives a l’autorització d’inscripció de canvi de junta directiva d’entitats esportives en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7112 - Pàgina 17993


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolucions relatives a la declaració de caducitat del procediment d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7116 - Pàgina 17994


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de requeriments de documentació relativa a expedients sobre el procediment d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7117 - Pàgina 17995


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolució del procediment d’inscripció del canvi de domicili social de l’entitat esportiva Escudería Drach en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7110 - Pàgina 17996


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolució relativa al procediment d’inscripció de canvi de junta directiva i modificació d’estatuts de l’entitat esportiva Club Rapid Atlético en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7111 - Pàgina 17997


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolució relativa a la declaració de desistiment de la sol·licitud de denominació per la inscripció d’un club esportiu en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7113 - Pàgina 17998


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolució relativa a la declaració de desistiment del procediment d’inscripció en el Registre d’entitats Esportives de les Illes Balears de l’entitat Club Deportivo Sa Coma

    Número de registre 7114 - Pàgina 17999


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

   • Notificació de resolucions relatives a la declaració de caducitat del procediment d’inscripció de canvi de junta directiva d’entitats esportives en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 7115 - Pàgina 18000


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de març de 2014 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 7236 - Pàgina 18001


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’iniciació de l’expedient sancionador per infracció de la normativa en matèria de caça

    Número de registre 7150 - Pàgines 18002-18003


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d’incoació de procediments sancionadors

    Número de registre 7140 - Pàgina 18004


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Notificació d’expedient per abandonament a la canera pel seu propietari d’animal identificat

    Número de registre 7142 - Pàgina 18005


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució de Presidència d’incoació expedient Sancionador 2/2014

    Número de registre 7144 - Pàgines 18006-18007


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució de Presidència d’incoació expedient Sancionador 5/2014

    Número de registre 7145 - Pàgines 18008-18009


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució final del procediment sancionador que es relaciona a continuació pels motius que s'esmenten

    Número de registre 7148 - Pàgina 18010


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 4-2014-HLSR-CAT)

    Número de registre 6758 - Pàgina 18011


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

   • Informació pública aprovació inicial de les Bases Premis a la solidaritat

    Número de registre 7154 - Pàgina 18012


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell executiu Concessió d'ajuts corresponents al programa Menorca, Música i Teatre 2014

    Número de registre 7094 - Pàgines 18013-18018


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça. Notificació d'inici expedients sancionadors de caça

    Número de registre 7238 - Pàgina 18019


  • CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

   • Notificació de l'acord d'inici de l'expedient per al restabliment de la legalitat urbanística 14/07/02 del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca

    Número de registre 7119 - Pàgina 18020


  • CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

   • Notificació de la proposta de resolució de l'expedient de disciplina urbanística número 13/08/09 del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca

    Número de registre 7120 - Pàgina 18021


  • CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

   • Notificació de la proposta de resolució de l'expedient de disciplina urbanística número 13/08/09 del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca

    Número de registre 7121 - Pàgina 18022


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

   • Notificació de expedient administratiu per responsabilitat empresarial per readmissió

    Número de registre 7093 - Pàgina 18023


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

   • Notificació de comunicacions de baixa per percepció de salaris de tramitació

    Número de registre 7149 - Pàgina 18024


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

   • Notificació de Resolució de responsabilitat empresarial

    Número de registre 7092 - Pàgina 18025


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

   • Publicacions de comunicacions i/o resolucions de percepcions Indegudes de prestacions per desocupació i extinció del dret a les mateixes

    Número de registre 7219 - Pàgina 18026


  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
   SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

   • Publicacions de comunicacions i/o resolucions de percepcions Indegudes de prestacions per desocupació

    Número de registre 7220 - Pàgina 18027


  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi concessió funerària sepultura 138 cementeri d'Alaró

    Número de registre 6871 - Pàgina 18028


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d'activitats en les instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 7189 - Pàgina 18029


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Obertura del període de prova expedient disciplina urbanística 2013/023

    Número de registre 7239 - Pàgina 18030


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspàs sepultura via santa Agnès, núm. 50-B del cementeri de Campos

    Número de registre 4472 - Pàgina 18031


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació de que el ca que es troba a la canera municipal de raça Dobermann no ha estat reclamat per ningú i es dona a l´associació Ajucan per cuidar-lo

    Número de registre 7058 - Pàgina 18032


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • BM150414 - Notificació denúncies i sancions de trànsit

    Número de registre 7109 - Pàgines 18033-18037


  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Informe previ compte general 2013

    Número de registre 7124 - Pàgina 18038


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci d’exposició pública del compte general de 2013

    Número de registre 7176 - Pàgina 18039


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Proposta de resolució de procediment sancionador infracció urbanística exp. 62/2006-INUR

    Número de registre 7221 - Pàgines 18040-18042


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Notificació resolució suspensió obres per no disposar de llicència, exp. 92/2013-INUR

    Número de registre 7226 - Pàgines 18043-18044


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Notificació resolució suspensió d'obres per no disponar de llicència, exp. 96/2013-INUR

    Número de registre 7227 - Pàgines 18045-18046


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Planejament i gestió urbanística. GCI 11/01. Aprovació inicial projecte estatuts i bases d'actuació de la UE 15/01 Son Matet

    Número de registre 7065 - Pàgines 18047-18061


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Infraccions Generals. Acord d'Inici de 22.04.2014 dels expedients IG 100/2014 - IG 356/2014

    Número de registre 7164 - Pàgines 18062-18064


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Infraccions Generals. Notificació de resolució de 22.04.2014 dels expedients IG 3071/2013 - IG 3667/2013

    Número de registre 7165 - Pàgines 18065-18069


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Disciplina. DO-2013/146. Notificació requeriment de llicència al propietari

    Número de registre 7229 - Pàgines 18070-18071


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Disciplina. DO-2013/148. Notificació requeriment de llicència al propietari

    Número de registre 7230 - Pàgines 18072-18073


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Disciplina: DS-2009/271-01 Notificació inici procediment sancionador

    Número de registre 7231 - Pàgines 18074-18075


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Sanitat. Animals. Audiència per a la recollida d'un ca en el Centre Sanitari Municipal

    Número de registre 7260 - Pàgina 18076


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Sanitat.- Vivendes.- Notificació tràmit audiència 46/13-V

    Número de registre 7099 - Pàgina 18077


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Sanitat.- Vivendes.- Notificació resolució 72/13-V

    Número de registre 7098 - Pàgina 18078


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Sanitat.- Animals.- Notificació resolució exp. M129/13

    Número de registre 7101 - Pàgina 18079


 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • PARTICULARS

   • Companya Creajoc, Societat Cooperativa, Dissolució de la Societat

    Número de registre 6884 - Pàgina 18080Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma